www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.03.2017 г с Протокол № 4

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.03.2017 г с Протокол № 4

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2017 година

Относно: Информация за дейността на РСПБЗН – Рила през 2016 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 21

Общински съвет – Кочериново приема Информация за дейността на РСПБЗН – Рила през 2016 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 024022 /нула двадесет и четири нула двадесет и две/ по КВС на землището на с. Пороминово, местност „Буката”, от „Нива” в „За жилищно строителство”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а ал 5 и ал 7  ,чл. 124 б, чл 125 от ЗУТ, чл.108 , чл.109  и чл.110  от ЗУТ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 22

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за Изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 024022 с площ 1.310 дка по КВС на землището на с.Пороминово, местност „Буката”, от „Нива” в „За жилищно строителство”, с показатели за нискоетажно жилищно строителство, с транспортен достъп от съществуваща улица с о.т.16 и о.т.3 по плана на с.Пороминово, ел.захранване от съществуваща мрежа НН, водоснабдяване от съществуващ питеен водопровод и водоплътна  изгребна яма в имота. Одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 025033, местност „Селището” в землището на с. Бураново, община Кочериново от „Нива” за „Склад за селскостопанска продукция, селскостопанска техника и гъбопроизводство”.

На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, чл.125 от ЗУТ, чл.108,                                      Чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 23

1.ОбС гр.Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски имот № 025033, местн.”Селището” в землището на с.Бураново от „Нива” за ”Склад за селскостопанска продукция, селскостопанска техника и гъбопроизводство”, схеми за транспортен достъп В и К и Ел. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.
2. ОбС дава съгласие за право на преминаване през имот № 000147 местн.”Селището”, общинска собственост с площ от 27 кв.м.,с ширина 4.00м и дължина 6,75 м.за транспортен достъп, водопроводно отклонение и ел.захранване на имот № 025033.
3. Ел.захранването ще бъде с подземен ел. кабел от мрежа НН на с.Бураново.
4. Водоснабдяването ще се осигури с водопроводно отклонение от питеен водопровод на с.Бураново през сервитутната ивица за достъп.
5. Канализацията ще се реши с водоплътна изгребна яма в имота.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                       
Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 24

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  200 лева еднократна помощ на Николина Ангелова Балабанова.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  НЕ отпуска еднократна помощ на Любомир Стефанов Гълабов.
3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  1000 лева еднократна помощ на Ива Ботьова Иванова.
4.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  НЕ отпуска еднократна помощ на Петър Георгиев Гьорев.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново