www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Регистър на одобрен ПУП за 2022 година.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Понеделник, 27 Юни 2022 06:46

Справка за постъпилите предложения - промяна в текстовете от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Регистър на технически паспорт за 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 22 Юни 2022 08:00

УВЕДОМЛЕНИЕ за издадена Заповед № РД-01-05-493/14.12.2021 г. на Кмета на Община Кочериново за премахване на двуетажна паянтова сграда, изградена в УПИ XVI-59, кв. 59 по плана на село Стоб, община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Петък, 17 Юни 2022 06:46

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Кочериново съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 9/23.03.2022г. от главния архитект на Община Кочериново за
Обект: „Двуетажна жилищна сграда”
Местоположение: ПИ с идентификатор 02748.113.105 по КККР на с.Бараково, общ.Кочериново.
приложение към което са Решение № БД-01-ЕО/2020г. и Решение № 10/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ – Благоевград.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на Община Кочериново, пл.”Трети март” № 1, стая 12.

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.06.2022 г с Протокол № 7

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.06.2022 г с Протокол № 7

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново