www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.07.2017 г с Протокол №11

  • ПДФ

gerb-kocherinovoРешения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.07.2017 г с Протокол №11

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Прекратяване на дейността на Временната комисия относно водоснабдяването на населените места в община Кочериново, създадена с Решение № 11, Протокол № 1 от Заседание на ОбС – община Кочериново, проведено на 09.01.2017 г.

На основание чл. чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 62

Общински съвет – гр. Кочериново прекратява дейността на временната комисия относно водоснабдяването на населените места в община Кочериново, създадена с Решение № 11, Протокол № 1 от Заседание на ОбС – община Кочериново, проведено на 09.01.2017 г., поради нормализиране на водоснабдяването в населените места на Община Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете, определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация, по повод промените в Закона за нормативните актове и изказани мнения от общински съветници на заседание на Общински съвет Кочериново, проведено на 02.06.2017 г. във връзка с производството по приемане или изменение на нормативни административни актове от Общински съвет Кочериново.

На основание чл.21, ал.1 т.1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 63

Общински съвет Кочериново създава временна комисия, която в съответствие със сроковете определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в действащият ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, по повод промените в Закона за нормативните актове и изказани мнения от общински съветници на заседание на Общински съвет Кочериново, проведено на 2.6.2017 г., във връзка с производството по приемане или изменение на нормативни административни актове от Общински съвет Кочериново.
Комисията да бъде в състав от трима общински съветници, както следва:
Председател: Райчо Калайджийски
Членове:
Румен Янакиев
Калин Везенков
    Комисията да бъде със срок на действие до влизане в законна сила на Решение на Общински съвет Кочериново по предложените изменения на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

 


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Изменение и допълнения в действащата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 64

Отменя ал.2  на чл. 21 и приема нова ал.2  със следният текст:
(2) Бюджетните взаимоотношения  по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или на  акт на Министерския съвет

2.    Отменя се ал. 2 на чл.29 и приема ал.2 със следният текст:
 (2) Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.

3.    Създават се нови ал. 5 и ал.6 със следният текст:
(5) „Кметът на общината в процедура на финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.
(6) Създава се нова ал. 6 „В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта  на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпили предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет с окончателния проект на бюджета.

4.Отменя се ал. 3 на чл.30 и се приема нова ал.3 със следният текст:
(3) С решението по ал. 2 Общинският съвет одобрява и:
1.максималният размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината , като наличните в края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години ; ограничението не се отнася за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
2. максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

5. Отменя се ал. 5 и ал.6 на чл.30 и се приемат нови ал.5, ал.6 и ал.7 на чл.30 със следният текст:
(5) При разглеждане от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината
(6) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:
1. Друг размер на ограниченията по ал. 3, т.1 и 2;
2. Общинските бюджети да включват и други показатели.
  (7) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава по ред, определен с наредбата по чл. 82, ал.1.

6. Отменя се ал. 6 на чл.36 и се приема нова ал.6 със следният текст:
 (6) С наредбата по чл. 82, ал. 1 се определят условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал. 3, т.1 и2 и ал. 6.

7. Създава се нов
Раздел VIIIа „Общини с финансови затруднения”
и се приемат следните нови текстове в раздела:
А/Общи разпоредби
Чл. 42а. (1)Общини с финансово затруднения са общини, за които са налице три или повече от следните условия:
1.Не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал.1 и 2 от ЗПФ;
2.Наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
3.Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
4.Наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
5.Бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;
6.Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.
(2)Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ общини с финансови затруднения.
Чл. 42б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.
(2) Процедура за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години.
(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.
Чл. 42в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 130а
(2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а от ЗПФ, министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 130д, ал. 2 от ЗПФ
Чл. 42г.  (1)  Министерството на финансите издава методически насоки и указания по прилагането на чл. 130а, ал.1 от ЗПФ, които се публикуват на интернет страницата на Министерство на финансите.
(2) Всяко тримесечие на  интернет страницата на Министерство на финансите се публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.
Б./Откриване на процедура по финансово оздравяване
Чл.42 д(1) Ежегодно до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал.1 към края на предходната година.
(2) Когато при оценката по ал.1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл.130а, ал.1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява  общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал.2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:
1. Открива процедура за финансово оздравяване;
2. Възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане с местната общност;
3. Определя срок за изготвянето на плана , който не може да бъде по-дълъг от един месец и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане , който не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема план за финансово оздравяване.
(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.
(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл.130а, ал.1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия .
В./ План за финансово оздравяване на общината.Изпълнение на плана
Чл.42е (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
1.Система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2. Индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала и график за изпълнението им;
3. Управленските , организационните , правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;
4. Оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5. Други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.
(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която включва:
1.мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. Мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. Времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.
(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.
Г./ Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване
Чл.42ж. (1)Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със становището на министъра на финансите.
(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от ЗПФ.
Чл. 42з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал.1 от ЗПФ.
(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварително съгласие на министъра на финансите, може да вземе решения за получаване на безлихвени заеми, както  и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определен със закон.
(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.
Чл. 42и. В случаите по чл. 130ж, ал.1 от ЗПФ Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 130е от ЗПФ. При отклонение от постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 130ж, ал.1 от ЗПФ, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмена обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.
Чл. 42к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл. 130е от ЗПФ са постигнати:
1.Намаление на просрочените задължения;
2.Първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите  и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;
3.Устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключват тези с еднократен характер;
4.Повишаване събираемостта на собствените приходи;
5.Намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер.
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни  изисквания за предоставяне на информация.
Д./ Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината
Чл. 42л. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.
(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

8. Раздел VIII Отчет на общинския бюджет се отменя и вместо него се приема нов със следният текст Раздел VIIIб Отчет на общинския бюджет

   9. Отменя се ал. 1 на чл.43 и се приема нова ал.1 със следният текст:
 (1)Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на  общината.

10. Отменя се ал. 5 на чл.43 и се приема нова ал.5 със следният текст:
(5) Общински съвет – Кочериново, след публичното обсъждане, приема годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Актуализиране състава на общинската комисия за обществен ред и сигурност.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 1, т. 23 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 65

Актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, както следва:
Председател: Иван Минков – Кмет на община Кочериново
Секретар: Любка Йорданова – ст. Експерт – „ОМП и ПБЗН” в община Кочериново
Членове:
    1.Гл. инспектор Иван Кавлачки – Началник РПУ гр. Рила
    2.Гл. инспектор Стефан Тахтаджийски – Началник РС и ПБЗН гр. Рила
3.Георги Ценев – общински съветник и председател и на комисията по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, отдих и туризъм при ОбС – Кочериново.
4.Гергана Бицова – Секретар на читалище „Пробуда” – гр. Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи представляващи „Ниви” в землището на Бараково, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 66

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1 Имот № 024176, АЧОС № 697 /26.01.2007 год. по КВС на землище с. Бараково, местност „Полето” с площ 0.482 дка, начин на трайно ползване- „Нива”, категория на земята при не поливни условия- Четвърта – за отдаване под наем

     1.2 Имот № 024135, АЧОС № 1085 /13.05.2011 год. по КВС на землище с. Бараково                                             , местност „Полето” с площ 2,025 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години общо на долуописаните имоти в землището на Бараково, общ. Кочериново с обща площ   3, 409 дка, а именно:

2.1 Имот 024173, АЧОС № 696 /26.01.2007 год. по КВС на землище с. Бараково, местност „Полето” с площ 0.902 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем

2.2 Имот № 024135, АЧОС № 1085 /13.05.2011 год. по КВС на землище с. Бараково                                             , местност „Полето” с площ 2,025 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем

2.3 Имот № 024176, АЧОС № 697 /26.01.2007 год. по КВС на землище с. Бараково, местност „Полето” с площ 0.482 дка, начин на трайно ползване- „Нива”, категория на земята при не поливни условия- Четвърта – за отдаване под наем
     3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
     4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  102,27 лв. лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ – 30 /тридесет/ лв. за декар годишно на съответните имоти от IV/четвърта/ категория при неполивни условия. Наемната цена е начална тръжна цена.
    5. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.
    6. В договора за отдаване под наем да бъде включен и съобразен като текст чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ, а именно, че за имоти или части от имоти извън допустимия за подпомагане слой не се дължи плащане за първата стопанска година.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 138 от Протокол № 15 от 02.12.2016 г. на ОбС – Кочериново за предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 67

Поради допусната техническа грешка в т. 1 на Решение № 138 от Протокол № 15 от 02.12.2016 г. вместо:
„По писмо с Изх. № РД-05-885/07.11.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Йорданка Иванова Харалампиева, имот с площ от 7.648 дка по скица-проект на имот с № 008031 е образувана от имоти с № 000205 и 008031 по КВС в землището на с. Бураново, общ. Кочериново.”

да се чете:
„По писмо с Изх. № РД-05-885/07.11.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Йорданка Иванова Харалампиева, имот с площ от 7.648 дка по скица-проект на имот с № 008031 е образувана от имоти с № 000205 и 008028 по КВС в землището на с. Бураново, общ. Кочериново.”

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 31 от Протокол № 6 от 07.04.2017 г. на ОбС – Кочериново за предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2от ЗМСМА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 68

Поради допусната техническа грешка в т. 1 на Решение № 31 от Протокол № 6 от 07.04.2017 г. вместо:
„По писмо с Изх. № РД-05-177/10.03.2017 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Станке Иванов Митов, имот с площ от 2.285 дка по скица-проект на имот с № 072032, образувана от имоти от общински поземлен фонд с № 072012, № 072015 и 072016 по КВС в землището на с. Стоб, общ. Кочериново.”

да се чете:
„По писмо с Изх. № РД-05-177/10.03.2017 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Костадин Георгиев Цветанов, имот с площ от 2.285 дка по скица-проект на имот с № 072032, образувана от имоти от общински поземлен фонд с № 072012, № 072015 и 072016 по КВС в землището на с. Стоб, общ. Кочериново.”

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с §1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби от Закона за движение по пътищата,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 69

Актуализира състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата в състав:
Председател: Кирил Михов – главен експерт „Общинска собственост и кадастър” при община Кочериново
Секретар: Стефан Стоянов – специалист Кадастър и регулация при община Кочериново
Членове:
    1.Георги Бучински – общински съветник, председател на комисията по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности към Общинския съвет.
    2.Данаил Ингилизов – Инспектор при РУП гр. Рила.
3.Румен Рафаилов – представител на Областно пътно управление Кюстендил.
4.Надя Коюмджийска – Директор на СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 113024 по КВС на землището на с. Бараково, местност „Долните ливади”, от „Ливада”, в „Нискоетажно жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 70

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 113024 по КВС на землището на с. Бараково, местност „Долните ливади”, от „Ливада” в „Нискоетажно жилищно строителство”, схеми за ел.захранване и ВиК и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013037 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 6.488 дка /шест дка четиристотин осемдесет и осем кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2079 от 23.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и чл. 27, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 71

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляваща имот № 013037 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 6.488 дка /шест дка четиристотин осемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2079 от 23.01.2017 г. чрез публичен търг.
2.Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 6634 лв. /шест хиляди шестстотин тридесет и четири лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т. 1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013039 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 23.258 дка /двадесет и три дка двеста петдесет и осем кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2066 от 06.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и чл. 27, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 72

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляваща имот № 013039 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 23.258 дка /двадесет и три дка двеста петдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2066 от 06.10.2016 г. чрез публичен търг.
2.Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 23807 лв. /двадесет и три хиляди осемстотин и седем лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т. 1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

 


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013042 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 11.773 дка /единадесет дка седемстотин седемдесет и три кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 467 от 10.03.2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и чл. 27, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 73

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляваща имот № 013042 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 11.773 дка /единадесет дка седемстотин седемдесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 467 от 10.03.2005 г. чрез публичен търг.
2.Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 12051 лв. /дванадесет хиляди петдесет и един лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т. 1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

 


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Разделяне на поземлен имот № 000196, „Пясък” по КВС в землището на гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и чл. 27, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 74

ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за разделяне на поземлен имот № 000196, „Пясък” по КВС в землището на гр.Кочериново на 12 /дванадесет/ нови имота и отразяването на трите бивши ЖП кантона като развалини по изготвените скици-проект от „Благоевградски териториален кадастър” ЕООД:
Поземлен имот с проектен № 000425, землище гр.Кочериново, с площ 3,000 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000512, землище гр.Кочериново, с площ 9,322 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000513, землище гр.Кочериново, с площ 3,526 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000514, землище гр.Кочериново, с площ 4,555 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000515, землище гр.Кочериново, с площ 10,389 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000516, землище гр.Кочериново, с площ 11,748 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000517, землище гр.Кочериново, с площ 18,227 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000519, землище гр.Кочериново, с площ 0,471 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000520, землище гр.Кочериново, с площ 0,128 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000521, землище гр.Кочериново, с площ 18,287 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000522, землище гр.Кочериново, с площ 3,876 дка, НТП – Пясък;
Поземлен имот с проектен № 000523, землище гр.Кочериново, с площ 0,402 дка, НТП – Пясък;
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши всички последващи процедури по отразяването на новообразуваните 12 броя земеделски имоти.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/поименно със „ЗА” 8 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа: Д. Миланова, С. Христов/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 016049 по КВС на землището на с. Бараково, местност „Чапрашажко”, от „Нива” в „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 75

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот имот № 016049 по КВС на землището на с.Бараково, местност „Чапрашажко”, от „Нива” в „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”, схеми за ел.захранване и ВиК и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 112012 по КВС на землището на с. Бараково, местност „Долните ливади”, от „Ливада” в „Нискоетажно жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 76

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот имот № 112012 по КВС на землището на с.Бараково, местност „Долните ливади”, от „Ливада” в „Нискоетажно жилищно строителство”, схеми за ел.захранване и ВиК и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” /


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на Бураново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 77

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1 Имот № 010024, АЧОС № 1817 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0,988 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

     1.2 Имот № 010021, АЧОС № 1816 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов  рид” с площ 0,243 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.3 Имот № 032005, АЧОС № 1290 /04.06.2012 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Калев рид” с площ 41.410 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.4 Имот № 010020, АЧОС № 1815 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0,127 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.5 Имот № 010027, АЧОС № 1818 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0.664 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.6 Имот № 010013, АЧОС № 1813 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0,705 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.7 Имот № 010012, АЧОС № 1812 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов  рид” с площ 0,675 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.8 Имот № 010010, АЧОС № 1811 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0,873 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 /пет/ години общо на долуописаните имоти в землището на Бураново, общ. Кочериново с обща площ   99,229 дка, а именно:

2.1 Имот № 000067, АЧОС № 375 /21.02.2005 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Пенчовица” с площ 16.961 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.2 Имот № 032005, АЧОС № 1290 /04.06.2012 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Калев рид” с площ 41.410 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.3 Имот № 000057, АЧОС № 1729 /16.04.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 4,.531 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.4 Имот № 010027, АЧОС № 1818 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0.664 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.5 Имот № 010024, АЧОС № 1817 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0,988 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.6 Имот № 010021, АЧОС № 1816 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов  рид” с площ 0,243 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.7 Имот № 010020, АЧОС № 1815 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0,127 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.8 Имот № 010015, АЧОС № 1814 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 3.171 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.9 Имот № 010013, АЧОС № 1813 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0,705 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.10 Имот № 010012, АЧОС № 1812 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов  рид” с площ 0,675 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.11 Имот № 010010, АЧОС № 1811 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 0,873 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.12 Имот № 010005, АЧОС № 997 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 2.238 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.12 Имот № 000120, АЧОС № 1810 /14.04.2010 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лъката” с площ 26.643 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

     3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
     4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  1984.58 лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ – 20 /двадесет/ лв. за декар годишно на съответните имоти от VI/шеста/ категория при неполивни условия. Наемната цена е начална тръжна цена.
    5. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.
     6. В договора за наем да залегне текста на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ, а именно  че за имоти или части от имоти извън допустимия за подпомагане слой не се дължи плащане за първата стопанска година

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет и чакалня/ с обща площ 22.80 кв.м., намиращо се в Едноетажна масивна сграда, „Здравен дом”, построена в УПИ I – 373, кв. 2 по плана на с. Стоб, община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 2,4 и 5   от  ЗМСМА;  чл.18, ал.1, 2 и  3   от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7  и 8 от ЗОС,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 78

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет и част от чакалня/  с обща площ 22.80 кв.м., намиращо се в имот пл. № 373, кв. 2 по плана на с. Стоб, община Кочериново, представляващ публична   общинска собственост съгл. АОС № 22/15.05.1998 г. за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен конкурс.
2.ОбС – гр. Кочериново определя начална конкурсна цена съгласно т.V от Решение № 55 от 03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново за определяне на  базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения  в размер на 28.20 лв./двадесет осем  лева и 0,20 стотинки/ без ДДС, за цялото помещение,  както следва:
2.1 Зъболекарски кабинет  – 14.80 кв.м. за 22.20 лв./двадесет два  лева и 0,20стотинки   / без ДДС съгласно т.V от  Решение № 55/03.04.2015 г.  от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново
2.2.  Чакалня – 8.00 кв.м. за 6.00 лв./шест  лева / без ДДС съгласно т. XIII от  Решение № 55/03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново

3. Наемателят на кабинета заплаща за оборудването 18.20 лв. на месец съгласно т.VIII от  Решение № 55 от 03.04.2015 г., .
4.Отдаваното в т.1 помещение да се ползва от наемателя само за зъболекарски кабинет. Използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
5.Поддържането и текущият ремонт на наетия кабинет, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода, телефон и задължителни застраховки/при наличие на такива/ се заплащат от наемателя.
6.В договора на наемателя  да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена
7.Наемателят се задължава да поддържа в добро санитарно – хигиенно състояние наетото помещение  и прилежащите общи части на сградата.
8.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описания в т.1 имот чрез публично оповестен конкурс и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юли 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 79

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Искра Илиева Методиева.

 2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 500 лева еднократна помощ на Маргарита Иванова Гаврилова

3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 500 лева еднократна помощ на Славчо Николов Грозданов.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

Последно променен на Събота, 15 Юли 2017 17:06

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново