www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС; чл.3 ал.4, чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ,  Решение №123 от Протокол №13 от 04 ноември 2016г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед №ОС-06-252/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, обособено помещение / ателие за рисуване / с обща площ 15 кв.м./ петнадесет квадратни метра / съгласно приложена схема, намиращо се в Административната сграда на община Кочериново, партер, имот №1272, парцел I, кв.10 по плана на гр. Кочериново, представляващ ПОС съгл.АОС №60/14.03.2000 г. за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност ще съответства на  предназначението на имота. Помещението се използва от наемателя само за ателие за рисуване. Началната конкурсна цена е 49,50 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС месечно. Конкурсът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие за участие в конкурса в размер на 200 лв./двеста лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон и застраховка са за сметка на наемателя. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в конкурса се подават в Информационен център / партер / на общинска администрация до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 136 от Протокол №15 от 02 декември 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-253/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение съгласно приложена схема с обща площ 80,70 м² /осемдесет кв. метра и седемдесет кв. сантиметра  /, намиращо се в двуетажна монолитна сграда / кметство / с. Боровец, община Кочериново, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №11 от 05.11.1997 година. Началната тръжна цена е в размер на 110,84лв. /сто и десет лева и осемдесет и четири стотинки/ месечен наем  без включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 300 лв. / триста лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода, телефон и застраховка се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваното обособено помещението може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 137 от Протокол №15 от 02 декември 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-250/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение съгласно приложена схема с обща площ 112,30 м² / сто и дванадесет кв. метра и тридесет кв. сантиметра  /, намиращо се в двуетажна монолитна сграда  / кметство / с. Бураново, община Кочериново, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №123 от 08.10.2001 година. Началната тръжна цена е в размер на 153,00 лв. /сто петдесет и три лева / месечен наем  без включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 400 лв. / четиристотин  лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода, телефон и застраховка се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваното обособено помещението може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 30 от Протокол №6 от 07 април 2017 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-251/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за срок от десет години на открита площ / дворно място/ находящо се в двора на бившата  Здравна служба, УПИ IV-590, кв.56 по плана на с. Мурсалево съгласно приложена схема с обща площ 100 м² / сто кв. метра /, за съхранение на селскостопанска техника, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №5 от 25.07.1997 година. Началната тръжна цена е в размер на 36,00 лв. /тридесет и шест лева / месечен наем  с включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 100 лв. / сто лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и разходите за ел. енергия, се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваната открита площ може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал. 2,т.1 и ал.4 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС,  Решение №139 от Протокол №15 от 02.12.2016г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед №ОС-06-75/23.02.2017г. на кмета на -община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следното движимо имущество, частна общинска собственост: Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег.№ КН 01602, Тракторно ремарке РСЕ-1,0, рег.№ 01600, Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег.№ КН 4618 АВ, Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 8528 АК, бензин/газ, Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 1175 АС, бензин, 12 броя дърводелски маси, Сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег.№ КН 9669 АК,. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 09.00 часа в сградата на общинска администрация Кочериново. Определям депозит за участие в търга както следва: 500 лв. /с ДДС/ за Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег.№ КН 01602, 20 лв. /с ДДС/ за Тракторно ремарке РСЕ-1,0, рег.№ 01600, 400 лв. /с ДДС/ за Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег.№ КН 4618 АВ, 100 лв. /с ДДС/ за Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 8528 АК, бензин/газ, 100 лв. /с ДДС/ за Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 1175 АС, бензин, 1800 м3, 10 лв. /с ДДС/ за 12 броя дърводелски маси /81 лв. на брой с ДДС /.,1000лв /с ДДС/ за сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег.№ КН 9669 АК,. Начална тръжна цена е в размер на: 4790 лв. /с ДДС/ за Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег.№ КН 01602, 110 лв. /с ДДС/ за Тракторно ремарке РСЕ-1,0, рег.№ 01600, 3950 лв. /с ДДС/ за Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег.№ КН 4618 АВ, 740 лв. /с ДДС/ за Лек автомобил

„Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 8528 АК, бензин/газ, 1600 м3, 910 лв. /с ДДС/ за Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 1175 АС, бензин, 1800 м3, 972 лв. /с ДДС/ за 12 броя дърводелски маси /81 лв. на брой с ДДС /,7150 лв. /с ДДС/ за сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег.№ КН 9669 АК, За всяка от позициите в може да се кандидатства заедно и по отделно. За всяка от дърводелските маси описани може да се кандидатства заедно  и по отделно. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 90 /деветдесет/ лева. Оглед на вещите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново