www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.06.2017 г с Протокол №10

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.06.2017 г с Протокол №10

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 юни 2017 година

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кочериново за 2018 г.

На основание чл. 17, ал.1, ал. 7, чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника на Закона за социално подпомагане,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното
 
РЕШЕНИЕ № 57
 
Общински съвет - Кочериново приема   Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кочериново за 2018 год.
 
Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 юни 2017 година

Относно: Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете, определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново, във връзка с докладна записка рег. инд. и дата РД-01-03-24/12.5.2017 г. на Г-н Кмета на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 58

Общински съвет Кочериново НЕ създава временна комисия, която в съответствие със сроковете определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново, във връзка с Докладна записка рег. инд. и дата РД-01-03-24/12.5.2017 г. на Г-н Кмета на община Кочериново, която ще се процедира от Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 юни 2017 година

Относно: Разделяне и промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 000196, „Пясък”, по КВС в землището на гр. Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното
 
РЕШЕНИЕ № 59
 
Общински съвет гр. Кочериново отлага вземането на решение по докладна записка  № РД-02-06-45/26.05.2017 г. на постоянната комисия по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности и докладна записка  № РД-01-03-27/23.05.2017 г. на Кмета на Община Кочериново относно: Разделяне и промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 000196, „Пясък”, по КВС в землището на гр. Кочериново за следващото заседание.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/


Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 юни 2017 година

Относно: Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Кочериново.

На основание чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното
 
РЕШЕНИЕ № 60
 
1.Общински съвет гр. Кочериново приема Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 юни 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното
 
РЕШЕНИЕ № 61
 
По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Стоян Илиев Мозев.
 
2.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 300 лева еднократна помощ на Илиян Арсов Събев.
 
Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново