www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред за редовно заседание, което ще се проведе на 07.10.2016г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.10.2016г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска  администрация, община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Василка Вонидова - Председател на временна комисия, съгласно Решение № 79, Протокол №10 от проведено на 31.08.2016 г. заседание на ОбС Кочериново.
1.2. Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Изменение и допълване на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.4. Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в паралелка в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания при ОбС гр. Кочериново.
1.5. Изменение и допълване на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на Комисия по ТСП, ООРЧП, СОТ .
1.6. Приемането на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново в съответствие с действащото към момента законодателство.
/В съответствие с чл.1,чл.8,чл.11,чл.14 и Глава трета и пета, чл.59 от Глава шеста и Глава седма от Закона за защита на животните, Раздел II чл.132 и чл.133, чл.134г и чл.139,(1) от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл.37 и Закона за собствеността и ползането на земеделски земи, Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи/.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.7. Кандидатстване на Община Кочериново за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект: „ Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и село Бараково” по ПРСР 2014-2020 г.
Докладва: Георги Ценев/ Председател на Комисия по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.8. Промяна на общата численост и структурата на общинската администрация в община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми
1.9.Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Димитър Георгиев Джорджинов.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Елена Стоилова Барилска за имот № 099002, образувана от имот с № 000462 по КВС в землището на с. Фролош, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Процедура по предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – 2 броя помещения, представляващи публична общинска собственост, за осъществяване дейността на „Български пощи” - ЕАД с обща площ от 26.20 кв.м, находящи се на втори етаж на кметството на село Бураново, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.12. Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода”  ЕООД гр. Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.13. Обединение на земеделски земи с НТП „Ливада” по КВС в землището на село Стоб, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.14. .Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Елена Стоилова Барилска за имот  с площ от 8.164 дка по скица на имот с № 000463, по КВС в землището на с. Фролош, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.15. Одобряване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 051020, м. „Гладно поле” в землището на с. Стоб, община Кочериново от „Ливада” за „Обществено обслужване / Хотел и двуетажни къщи за гости/”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.16. Процедура по предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – помещение, представляващо публична общинска собственост / използвано до момента за склад/ за осъществяване дейността на „Български пощи” – ЕАД с обща площ от 25.00 кв.м, находящо се на втори етаж на Кметството на с. Фролош, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.17. Актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на Комисия по ТСП, ООРЧП, СОТ
1.18. Отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново, приета с Решение №12 от Протокол №2 от 07.02.2014 г. на Общински съвет – гр. Кочериново и приемане на нова Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.19. Допускане на процедура по изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на част от имот № 079006, местността „Лилячето” в землището на с. Бараково от „Нива” в „ Складове за селскостопанска техника, селскостопанска продукция и инвентар и битова сграда”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
               
29.09.2016 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Кравеферма до 250 крави“ в ПИ 148109, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, Област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документите може да бъде изтеглен както следва:
1. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Кравеферма до 250 крави“ в ПИ 148109, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, Област Кюстендил - ТУК!
2. Електрическа схема - ТУК!
3. План-схема на санитарно-хигиенната обстановка - ТУК!
4. План на застрояването - ТУК!
5. Решение на ОбС Кочериново - ТУК!
6. Роза на вятъра за района на гр. Кочериново - ТУК!
7. Ситуация на разположението на проктно трасе довеждащ водопровод - ТУК!
8. Скица №015743/22.03.2016г. - ТУК!
9. Становище "Кюстендилска вода" ЕООД - ТУК!
10. ВиК схема - ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 29 Септември 2016 21:00

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2016 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Информация за общия устройствен план и екологичната оценка към него

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНА
Основание за изготвяне на ОУП на община Кочериново е чл 124 ал 1 от ЗУТ във връзка с параграф
123 ал 1 от ЗУТ и Решение No 70 от Протокол No 9 от 7 юни 2013г на ОбС гр.Кочериново
Период на действие на плана е 20 г
Териториалния обхват на плана е община Кочериново, област Кюстендил;
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Други документи:
1. ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА на съвместимостта на Общ устройствен план на Община Кочериново с предмета и целите на опазване на защитени зони „Бобошево” с код BG 0002107, „Кочериново” с код BG 0002099 и „Скрино” с код BG 0001013 - ТУК!
2. ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА - Приложения - ТУК!
3. Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на Община Кочериново - ТУК!
4. Екологична оценка на общ устройствен план на Община Кочериново - нетехническо резюме - ТУК!
5. Общ устройствен план на Община Кочериново - схема на инженерната инфраструктура - ТУК!
6. Общ устройствен план на Община Кочериново - карта - ТУК!

Последно променен на Сряда, 21 Септември 2016 20:34

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново