www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.03.2018 г с Протокол №4

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.03.2018 г с Протокол №4

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от АПК,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 21

ОбС – гр. Кочериново допълва и изменя Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§ 1. Отменя алинея 3 от чл. 34  
§ 2. В Чл.36 (1)   се отменя израза „или придобили Право на строеж  върху общинска земя-урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизирани територия на общината” .
След редакцията чл.36, ал.1 да се чете както следва:
(1)    Продажбата на имоти (земя) - частна общинска собственост , се извършва от Кмета на общината без публичен търг или публично оповестен конкурс на ФЛ или ЮЛ, собственици на законно построена върху нея сграда.
§ 3. Чл.36 (2)   се изменя и да се чете както следва:
(2) Правата по ал.1 имат лицата, придобили право на строеж върху общинска земя, за построяване на жилищна, вилна или друг вид сграда и реализирали правото си на строеж.
§ 4. Чл.36 (3)   се изменя и да се чете както следва:
(3) Собствениците на жилища и/или други обекти в етажна собственост, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият съответната идеална част от правото на собственост върху земята, върху която е застроена сградата, при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината като подадат молба до Кмета на общината.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.

На основание  чл. 198е,ал.3 и ал. 5 от Закона за водите,  чл.21,ал.1,т.15 и т. 23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 22

1. Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Г-н Слави Драганов Христов – общински съветник, в качеството му на представител на Община Кочериново, да участва в  заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което ще се проведе на 06.03.2018 г. от 14,00 ч.  в Заседателната зала на четвърти етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.

2. Определеното лице, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва:    

2.1. Приемане Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Кюстендил на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г. – Гласува за: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация

2.2. Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК - на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г. – Гласува за: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация

2.3. Приемане на Годишен финансов отчет /ГФО/ на Асоциацията по ВиК – на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г. – Гласува за: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация

2.4. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК-Кюстендил на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 г. – Гласува за: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация

2.5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2018 г. на ВиК оператора „Кюстендилска вода” ЕООД, които са договорени, като част от задължителното /минимално/ ниво по сключения Договор с Асоциацията по ВиК-Кюстендил и дължима престация от ВиК оператора „Кюстендилска вода” ЕООД– Гласува за: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация

2.6. Други – При включване на допълнителни въпроси в дневния ред, както и тяхното разискване и разглеждане  - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и други нормативни уредби, както и  защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 23

Общински съвет – гр. Кочериново актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2017-2018 година със земеделска земя представляваща имоти, както следва:
1.1 Имот № 006001, АЧОС № 1741 /17.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Шопски валог” с площ 8,308 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета/1,246/, Осма /7,062/ – за отдаване под наем

1.2 Имот № 003007, АЧОС № 2067 /10.10.2016 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Шопски валог” 1,624 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.3 Имот № 001001, АЧОС № 1330 /10.10.2012 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Чурана” с площ 18,081 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

1.4 Имот № 011012, АЧОС № 1753 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Селището” с площ 4,213 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.5 Имот № 011020, АЧОС № 1740 /16.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Селището” с площ 11,769 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 1 /една/ година общо на долуописаните имоти в землището на Цървище, общ. Кочериново с обща площ   43,995 дка, а именно:

2.1 Имот № 006001, АЧОС № 1741 /17.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Шопски валог” с площ 8,308 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета/1,246/, Осма /7,062/ – за отдаване под наем

2.2 Имот № 003007, АЧОС № 2067 /10.10.2016 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Шопски валог” 1,624 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.3 Имот № 001001, АЧОС № 1330 /10.10.2012 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Чурана” с площ 18,081 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2.4 Имот № 011012, АЧОС № 1753 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Селището” с площ 4,213 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

5.5 Имот № 011020, АЧОС № 1740 /16.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Селището” с площ 11,769 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на недвижимите имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  439.95 лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ – 20 /двадесет/ лева за декар годишно на  имотите от IV/четвърта/ и V/пета/ категория при не поливни условия,  15 /петнадесет/ лева за декар годишно на съответните имоти от VI-VII/шеста-седма/ категория при неполивни условия и 10/десет/ лв. за дка годишно на имотите от VIII /осма/, IX /девета/, X /десета/ категория при не поливни условия.  Наемната цена е начална тръжна цена.

5. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 24

ОбС във връзка с постъпило писмо изх. № РД-05-45/29.01.2018 г. предоставя на ОСЗ Кочериново за постановяване на решение следните имоти, с площи от:
- 0.347 дка по скица-проект на имот с № 101001, в местността „Белицата”, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000485 по КВС в землището на с.Фролош, общ.Кочериново;
- 0.363 дка по скица-проект на имот с № 101002, в местността „Свети Георги”, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000485 по КВС в землището на с.Фролош, общ.Кочериново;
- 0.641 дка по скица-проект на имот с № 101003, в местността „Свети Георги”, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000485 по КВС в землището на с.Фролош, общ.Кочериново;
- 0.581 дка по скица-проект на имот с № 101004, в местността „Свети Георги”, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000485 по КВС в землището на с.Фролош, общ.Кочериново;
- 0.420 дка по скица-проект на имот с № 101005, в местността „Свети Георги”, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000485 по КВС в землището на с.Фролош, общ.Кочериново;
- 0.600 дка по скица-проект на имот с № 101006, в местността „Белицата”, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000485 по КВС в землището на с.Фролош, общ.Кочериново;
- 0.399 дка по скица-проект на имот с № 101007, в местността „Белицата”, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000485 по КВС в землището на с.Фролош, общ.Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и Насоките за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“, утвърдени със Заповед № РД-ОП-32/31.03.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г.,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 25

Общински съвет – Кочериново дава съгласие на Община Кочериново да кандидатства в партньорство с общините Благоевград, Симитли, Рила, и Бобошево за подаване на общо проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Общински съвет – Кочериново дава съгласие Кмета на Община Кочериново да подпише споразумение за партньорство между всички общини, включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците, регион Благоевград.
Общински съвет – Кочериново дава съгласие и поема ангажимент Община Кочериново да не се присъединява към друго Регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 (пет) години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
Общински съвет – Кочериново дава съгласие анаеробната инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в тях.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Актуализиране на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кочериново 2016-2020 г.”

На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 и във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 52, ал. 1 и ал. 8 от Закона за управление на отпадъците и чл.79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 26

В т. 4.2.4. Инфраструктура на биоразградими и биоотпадъци
В изречение „За управлението на биоотпадъците, общината ще участва като партньор в РСУО с общините Благоевград, Рила, Бобошево и Симитли, и ще бъде изградена инсталация за компостиране като по този начин ще бъдат занижени количествата на депонираните биоразградими отпадъци.” след думата „компостиране” се добавя „и инсталация за анаеробно разграждане (суха метанизация)”.
В т. 4.3.1 Функции за управление на отпадъците; подточка 11, след думата „компостиране” се добавя „или анаеробно разграждане”.
В т. 7. „План за действие с подпрограми с мерки за постигането им, Подпрограма за подобряване на управлението биоотпадъци, Въведение”, четвърти абзац (параграф), след думата „компостиране” се добавя „и анаеробно третиране”.
В т. 7. „План за действие с подпрограми с мерки за постигането им, Подпрограма за подобряване на управлението биоотпадъци, Въведение”, „Мярка 1” след думата „компостиране” се добавя „или анаеробно разграждане”
В т. 7. „План за действие с подпрограми с мерки за постигането им, в таблица Подпрограма за подобряване на управлението биоотпадъци в колана „Дейност (Мярка)”, ред „СЦ2 – ОЦ1,ОЦ2 и ОЦ3” след думата „компостиране” се добавя „или анаеробно разграждане”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/  


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново за 2017 година.

На основание чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 27

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново за 2017 година.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта на община Кочериново за 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 28

1. Общински съвет – Кочериново приема План за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./ на община Кочериново за 2018 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 535 кв.м /петстотин тридесет и пет кв. м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 29

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 535 кв.м /петстотин тридесет и пет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 535 кв.м /петстотин тридесет и пет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 6657 лв. /шест хиляди шестстотин петдесет и седем лева/.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ XVI, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 379 кв.м. /триста седемдесет и девет кв. м /триста седемдесет и девет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 36 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 3 и ал.6 от ЗОС,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 30

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ XVI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 379 кв.м /триста седемдесет и девет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ XVI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 379 кв.м /триста седемдесет и девет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 3778 лв. /три хиляди седемстотин седемдесет осем лева/.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 771.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и един кв.м/, придаваем към УПИ III-644, кв. 31 представляващ 771/8901 ид. ч. от същия мот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за изменение на ПУП-ПР на УПИ III-644, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново.

На основание чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.9, ал.2 и 4 от НПРУОИ,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 31

1. Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 771.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и един кв.м/ придаващ се по регулация към УПИ III-644, кв.31 от ул. „Божана и Васил Котеви” с о.т. 92 до о.т.96 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново, съгласно Заповед № РД-01-05-41/01.02.2018г. на Кмета на Община Кочериново за изменение на действащата улична регулация, поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на община Кочериново изготвянето на Акт за частна общинска собственост на посочения в т.1 имот.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Наименование на съществуваща улица с осеви точки №5, 192 и 13 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Мурсалево и даване име на улицата „Прага”.

На основание чл.21, ал.1, т. 18 от ЗМСМА,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 32

Общински съвет – Кочериново наименува съществуваща улица с осеви точки № 5, 192 и 13 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Мурсалево, като улица „Прага”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Овощна градина” в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 33

Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1 Имот № 151018, АЧОС № 2205 /13.10.2017 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „Над пътя дабо” с площ 0,784 дка, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Седма, за отдаване под наем.

2. Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 /пет/ години общо на долуописаният имот в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново с обща площ   0,784 дка, а именно:

2.1 Имот № 151018, АЧОС № 2205 /30.10.2017 год. по КВС на землище гр.Кочериново, местност „Над пътя дабо” с площ 0,784 дка, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Седма, за отдаване под наем.

3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаният в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

4. Наемът на описаният в т.2 имот годишно е  39,20  лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ –50/петдесет/ лв. за дка годишно на съответните имоти от IV/четвърта/, V/пета/, VI/шеста/,VII/седма/, VIII/осма/, IX/девета/ и X/десета/ категория при неполивни условия. Наемната цена е начална тръжна цена.

5. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от АПК, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 34

Отменя се чл.11, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 март 2018 година

Относно:Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 35

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 400 лева еднократна помощ на Димитър Любенов Карашки.

 2.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева  еднократна помощ на Александър Николов Бояджиев.

3.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Мария Атанасова Илиева.

4.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 250 лева еднократна помощ на Николина Ангелова Балабанова.

5.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 300 лева еднократна помощ на Георги Стефанов Камбалски.

6.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 300 лева еднократна помощ на Станислава Пламенова Узунска.

7.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 300 лева еднократна помощ на Васил Пламенов Христов.

8.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново отпуска 400 лева  еднократна помощ на Огнян славев Вангелов.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново