www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №122 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-574/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072039 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 5,780 дка. / пет декара седемстотин и осемдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1609 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 5923 лв./ пет хиляди деветстотин двадесет и три лева/ . Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 600 лв./шестстотин лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:27

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №123 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-575/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072040 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,436 дка. / един декар четиристотин тридесет и шест квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1610 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 1727 лв./ хиляда седемстотин двадесет и седем лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 9.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 200 лв./двеста лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:27

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №124 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-576/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072043 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,302 дка. / един декар триста и два квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1323 от 18.09.2014 г.

Началната тръжна цена е 1334 лв./ хиляда триста тридесет и четири лева/ .Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 9.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 150 лв./сто и петдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:26

Дневен ред за извънредно заседание на ОбС - Кочериново на 29.12.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.8а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.12.2014г. от 17.30 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Съгласие за отдаване под аренда за срок от 25 години на имоти общинска собственост.
1.2. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи ниви в землището на с. Бураново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
1.3. Актуализация на инвестиционната програма на община Кочериново за 2014 година.
2. Избор на председател на Общински съвет – Кочериново.
3. Молби на граждани.

19.12. 2014г.                    Председател на ОбС 
гр.Кочериново                        Райчо Калайджийски

Уведомление за инвестиционно предложение - да се построи хотел и две двуетажни къщи за гости.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на предложението може да изтеглите от ТУК!

Решения на Общински Съвет - гр.Кочериново от 05.12.2014г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински Съвет - гр.Кочериново от 05.12.2014г.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново