www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА на съвместимостта на Общ устройствен план на Община Кочериново с предмета и целите на опазване на защитени зони „Бобошево” с код BG 0002107, „Кочериново” с код BG 0002099 и „Скрино” с код BG 0001013

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съобщение относно заявления за издаване на удостоверения за гласуване!

Е-мейл Печат ПДФ

Заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място и Искания за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 06.11.2016 г. се подават в стая № 14 в общинска администрация Кочериново всеки работен ден, включително и в събота – 22.10.2016 г.: от 08:30 ч. – 12:30 ч. и от 13:00 ч. – 17:00 ч.
От общинска администрация

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.10.2016 г с Протокол № 12

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.10.2016 г с Протокол № 12

Заповед за поставянето на агитационни материали на територията на община Кочериново за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 06.11.2016 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтегилите от ТУК!

Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение

Е-мейл Печат ПДФ

Оригиналният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

От 01.10.2016 г. Община Кочериново стартира изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.002-0297 „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение” по „Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”,  Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.
Финансирането на проекта ще бъде осъществено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. на стойност 499 777,91 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/. Продължителността на проекта е – 22 месеца, считано от 01.10.2016 г.
Общата му цел е подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на хора с увреждания и възрастни над 65 г. в Община Кочериново. За постигането на тази цел планираме създаване и оборудване на Център за социални услуги за хора, които имат нужда от помощ и подкрепа поради невъзможност или ограничения за самостоятелно справяне, а от друга страна ще бъдат създадени и нови работни места. За разширяване на обема, многообразието и целенасочеността на предоставяните услуги, ще бъде изграден мултидисциплинарен екип от специалисти – социален работник, психолог и кинезитерапевт.
В Центъра хората с увреждания ще ползват социални, административни и медицински услуги. В Центъра за социални услуги ще бъдат назначени също така медицинска сестра и шофьор. Медицинската сестра ще осигурява достъп до здравни грижи - придружаване до личен лекар или лекар специалист; съдействие за извършване на изследвания на потребителите и други; Консултиране и съветване относно здравословното състояние на потребителите, за хигиена и хранене. Съвместно с екипа за организация и управление на проекта ще се извършват социални оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугите. Психологическата подкрепа се възлага на психолога - член на мултидисциплинарния екип, а социалната рехабилитация и интеграция на социален работник.
Включените в проекта потребители ще ползват мотивационна и психологическа подкрепа от квалифициран специалист. Подкрепа на децата с увреждания и на техните родители ще оказва квалифициран психолог. Ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител на Центъра с цел да се гарантира, че всеки потребител ще получи услугата или комплексът от услуги, от които има нужда.
В рамките на проекта ще бъде закупен специализиран транспорт за хора с увреждания – микробус с платформа за инвалидни колички, с което ще улесним достъпа до интегрирани услуги за хората с увреждания и хората с невъзможност за самообслужване не само от град Кочериново, но и от околните села.
По проекта ще бъдат назначени 42 лица, които почасово ще се грижат за 82 лица с увреждания и лица над 65 години, които не могат да се обслужват сами. За повишаване качеството на предоставяните услуги ще се проведат 3 обучения и 3 супервизии на персонала, предоставящ услугите. За изпълнението на проекта Община  Кочериново ще работи в партньорство със Сдружение  с нестопанска цел „Иновация”, гр. Симитли, обл.Благоевград.

Последно променен на Сряда, 05 Октомври 2016 18:08

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново