www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 03.04.2015 г с Протокол № 5

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 03.04.2015 г с Протокол № 5

Последно променен на Вторник, 14 Април 2015 07:44

СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, ВКЛЮЧЕНИ В „ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 2015”

Е-мейл Печат ПДФ

Файла може да изтеглите от ТУК!

logo-s-lice-horata

Административно Обслужване

Е-мейл Печат ПДФ

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес:
2640 Град Кочериново; Община Кочериново; Област Кюстендилска; Площад „ Трети март”, № 1

E-mail : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Работното време на администрацията - от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 ч.,
Работно време на ЦАО - от 8:30 до 17:00 ч. без прекъсване

Телефон:
Общинска администрация : 07053/ 20-11;
Местни данъци и такси: 07053/2323
ЦАО – 07053 2323


Последно променен на Неделя, 26 Юли 2020 11:49

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 28.04.2015г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Дневен ред за редовно заседание на ОбС на 03.04.2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 03.04.2015г. от 10.00 часа в  Пленарната зала на читалището в гр. Кочериновориново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Народно читалище „Подем – 1928” с. Бураново.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
2.Докладни записки, относно:
2.1.Приемане на базисни наемни цени за един месец в лева без ДДС на един квадратен метър площ нежилищни помещения и открити площи, собственост на община Кочериново, съобразно предназначението на обекта, прилежащите му площи и предназначение.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.2. Приемане отчета за изпълнението на бюджета за 2014 година; Отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.3. Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.4.Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.5.Одобряване на ПУП – ПП / подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на водопровод за обект: „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснобдителна инфраструктура в община Кочериново” за подобект „Боровоц – Крумово” и ПУП – ПЗ за изграждане на напорен резервоар с промяна предназначението на част от 320 кв. м. от имот № 000473 – „Старите лозя”, местността „Ридо” в землището на с. Крумово, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.6. Допълване на Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Кочериново и Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.7.Отдаване под наем на открита площ за поставяне на един брой преместваем обект – павилион за извършване на търговска дейност.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.8. Предварително съгласие за изграждане на мемориален кът в памет на над 400 души от единадесет страни, като Германия, Австрия, Русия, Холандия, Полша, Украйна и т. н., които са работили в бившата фабрика за преработване на хартия КМЗ „Никола Вапцаров”.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.. Приемане на план за интегриране на ромите в община Кочериново за периода 2015 – 2017 година
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
3. Молби на граждани.
4.Изказвания, питания и предложения на граждани.   
                       
27.03.2015 г.                        Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Василка Вонидова

Последно променен на Вторник, 31 Март 2015 05:58

Уведомление за инвестиционно предложение - 21,03,2015

Е-мейл Печат ПДФ

Основен ремонт и реконструкция на съществуващ мост на дере Будевец в с. Пороминово, Община Кочериново.
Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново