www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 19.04.2017 г с Протокол № 7

  • ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 19 април 2017 година

Относно: Кандидатстване  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” , приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и Насоките за кандидатстване по процедура     № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, утвърдени със Заповед № РД-ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г., Общински съвет – Кочериново,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 46

1. Изменя Решение № 44 от 07.04.2017 г. на Общински съвет - Кочериново  в частта относно, текста: „Кандидатстване на Сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград” с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, обслужваща общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Благоевград” по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” , да се чете както следва: „Кандидатстване с проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”
Поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма
2.Допълва Решение № 44 от 07.04.2017 г. на Общински съвет - Кочериново  с т. 5, както следва:
Общински съвет – Кочериново дава съгласие да бъдат поети от бюджета на Община Кочериново за времето на изпълнение на проекта, съобразно дяловото разпределение на отговорностите, средствата за покриване на:
първоначално допустимите разходи  по проекта, преди същите  да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. в размер на 490,00 лева (четиристотин и деветдесет лева);
допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС  2014-2020, включително от собствен принос в размер на 15 197,43 лева (петнадесет хиляди сто деветдесет и седем лева и четиридесет и три стотинки) ;
недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта, в т.ч. ДДС в размер на 120 567,70 лева (сто и двадесет хиляди петстотин шестдесет и седем лева и седемдесет стотинки)
Поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист:                            Председател на ОбС:

Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново