www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред за извънредно заседание на ОбС - Кочериново на 26.07.2013

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.8  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 26.07.2013г. от 17.30 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Решение за разработване на „Общински план за развитие на община Кочериново 2014-2020г.”
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.2.    Издаване на Запис на заповед от общ.Кочериново в полза на Министерство на регионалното развитие, управляващ орган на ОП „Регионално развитие” – ГД „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващо авансовото плащане по Договор № BG161PO0001/4.1-03/2010/067 от 10.04.2012г. по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.”, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO0001/4.1-03/2010, „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, сключен между община Кочериново и Министерство на регионалното развитие, управляващ орган на ОПРР.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.3.    Допускане на процедура по изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя на част от ПИ 056021 по КВС землище с.Мурсалево, местност „Деве Богаз” за изграждане на Модулна ПСОВ на с.Мурсалево и Парцеларни планове за довеждаща инфраструктура до площадка на ПОСВ и до заустване в р.Струма, във връзка с Разрешение № 1 / 06.01.2008г. на Кмета за изработване на ПУП за промяна предназначението на ПИ 056021 от „нива” в „ПОСВ с.Мурсалево” и одобрения парцеларен план за АМ „Струма”.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.4.    Допускане на процедура по изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя, част от ПИ 000167 по КВС, землище с.Стоб, местност „Драките”, за изграждане на Модулна ПСОВ на с.Стоб и Парцеларни планове за довеждаща инфраструктура до площадката на ПСОВ и до заустване на р.Рилска.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/

24.07.2013г.        Председател на ОбС:
                                                  Румен Симеонов Янакиев

Документация за извършване на дейности по асфалтиране на част от уличната мрежа на територията на Община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ
Документацията може да изтеглите от ТУК!

Документация за настояща публична покана за "Изготвяне на заявления за кандидатстване и управление на проект:"Ревитализация и саниране на площадни пространства и читалища на територията на Община Кочериново".

Е-мейл Печат ПДФ
Документацията може да изтеглите от ТУК!
Последно променен на Вторник, 23 Юли 2013 06:18

Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2013 година до 30.06.2013 година

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.11, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, предлагам на вашето внимание

О Т Ч Е Т
за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2013 година до 30.06.2013 година

Организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново се определя и осъществява съгласно Конституцията на Република България, разпоредбите на ЗМСМА, действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.
В своята дейност, както и през предходния отчетен период Общински съвет – Кочериново се ръководи от принципите за прозрачност и законосъобразност на взиманите решение, като се старае да представлява активно гражданското общество и неговите проблеми.
През отчетния период Общински съвет е провел 9 заседания, от които 6 редовни и 3 извънредни, на които са приети 78 решения общо.
Постоянните комисии са провели, както следва:
-    Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми – 5 заседания;
-    Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания – 2 заседания;
-    Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности – 7 заседания;
-    Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм – 6 заседания;
-    Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси – 3 заседания;
-    Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 0 заседания.

Съответно през отчетния период постоянните комисии са излезли с предложения за решения по съответните казуси, които са представени с Протоколи и Докладни записки на вниманието на общинските съветници от община Кочериново.

През отчетния период Общинският съвет – Кочериново е приел решения свързани с:

Последно променен на Събота, 20 Юли 2013 07:39

Решение № ПО-01-100/03.07.2013 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район гр. Благоевград

Е-мейл Печат ПДФ
Моля изтеглете решението от ТУК!
Последно променен на Понеделник, 15 Юли 2013 19:57

Решения на общински съвет от 05.07.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на общински съвет от 05.07.2013 г.

Последно променен на Неделя, 14 Юли 2013 19:51

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново