www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

Обява за инвестиционно предложение за "Изземване на наносни отложения от руслото на р. Струма в землището на с. Боровец.

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане!

 

Последно променен на Понеделник, 27 Май 2013 06:22

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Техническа служба при общинска администрация гр. Кочериново съобщава на заитересованите лица по чл. 130 от ЗУТ, че със Заповед № РД-01-05-99/05.03.2013 г. на Кмета на община Кочериново е одобрен ПУП - ПР за изменение на плана за регулация, като се изменя вътрешната регулационна линия за УПИ XVII-443, УПИ VIII-442 и УПИ IX-444 по имотната франица между имоти пл. № 443, 442, 444 в кв. 20 по плана на гр. Кочериново, внесен със заявление вх. № АГ-02-И-70/14.09.2012 г. от Иванка Кирилова Накева.

 

Последно променен на Понеделник, 27 Май 2013 06:22

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 33 от Протокол №4 от 01.03.2013г.и Решение № 48, т.3 от Протокол №5 от 05.04.2013г на ОбС -Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-223/15.05.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на долуописаните имоти в землището на с.Стоб, община Кочериново,

1. имот №000242, местност „ ПРАШКА” с площ 468.972 дка, начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – Осма,

2. общо на долуописаните имоти с обща площ 360.336дка. а именно: имот 000210, местност-„ШИРИНАТА” с площ 58.917 дка, начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – осма, имот №000183, местност

„ СТАРИТЕ КОЛИБИ” с площ 47.913, начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – Осма, имот №000258, местност

„ СТОБСКА ЧУКА” с площ 150.955 дка, начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – Осма, имот 000233, местност-„СТОБ” с площ 102.551 дка, начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – осма,

По т. 1 и т.2 от обявата може да се участва заедно или поотделно

Началната тръжна цена по т.1 е в размер на 2813.83 лв. / две хиляди осемстотин и тринадесет лева и осемдесет и три стотинки / годишен наем, по т.2 е в размер на 2162.02 лв./две хиляди сто шестдесет и два лева и две стотинки / годишен наем.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Депозитите за участие в публичния търг са както следва:

  • по т.1 в размер на 1450 лв. / хиляда четиристотин и петдесет лева/
  • по т.2 в размер на 1100 лв. / хиляда и сто лева/

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /.

Наемателят е длъжен да ползва имотите само по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние.

Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 34 от Протокол №4 от 01.03.2013г.и Решение № 48, т.4 от Протокол №5 от 05.04.2013г на ОбС-Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-225/15.05.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на долуописаните имоти в землището на с.Крумово, община Кочериново,

1.имот №000420, местност „ВАЛОГА” с площ 567.880дка, начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – десета,

2. общо на долуописаните имоти с обща площ 421.781дка. а именно: имот №000462, местност „РИДО” с площ 202.224 дка., начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – десета, имот №000771, местност „ГЛЕДИ ЧУКА” с площ 219.557 дка., начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – десета (142.712) седма (76.845),

3. общо на долуописаните имоти с обща площ 658.595дка. а именно: имот №000473, местност „РИДО” с площ 124.921 дка., начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – десета(12.060) шеста(112.861), имот №000472, местност „ЮРУЧКИ ЗИДИНИ ” с площ 163.530 дка, начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – десета, имот №000443, местност „ЮРУЧКИ ЗИДИНИ ” с площ 370.144 дка. начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – десета

По т. 1, т.2 и т. 3 от обявата може да се участва заедно или поотделно

Началната тръжна цена по т.1 е в размер на 3407.28 лв. / три хиляди четиристотин и седем лева и двадесет и осем стотинки / годишен наем, по т.2 е в размер на 2530.69 лв./две хиляди петстотин и тридесет лева и шестдесет и девет стотинки / годишен наем, по т.3 е в размер на 3951.57лв./три хиляди петстотин петдесет и един лева и петдесет и седем стотинки/ годишен наем

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Депозитите за участие в публичния търг са както следва:

  • по т.1 в размер на 1750 лв. / хиляда седемстотин и петдесет лева/
  • по т.2 в размер на 1300 лв. / хиляда и триста лева/
  • по т.3 в размер на 2000 лв. / две хиляди лева/

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /.

Наемателят е длъжен да ползва имотите само по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние.

Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 36 от Протокол №4 от 01.03.2013г.и Решение № 48, т.6 от Протокол №5 от 05.04.2013г на ОбС -Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-224/15.05.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на долуописаните имоти в землището на гр. Кочериново,община Кочериново с обща площ 171.536дка.

- имот №000027, местност „БЕЛИ ПЪТ” с площ 35.388 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – седма,

- имот №072047, местност-„БРЕЖЕТО” с площ 10.858 дка начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – шеста,

- имот №000144, местност-„ДАБРАВАТА” с площ 29.410 дка начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – седма,

- имот №000723, местност „ЛАКАТА” с площ 49.311 дка начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – седма,

- имот №000110, АЧОС № 1353/ 25.01.2013г., местност-„КРАШЕВИЦА” с площ 23.738 дка начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – седма.

- имот №000126, АПОС, местност-„КРАШЕВИЦА” с площ 22.831 дка начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – седма, Началната тръжна цена е в размер на 1029.22 лв. / хиляда двадесет и девет лева и двадесет и две стотинки / годишен наем,

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в публичния търг е в размер на 550 лв. / петстотин и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /.

Наемателят е длъжен да ползва имотите само по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние.

Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново