www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет - Кочериново от Протокол №7 от проведено редовно заседание на 04.05.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от Протокол №7 от проведено редовно заседание на 04.05.2012г.

Последно променен на Четвъртък, 24 Май 2012 12:15

„Разясняване на ос 2” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Министерство на земеделието и храните, съвместно с фирма Ваканция ООД, планира провеждане на семинар за „Разясняване на ос 2” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)

Последно променен на Четвъртък, 24 Май 2012 11:44

ЗОП, с предмет: „Извършване на неотложни укрепителни мероприятия – стоманобетонни подпорни стени за укрепяване на южния скат на р. Рилска, с. Бараково, община Кочериново”

Е-мейл Печат ПДФ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Извършване на неотложни укрепителни мероприятия – стоманобетонни подпорни стени за укрепяване на южния скат на р. Рилска, с. Бараково, община Кочериново”

Общи положения:

Всеки участник подава своята оферта, като комплектова всички документи, описани в раздел III от Публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки, съгласно чл. 101а, ал. 2 от ЗОП и ги поставя в един запечатан непрозрачен плик. Върху плика с офертата  се записват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.
Офертите се представят всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч., до срокът посочен в Публичната покана, в деловодството на община Кочериново, гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата с известие за доставяне.
В случай, че офертата на участника е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за поръчката.

Пълната документация може да изтеглите от ТУК!

Публична покана може да изтеглите от ТУК!

Въпроси и отговори свързани с горната процедура може да изтеглите от ТУК!

Данни за банковата сметка на Община Кочериново може да изтеглите от ТУК!

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти може да изтеглите от ТУК!

Документи за новата публична покана от 05.06.2012, може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 05 Юни 2012 12:03

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

1.Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №61 от Протокол №3 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №200/15.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №011012 в землището на с.Пороминово,общ.Кочериново ,местност „Мизиница” с площ 0.802дка./осемстотин и два кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №962/24.03.2010г.
І. Началната тръжна цена е 1097.00лв. /Хиляда и деветдесет и седем лева/   
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 109.70лв. /Сто и девет лева и 70 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №40 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №201/15.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,ПИ №074006 в землището на с.Стоб,общ.Кочериново,местност „Чекуто” с площ 0.030дка./тридесет кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1115/13.05.2011
І. Началната тръжна цена е 70.00лв. /седемдесет лева/    
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 7лв.. /седем лева/
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ
Публикувана е докладна записка от кмета на Община Кочериново!
Последно променен на Понеделник, 21 Май 2012 07:40

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново