www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред за заседание на ОбС на 06.03.2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.03.2015г. от 10.00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на :
1.1. Отчет за дейността на РУ на МВР - гр.Рила през 2014г.
 Докладва: Председател на ОбС
1.2. Отчет за дейността на кметствата в община Кочериново за 2014 г.
 Докладва: Председател на ОбС
1.3.Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода 01.07.2014г. – 31.12.2014г.
Докладва: Председател на ОбС
2.Докладни записки, относно:
2.1.Приемане бюджета на община Кочериново за 2015 г – ново обсъждане.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по  общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.2. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101009/ сто и едно нула нула девет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 0.782 дка/ нула дка седемстотин осемдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1856 от 06.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.3. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101010 / сто и едно нула десет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 6.307 дка/ шест дка триста и седем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1857 от 06.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.4. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101001 / сто и едно нула  нула едно/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 1.058 дка/ един дка педесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1852 от 06.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.5. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101002 / сто и едно нула  нула две/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 0.752 дка/ нула дка седемстотин педесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1853 от 06.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.6. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101003 / сто и едно нула  нула три/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 1.475 дка/  един дка четирстотин седемдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1854 от 06.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.7. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101007 / сто и едно нула  нула седем/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 0.375 дка/  нула дка триста седемдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1855 от 06.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.8. . Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 116047 / сто и шстнадесет нула четиредесет и седем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „ Чалтиците” с площ 1.925 дка/ един дка деветстотин двадесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 741 от 26.01.2007г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.9. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000347 / нула нула  нула триста четиредесет и седем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „ Муловица” с площ 2.197 дка/ два дка сто деведесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 40/542 от 24.01.2006г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.10. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000348 / нула нула  нула триста четиредесет и осем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „ Муловица” с площ 1.294 дка/ един дка двеста деведесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 41/543 от 24.01.2006г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.11. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 031133 / нула тридесет и едно сто тридесет и три/ по КВС на землището на с. Пороминово, местност „ Бачо” с площ 0.360 дка/ нула дка триста и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1831 от 24.10.2014г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.12. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 108002 / сто и осем нула  нула две/ в землището на гр. Кочериново, местност „Жабокрек” с площ 9.462 дка / девет дка четирстотин шесдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 465 от 10.03.2005г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.13. . Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 115037 / сто и петнадесет нула тридесет и седем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „ Чалтиците” с площ 1.010 дка/ един дка нула десет кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Пета, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 740 от 26.01.2007г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.14. Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода”ЕООД – гр.Кюстендил
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
2.15. Отдаване под наем на обособено помещение/ зъболекарски кабинет и част от чакалня/ с обща площ 18.00 кв.м., намиращо се в имот № 544, парцел І, кв. 11 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.16. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм.
2.17. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 144060 / сто четиредесет и четири нула  шестдесет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Пради бука” с площ от 31.059 дка / тридесет и един дка  нула педесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – Ов. градина- тер., категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1865 от 08.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.18. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 148051 / сто четиредесет и осем петдесет и един/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Дабравата” с площ от 1.568 дка / един дка  петстотин шестдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Ов. градина- тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1477 от 04.12.2013г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.19. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 143037 / сто четиридесет и три нула  тридесет и седем/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Ридо” с площ от 0.769 дка / нула дка  седемстотин шестдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1851 от 06.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.20. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 143040 / сто четиридесет и три нула  четиридесет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Пради бука” с площ от 12.341 дка / дванадесет дка  триста четиридесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1863 от 08.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.21. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 148104 / сто четиридесет и осем сто и четири/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Дъбравата” с площ от 5.860 дка / пет дка  осемстотин и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване – Ов. градина-тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1864 от 08.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.22. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 142028 / сто четиридесет и две нула  двадесет и осем/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Пради бука” с площ от 10.323 дка / десет дка  триста двадесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1867 от 09.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.23. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 148053 / сто четиридесет и осем нула  петдесет и три/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Нивнико” с площ от 1.978 дка / един дка  деветстотин седемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Ов. градина-тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1850 от 06.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.24. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 143039 / сто четиридесет и три нула  тридесет и девет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Пради бука” с площ от 7.610 дка / седем дка  шестстотин десет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1866 от 09.01.2015г.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.25. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи овощни градини в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.26. Допускане на ПУП-ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ за изменение на улична регулация на улица с о.т. № 201 и 202 и изменение на дворищна регулация между УПИ I, II, III, IV и V в кв. 87 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.27. Отдаване под наем на преместваем павилион за продажба на печатни произведения, захарни изделия и др.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
2.28. Издаване на Запис на заповед от община Кочериново в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаваща плащане на ДДС след извършено авансовото плащане по Договор  № 10/321/00347 от 23 октомври 2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  за проект „Канализационна мрежа на с.Мурсалево – основна част”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.29. Издаване на Запис на заповед от община Кочериново в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаваща плащане на ДДС след извършено авансовото плащане по Договор  № 10/321/00126 от 23 октомври 2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  за проект „Канализация на с.Стоб, община Кочериново – основна част от мрежата”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.30. Издаване на Запис на заповед от община Кочериново в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаваща плащане на ДДС след извършено авансовото плащане по Договор  № 10/321/00310 от 23 октомври 2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  за проект „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.31. Искане за удължаване срока на Договор № 10/321/00126 от 23 октомври 2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  за проект „Канализация на с.Стоб, община Кочериново – основна част от мрежата”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.32. Искане за удължаване срока на Договор № 10/321/00347 от 23 октомври 2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  за проект „Канализационна мрежа на с.Мурсалево – основна част”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.

3.Изказвания, питания и предложения на граждани.                           
27.02.2015 г.                        Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Василка Вонидова

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 25.02.2015 г с Протокол № 3

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 25.02.2015 г с Протокол № 3

Общестената поръчка е с предмет: "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции

Е-мейл Печат ПДФ

Общестената поръчка е с предмет: "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции

Решението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Образците на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Обявлението на поръчката може да изтеглите от - ТУК!

Проект на договора  може да изтеглите от - ТУК!

Методика за оценка на офертите  може да изтеглите от -  ТУК!

Техническата спецификация на поръчката може да изтеглите от - ТУК! 

Указания за участие -Документ - ТУК!

Указания за участие - Оригинал - ТУК!

Проекта може да изтеглите от - ТУК!

Разяснение за участие -  10.03.2015г

Разяснение за участие - 16.03.2015г

Протокол 1 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 2 може да изтеглите от  -  ТУК!

Протокол 3 може да изтеглите от  - ТУК!  

Протокол 4 може да изтеглите от  - ТУК!  

Протокол 5 може да изтеглите от  - ТУК! 

Протокол 6 може да изтеглите от  - ТУК! 

Разяснение по документацията за участие 20.03.2015 - ТУК!

Разяснение по документацията за участие гаранции 20.03.2015 - ТУК!

Съобщение- отваряне цени - ТУК!

Решение класиране може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-5 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-6 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане  може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-7 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Договор ОП-05-8 може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!

Платежно нареждане може да изтеглите от - ТУК!
Уведомление за инвестиционно предложение - 25.02.2015

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомяваме Ви, че юридическото лице "Т. Б. Инвест" ЕООД, със съгласието на собственичката Веселина Д. Кирилова, има следното инвестиционно предожение: създаване на лозов масив на мястото на 2 ниви в землището на с. Бараково с ЕКАТТЕ 02748 в община Кочериново.
Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 25 Февруари 2015 12:02

Уведомление за инвестиционно предложение - 24.02.2015

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново има следното инвестиционно предложение: "Аварийно укрепване на свлачището в кв. 25 край Бурановско дере по плана на с. Бураново", Община Кочериново.
Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред за заседание на ОбС на 25.02.2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.8а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 25.02.2015г. от 17.30 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Одобряване на ПУП – ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на водопровод за обект: „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново” за подобект „Мурсалево – Боровец”
1.2. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Кочериново за 2015 г.

23.02. 2015г.                    Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Василка Вонидова

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново