www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.04.2017 г с Протокол № 6

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.04.2017 г с Протокол № 6

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година на община Кочериново, област Кюстендил, I-ви етап.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и т.12,  чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 67, ал. 2,3 и 6 и чл. 69, ал.1, т.1 и 2 и ал. 2 ; чл.83, ал.2 и  чл. 94, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от ЗПФ/Закона за публичните финанси/, както  и т. 2.1.3 от Решение № 37 на МС/Министерски съвет/  от 19.01.2017 година,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 26

1. ОбС гр. Кочериново приема   Средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година   на община Кочериново, област Кюстендил, в частта му за местна дейност.
2. Прогноза за  общинския дълг  и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Кочериново.
3. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018-2020 г.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” 1 глас: Р. Янакиев, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа: Б. Йосифов, И. Илиев, С. Христов/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Отчет за дейността на РУ гр. Рила през 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 27

Общински съвет – Кочериново приема Отчет за дейността на РУ гр. Рила през 2016 год.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Изменение в чл. 46, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 20 от действащата Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 28

Отменя чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска.
    Приема нов чл. 46а от Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска със следния текст:
    Чл. 46а. „Лице допуснало в управляван от него търговски обект, дете от 22,00 ч. до 6,00 ч. без последното да е придружавано от родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за него или без да е придружавано от пълнолетно дееспособно лице, определено от родителите, настойноците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 лв. до 5000 лв, а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 5000 лв. до 8000 лв.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

На основание чл. 27, ал. 6, от ЗМСМА и чл. 11, т. 8 от Правилника за дейността на Общински съвет - Кочериново,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 29

На основание чл. 27, ал. 6, от ЗМСМА и чл. 11, т. 8 от Правилника за дейността на Общински съвет - Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Отдаване под наем на открита площ /дворно място/, намиращо се в двора на бившата Здравна служба, УПИ IV-590, кв. 56 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново за съхранение на селскостопанска техника.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 2, 4 и 5  от  ЗМСМА,  чл. 18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 30

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг на открита площ /дворно място/, находящо се в двора на бившата  Здравна служба , УПИ IV- 590, кв.56 по плана на  с. Мурсалево за съхраняване на селскостопанска техника    с обща площ 100 кв.м., за срок от 10 /десет/ години:
2. ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена  съгласно Решение № 55 от 03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 г. на Общински съвет гр. Кочериново и Заповед № 246/19.05.2015 г. на Кмета на община Кочериново за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения,/ т.VI за съхранение на строителни и отоплителни материали, машини и др. /.Дворното място се намира в осеви точки    236-227-228-229 , което означава, че същото  се причислява към 2-ра зона в с. Мурсалево.Стойността на този вид дейност е  в размер  на  0.30 лв. /нула тридесет  стотинки/ на квадратен метър и съответно 30.00  лв./ тридесет  лева  / за  дворното място месечно без ДДС.,
 Или в размер на  36.00 лв. /тридесет шест лева / с ДДС месечно!
3.Поддържането на наетата открита площ  , както и разходите по ел. енергия и др.  се заплащат от наемателя.
4. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаната  в т.1 открита площ  чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма//


 

Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 31

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ - гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
По писмо с Изх. № РД-05-177/10.03.2017г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Станке Иванов Митов, имот с площ от 2.285 дка по скица-проект на имот с № 072032, образувана от имоти от общински поземлен фонд с № 072012, № 072015 и № 072016 по КВС в землището на с.Стоб, общ.Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, , „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 105010 по КВС на землището на с. Стоб, местност „Кадънката”, от „Ливада” за „Индивидуално вилно строителство и ландшафтно устройство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 32

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 105010 с площ 7.967 дка по КВС на землището на с.Стоб, местност „Кадънката”, от „Ливада” в „За индивидуално вилно строителство и ландшафтно устройство”, схеми за ел.захранване и питеен водопровод по път IV клас № 000220 на Община Кочериново и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 080068 /нула осемдесет нула шестдесет и осем/ по КВС на землището на с. Стоб, местност „Драките”, от „Нива” за „Жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 33

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 080068 с площ 3.174 дка по КВС на землището на с.Стоб, местност „Драките”, от „Нива” за „Жилищно строителство”, схеми за ел.захранване и схеми за водоснабдяване и канализация  по улица от населеното място на с.Стоб  и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота, в случай че се изграждат такива е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 105022 /сто и пет нула двадесет и две/ по КВС на землището на с. Стоб, местност „Кадънката”, от „Ливада” за „Вилно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 34

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 105022 с площ 3.228 дка по КВС на землището на с.Стоб, местност „Кадънката”, от „Ливада” в „За вилно строителство”, схеми за ел.захранване и питеен водопровод по път IV клас № 000220 на Община Кочериново и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота, в случай че се изграждат такива е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете, определени в Закона за нормативните актове, и във връзка с предложеното от Г-н Кмета на Община Кочериново с Докладна записка № РД-01-03-13/28.03.2017 г., да изготви необходимите изменения и допълнения в действащата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 35

Общински съвет Кочериново създава временна комисия, която в съответствие със сроковете, определени в Закона за нормативните актове, и във връзка с предложението на Г-н Кмета на Община Кочериново с Докладна записка № РД-01-03-13/28.03.2017 г., да изготви необходимите изменения и допълнения в действащата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кочериново.
Комисията да бъде в състав от трима общински съветници, както следва:
Председател: Василка Вонидова
Членове: Калин Везенков
         Райчо Калайджийски
Комисията да бъде със срок на действие до влизане в законна сила на Решение на Общински съвет Кочериново по предложеното от комисията изменение и допълнение на гореописаните разпоредби от  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кочериново

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Пробуда-1919” град Кочериново през 2016 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 36

Приема Доклада на НЧ „Пробуда-1919” гр. Кочериново за календарната 2016 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин ВезенковПрепис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Възраждане-2001 г.” с. Бараково през 2016 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 37

Приема Доклада на Народно читалище „Възраждане - 2001” с. Бараково за календарната 2016 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб през 2016 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 38

Приема Доклада на Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб за календарната 2016 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово през 2016 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 39

Приема Доклада на Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово за календарната 2016 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево през 2016 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 40

Приема Доклада на Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево за календарната 2016 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Подем – 1928” с. Бураново през 2016 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 41

Приема Доклада на Народно читалище „Подем – 1928” с. Бураново за календарната 2016 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.

На основание   чл. 21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл. 3,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето/ППЗЗДт/, във връзка с чл.  21,ал. 1,т.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 42

Приема    Програма за закрила на детето за    2017 година на Община Кочериново.  

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Приемане на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кочериново 2016 – 2020 г.”

На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1 и ал. 8 от Закона за управление на отпадъците и чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 43

Общински съвет – Кочериново приема „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кочериново 2016 – 2020 г.”.
Общински съвет – Кочериново възлага на Кмета на Община Кочериново, да информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Кандидатстване на Сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград“ с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, обслужваща общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Благоевград“ процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, приоритетна ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 44

Общински съвет - Кочериново дава съгласие Община Кочериново да кандидатства в партньорство с общините Благоевград, Симитли, Рила и Бобошево за подаване на общо проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, приоритетна ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”
Общински съвет – Кочериново дава съгласие Кмета на Община Кочериново да подпише споразумение за партньорство между всички общини включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците, регион Благоевград.
Общински съвет –Кочериново дава съгласие и поема ангажимент Община Кочериново да да не се присъединява към друго Регионално сдружение за управление на отпадъците, освен „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград”  за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, приоритетна ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”.
Общински съвет – Кочериново дава съгласие всяка конкретна инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране да е съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в тях.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 април 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 45

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  500 лева еднократна помощ на Кирил Георгиев Динчев.
 2.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  НЕ отпуска еднократна помощ на Верка Николова Джумалийска.
3.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  НЕ отпуска еднократна помощ на Огнян Васев Кирилов.
4.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 200 лева еднократна помощ на Димитринка Славева Пацова.
5.Със „ЗА” 4 гласа, „ПРОТИВ” 5 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново  НЕ ПРИЕ да отпусне еднократна помощ на Ани Пешова Ангелова.
6. Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 300 лева еднократна помощ на Зорница Георгиева Андонова.
7. Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 200 лева еднократна помощ на Атанас Димитров Везенков.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Последно променен на Сряда, 12 Април 2017 06:04

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново