www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Списък на класираните кандидати от проведено интервю по проект "Грижа в дома в община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ГРАФИК - За сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО/твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново Месец Февруари 2024 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съобщение - Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.02.2024 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил;
Докладва: Председател на временна комисия за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил;
1.2. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2024-2027г.;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.4. Предоставяне и актуализиране на пасища, мери и ливади в Община Кочериново за 2024-2025г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.5. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – ел. кабел 20 кV от съществуващ Ж.Р. стълб на ВЕЛ „Рилска река“ до нов мачтов трафопост в поземлен имот с идентификатор №57830.26.49, местността „Лаго“ по КК на с. Пороминово, община Кочериново;
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
1.6. Приемане бюджета на община Кочериново за 2024г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.7. Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства в община Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.8. Кандидатстване на община Кочериново с проектно предложение „Постигане на енергийно ефективна система за улично осветление в община Кочериново“ по процедура BG-RRP-4.028 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 2, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.9. Изработване ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за елементи на техническа инфраструктура за „Външно електрозахранване на: Жилищна сграда, гараж, басейн, навес и барбекю, поземлен имот № 02748.115.37, с. Бараково, общ. Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
       

29.01.2024 г.                            Председател на ОбС:  ……………….
гр.Кочериново                                    /Райчо Калайджийски/

Докладни записки - 29.01.2024г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Докладна записка относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.
2. Докладна записка относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2024-2027г.
3. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2024г.
4. Докладна записка относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища
5. Докладна записка относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПП - за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - ел. кабел 20 kV от съществуващ Ж.Р. стълб на ВЕЛ „Рилска река “ до нов мачтов трафопост в поземлен имот с идентификатор #57830.26.49, местността „Лаго” по КК на с. Пороминово, община Кочериново.
6. Докладна записка относно: Приемане на бюджета на община Кочериново за 2024г.
7. Докладна записка относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Кочериново
8. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Кочериново с проектно предложение "Постигане на енергийно ефективна система за улично осветление в община Кочериново"
9. Докладна записка относно: Изработване ПУП-ПП - „Външно електрозахранване на : Жилищна сграда, гараж, басейн, навес и барбекю, поземлен имот №02748.115.37, с. Бараково, общ. Кочериново

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА „ ГРИЖА В ДОМА” ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново