www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 01.11.2022 г с Протокол № 12

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 01.11.2022 г с Протокол № 12

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Ноември 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Ноември - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново

Заповед на областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на Заповедта може да изтеглите от - ТУК!

Касовите отчети на община Кочериново към 30.09.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -ДМП - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
7. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
8. ИНФОРМАЦИЯ ДЪЛГ - ТУК! 

9. ТЕКУЩИ РЕМОНТИ - ОТЧЕТ ЗА 2022г. III ТРИМЕСЕЧИЕ 6004 КОЧЕРИНОВО - ТУК!

10. ТРИМ. ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022 КР 6004 КОЧЕРИНОВО - ТУК!

Последно променен на Вторник, 01 Ноември 2022 09:54

П О К А Н А за обществено обсъждане на Проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кочериново“.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на вниманието на гражданите на Община Кочериново докладна записка, мотиви и проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кочериново. Проектът на Програмата подлежи на обществено обсъждане в тридесетдневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Кочериново. В горепосочения срок всяко заинтересовано лице може да подаде писмено становище, предложение или възражение в деловодството на Община Кочериново на адрес: гр. Кочериново, пл. ,,Трети март” № 1 или на официалната електронна поща на Община Кочериново: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Обсъждането ще се проведе на 22.11.2022 г. от 13:00 часа. в заседателната зала на Общинска администрация Кочериново

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРИНОВО

1. Покана

2. Мотиви

3. Програма

4. Докладна записка

Последно променен на Вторник, 01 Ноември 2022 08:24

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.11.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.11.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново /2022 г. - 2023 г./
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.2. Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.3. Кандидатстване на Община Кочериново по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” и подписване на Акт за възлагане за предоставянето на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес за целите на процедурата.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

25.10.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново