www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред за извънредно заседание на ОбС - Кочериново, което ще се проведе на 26.01.2017г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 26.01.2017г. от 17:30 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане бюджета на община Кочериново за 2017 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.

1.2. Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в чл.46, ал.1, т.3 във вр. с чл.20 от Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново, във връзка с ОПРЕДЕЛЕНИЕ номер 621 от 20.12.2016г. на Кюстендилски административен съд, въз основа на Протест на Прокурор при ОП – Кюстендил.
Комисията да бъде съставена от трима общински съветници, предложени на заседание на Общински съвет Кочериново.
Докладва: Заместник-председател ОбС

2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ
                           
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

18.01.2017 г.                        Зам. председател на ОбС :
гр.Кочериново                          / Георги Бучински /     

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 09.01.2017 г с Протокол № 1

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 09.01.2017 г с Протокол № 1

Община Кочериново обявява прием на документи за потребители и лични асистенти/ домашни помощници по Проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”.

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново обявява прием на документи за потребители и лични асистенти/ домашни помощници по Проект  „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 по процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот”. Проекта се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., като основната му цел е подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на хора с увреждания и възрастни над 65 г. в Община Кочериново със затруднения в обслужването си за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Потребители на социалната услуга могат да бъдат:
Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване над 65 г., както и деца, живущи на територията на община Кочериново, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация;
Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които поради причини от различен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиена в дома си.

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от - ТУК!

Документ нужни за кандидатстване за личен асистент - домашен помощник - ТУК!

Документи за ползване на  услуга „Личен асистент” /„Домашен помощник” по проект „Подкрепа за  достоен живот на лица в неравностойно положение” - ТУК!

ОБЯВА по проект - „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с изпълнение на Проект  „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Община Кочериново обява следните конкурси.

1. ОБЯВЯВА КОНКУРС  за длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА- 1 бр.,  на 4 /четири/ часов работен ден  за 18/ осемнадесет месеца/ в община Кочериново, „Център за социални услуги” – участва пряко в дейността на центъра, консултиране на персонала, предоставящ социалната услуга и предоставяне на специализирани услуги в центъра и в домовете на потребителите на услугата - пълният текст на документа - ТУК!
2. ОБЯВЯВА КОНКУРС  за длъжността ШОФЬОР /СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО / - 1 бр. на 4 часов работен ден за 18/ осемнадесет месеца/ в община Кочериново, „Център за социални услуги” – участва пряко в дейността на центъра, транспортира потребителите на услугата до центъра и общността за предоставяне на услуги, както и за участие в дейности за социално включване - пълният текст на документа - ТУК!
3. С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Община Кочериново съобщава на заинтересованите граждани на общината, че връзка с изпълнение на Дейност 2: „Подбор и обучение на персонала за предоставяне на услугите” от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016г. за проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. в периода от 11.01.2017 г. до 13.01.2017 г. /включително/ от 9.00 ч. до 16.00 ч. в стая № 17 „Заседателна зала”  в сградата на община Кочериново, на адрес гр.Кочериново, пл. „Трети март” № 1  ще бъде проведено интервю с кандидатите за лични асистенти и домашни помощници - пълният текст на документа - ТУК!
4. Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите "Личен асистент" и "Домашен помощник" по проект на Община Кочериново "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" - пълният текст на документа - ТУК!
5. Методика за оценка на кандидатите за длижностите "Личен асистент" и "Домашен помощник" по проект на Община Кочериново "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" - пълният текст на документа - ТУК!
6. Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали - ТУК! /metodika-podavane-zalba.pdf/

Приложения - медицинска сестра:
1. Декларация лични данни - ТУК!
2. Заявление за участие - ТУК!
3. Заповед - ТУК!

Приложения - шофьор:
1. Декларация лични данни - ТУК!
2. Заявление за участие - ТУК!
3. Заповед - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Януари 2017 21:20

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново уведомява, че старият път за Благоевград /през с. Бараково и Баларбаши/ е отворен за движение.

Последно променен на Вторник, 10 Януари 2017 20:47

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново