www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Уведомление за инвестиционно предложение - Изграждане на напорен резервоар

Е-мейл Печат ПДФ

Изграждане на напорен резервоар - с промяна на предназначението на част от имот № 000473 "Старите лозя" местност "Ридо", землище на с. Крумово - общинска собственост на община Кочериново.
Тълния текст на предложението може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС Кочериново от редовно заседание на 07.11.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС Кочериново от редовно заседание на 07.11.2014 г.

Последно променен на Понеделник, 17 Ноември 2014 22:52

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Проект за изменение на подробен устройствен план-парцеларен план за обект:АМ „СТРУМА"-ЛОТ 2 , Дупница — Благоевград

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ПРОЕКТ НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кочериново и издаване на сертификати клас В

Е-мейл Печат ПДФ

Файла може да бъде изтеглен от ТУК!

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Относно - Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кочериново и издаване на сертификати клас В, разработена по проект: „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I ”Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. Пълния текст на докладната може да изтеглите от ТУК!


Последно променен на Петък, 21 Ноември 2014 13:43

СТРАТЕГИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ [2014 - 2020]

Е-мейл Печат ПДФ

Файла може да бъде изтеглен от ТУК!

Проект на актуализация на стратегия за  управлението  на общинската собственост за периода  2012 – 2015 г. - ТУК!
Докладна записка - Приемане на „Стратегия за организационно развитие” (2014-2020г.), разработена по проект: „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I ”Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. - ТУК!
Докладна записка - Актуализация на Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2012-2015 г., разработена по проект: „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I ”Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. - ТУК!


Последно променен на Петък, 21 Ноември 2014 13:51

Обществена Поръчка по реда на Глава Осем А от ЗОП с предмет: "Изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кочериново”.

Документация за участие и образци може да изтеглите от ТУК!
Публичната покана може да изтеглите от ТУК!
Писмо от РИОСВ Благоевград може да изтеглите от ТУК!
Писмо от Министерството на Културата може да изтеглите от ТУК!
Задание ОУПО Кочериново може да изтеглите от ТУК!
Баланс на територията може да изтеглите от ТУК!
Опорен план може да изтеглите от ТУК!

Утвърдена документация - ТУК!

Разяснения във връзка с постъпили запитвания - ТУК!
Протокол от 25.11.2014 г. - ТУК!
Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:37

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново