www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.20 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  ,Решение №80 от Протокол №10 от 15.08.2011г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-246/05.06.2012г. Обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, помещение с обща площ 30.00 кв.м. , намиращо се трети етаж на Кметство с.Мурсалево , УПИ VІ-665 , кв.62 по плана на с.Мурсалево , община Кочериново , представляващ публична общинска собственост съгл. АОС №89/27.11.2000г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота.
Началната конкурсна цена е 73.50 лв. /седемдесет и три лева и 50ст./ , без ДДС месечно въз основа на Решение №80/20.05.2008г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ не жилищни помещения т.1А от Заповед№246/23.11.2010г. Помещението се използва от наемателя само за разполагане на АТЦ. Използването му  за друго не се допуска Конкурсът ще се проведе на 31-вия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 90 лв./деветдесет лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 17.00 часа на 30-тия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.20 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  ,  Решение №69 от Протокол №9 от 11.07.2011г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-245/05.06.2012г. Обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет и чакалня с обща площ 22.80 кв.м. намиращо се в Здравен дом в с.Стоб , УПИ І-373 , кв.2 по плана на с.Стоб , община Кочериново АОС №22/15.05.1998г. , за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Началната конкурсна цена е 7.52 лв. /седем лева и 52ст./ , без ДДС месечно въз основа на Решение №80/20.05.2008г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ не жилищни помещения т.VІІ и т. ХІ.1.  от Заповед №246/23.11.2010г. Наемателят на кабинета заплаща за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и 20ст./ месечно съгласно Решение №80/20.05.2008г., изм. с Решение №77 от 26.07.2010г. Помещението се използва от наемателя само за лекарски кабинет . Използването му  за друго не се допуска Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 30 лв./тридесет лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 17.00 часа на 14-тия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 21.06.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №63 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №220/23.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №011011 в землището на с.Пороминово,общ.Кочериново,местност „Мизиница” с площ 0.141 дка./сто четиридесет и един кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №965/24.03.2010г.
І. Началната тръжна цена е 207.00лв. /двеста и седем лева./
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 20.70лв. /двадесет лева и 70 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №64 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №219/23.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №011029 в землището на с.Пороминово,общ.Кочериново,местност „Мизиница” с площ 1.059 дка./един декар и 59 кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №963/24.03.2010г.
І. Началната тръжна цена е 1432.00лв. /хиляда четиристотин тридесет и два лева/
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 143.20лв. /сто четиридесет и три лева и 20 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново