www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Консултации СИК Кочериново МИ 2023

  • ПДФ

Препис – извлечение от Заповед № РД-01-05-346/13.09.2023 г. на Кмета на Община Кочериново

 

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.91 ал.1 и ал.3 от Изборния Кодекс и във връзка с Указ № 146 от 31.07. 2023 на Президента на Република България за определяне на 29 октомври 2023 година за дата на провеждане на избори за общински съветници и за кметове / обн. ДВ бр.67 от 04.08.2023г./ и Решение №2378-МИ от 12 септември 2023 година на Централна Избирателна Комисия

I. ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Ивайло Георгиев Велков – секретар на община Кочериново
  2. Стоян Георгиев Банчев – директор Дирекция „Специализирана администрация”
  3. Наталия Благоева Чамишка – технически сътрудник

, която на 21.09.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа да проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29 октомври 2023 година.

II. НАСРОЧВАМ:

На 21.09.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29 октомври 2023 година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919” в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 69 народни представители;

б) коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ е с парламентарна група от 62 народни представители;

в) партия „Възраждане“ е с парламентарна група от 37 народни представители;

г) партия „ДПС“ е с парламентарна група от 36 народни представители;

д) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 23 народни представители;

е) партия „Има такъв народ“ е с парламентарна група от 11 народни представители.

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 238.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

III. НАРЕЖДАМ:

  1. За проведените консултации  да се състави  Протокол съгласно разпоредбите на  чл.91, ал.6 от ИК, в който  да се впишат имената на участвалите лица и в какво качество участват, направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

  1. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  2. Препис от настоящата Заповед да бъде поставена на информационното табло на община Кочериново.
  3. Препис от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на община Кочериново.
  4. Препис от настоящата Заповед да се изпрати на  e-mail адресите на партиите и коалициите, които имат право да участват в консултациите  и които ЦИК е публикувал:

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар на община Кочериново.

 

Кмет на община

Кочериново:……/П/.………

( Иван Минков )

Изготвил:……/П/……

(Ивайло Велков – секретар)

 

3 екз.

Последно променен на Сряда, 13 Септември 2023 09:47

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново