www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА за инвестиционно предложение 23,01,2015г.

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на напорен резервоар - с промяна предназначението на част от имот № 000473 "Старите лозя", местност "Ридо", землище на с. Крумово - общинска собственост на община Кочериново.

Пълния текст на предложението може да се изтегли от ТУК!

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Е-мейл Печат ПДФ

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново
ОТНОСНО: Изменение и допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново във връзка с необходимост от съответствие на наименованията на услугите със Списъка на унифицираните наименования на административни услуги /СУНАО/

Пълния текст на докладната записка може да изтеглите от ТУК!
Приложение №1 - ТУК!

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От  Иван Симеонов Минков –
Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

    Съгласно чл.8,ал.9 от Закона за общинска собственост се изработва годишна програма, в който се визират основните параметри по управлението на общинската собственост за 2015 г. Годишната програма е изработена като се имат предвид:
-    проявен инвестиционен интерес към определени имоти общинска собственост
-    обобщена информация относно налични заявления за наем, концесия или покупка на имоти – УПИ, земеделски земи с различен начин на ползване и др.
-    параметрите на проекта за бюджет за 2015 г.
-    прогнозирани собствени приходи  и разходи
-    необходимостта от ефективно управление
Годишната програма е част от Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2012-2015 г.” и в нея могат да се правят съответните промени.
С оглед на гореизложеното, на основание чл.8,ал.9 от Закона за общинска собственост и чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА , предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема  „ Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г.”
2.Общински съвет – гр. Кочериново може да извършва промени, допълнения и актуализации в приетата програма по предложение на Кмета на общината.
3. Общински съвет – гр. Кочериново актуализира Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2012-2015 г. със залегналите в програмата за 2015 г. имоти.

ВНАСЯ:
Кмет на община Кочериново - Иван  Минков
Изготвил:  Стоян Банчев – Директор АПИО, ФСД и УС

Пълния текст на докладната записка може да изтеглите от ТУК!
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО  И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ  2015 г. - ТУК!

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ОТНОСНО: Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015 г.” за 2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От  Иван Минков –
Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015 г.” за 2014 г.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Според изискванията на ЗМСМА Кметът на общината представя пред Общинския съвет годишен отчет по отношение изпълнението на програмата за мандата на управление.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.44,ал.5 от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015 г.” за 2014 г.

ВНАСЯ:
Кмет на община Кочериново: Иван Минков

Изготвил: 
Стоян Банчев – Директор АПИО, ФСД и УС

Пълния текст на докладната записка може да изтеглите от ТУК!
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА МАНДАТ 2011-2015 г.” ЗА 2014г. - ТУК!

ЗАПОВЕД № РД-01-05-502 / 23.10.2014г.

Е-мейл Печат ПДФ

Преглед на заповедта натисни линка "продължава>"

ЗАПОВЕД - Прекратяване категорията на кафе-аператив "Каравана Тото"

Е-мейл Печат ПДФ
Заповедта може да изтеглите от ТУК!
Последно променен на Сряда, 21 Януари 2015 20:30

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново