www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.03.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.03.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Одобряване на изменение в структурата на общинската администрация.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.3. Продажба чрез публичен търг на недвижим имот УПИ V, кв. 11 по плана на с. Боровец, общ. Кочериново с площ от 640 кв. м. /шестстотин и четиридесет кв.м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 93 от 14.12.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, чест от улица, с площ 15,00 кв. м., придаваем към УПИ VII-28, кв. 6 представляващ 15/679 ид.ч. от същия имот по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Отдаване под наем на помещение с обща площ 30.00 кв. м., находящо се на трети етажна Кметство с. Мурсалево, УПИ IV-665, кв. 62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващо публична общинска собсственост съгласно АОС № 89/27.11.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ II-231, кв. 15 по плана на с. Боровец, общ. Кочериново с площ от 884 кв. м. /осемстотин осемдесет и четири кв.м/ с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 95 от 14.12.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор 02748.9.198 в землището на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Ачкала” с площ от 3853 кв. м. /три хиляди осемстотин петдесет и три кв. м./, начин на трайно ползване – Деградирала орна земя, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 3052 от 23.09.2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Продажба чрез пубрличен търг на недвижим имот УПИ III-228, кв. 13а по плана на с. Боровец, общ. Кочериново с площ от 732 кв.м /седемстотин тридесет и два кв..м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 99 от 18.12.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 57830.31.28 по КККР на с. Пороминово, общ. Кочериново, местност „Бачо” от „Ливада” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.10.Допълване на Решение № 11 от 07.02.2023 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Именуване на улица за достъп до УПИ I-26073, УПИ II-26073, УПИ III-26073, УПИ VI-26073, УПИ VII-26073 и УПИ VIII-26073 по КВС на с. Пороминово, община Кочериново (имот с идентификатор 57830.26.73 по КККР на с. Пороминово).
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.12. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.13. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Кочериново за периода 2021 – 2025 г., в т.ч. Програма за управление на отпадъците на община Кочериново за периода 2021-2028 г.
Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.14. Използване на финансови средства за възлагане за определяне на морфологичния състав на отпадъците.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.15. Продажба на недвижим ивмот УПИ XXVI, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 900 кв.м. /деветстотин кв. м./, с отреждане „За жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 3126 от 01.02.2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.16. Продажба на недвижим имот УПИ XXVII, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 778 кв. м. /седемстотин седемдесет и осем кв. м./, с отреждане „За жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 3127 от 01.02.2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.17. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 39116.144.446 с площ 10537 кв.м. по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Пради Бука”, за изграждане на обект: „Селскостопански сгради за отглеждане на животни” без промяна предназначението на земеделската земя по Наредба № 19 от 25.10.2012 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.18. Индексация на строителни дейности по Договор № 98-00-86/28.04.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Балканика Биогаз“ във връзка с изпълнение на проект: “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и постъпило в деловодството на Община Благоевград писмо с Вх. № 69-00-1119/23.11.2022 г. на ДЗЗД „Балканика Биогаз“ и писмо с Вх. № 69-00-1228/20.12.2022 г. на ДЗЗД „Балканика Биогаз“
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.19. Дейността на РСПБЗН – Рила през 2022 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


28.02.2023 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска
Последно променен на Понеделник, 06 Март 2023 07:30

Заповед № РД-01-05-91,24.02.2003г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от ИВАН МИНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“, гр. Кочериново, област Кюстендил”

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Актуализиран план за действие на общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г." - съгласно актуализация с Решение №4 по Протокол №1/07.02.2023 г. на ОбС-Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на съобщението може да изтеглите от - ТУК!

Консултации СИК Кочериново избори 02.04.23

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

 

Препис – извлечение от Заповед № РД-01-05-85/17.02.2023 г. на Кмета на Община Кочериново

 

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 година на ЦИК, чл.91 ал.1 и ал.3 от Изборния Кодекс, Указ № 28/31.01.2023 година, обн. в ДВ бр.11/02.02.2023 година на Президента на Република България за определяне на 02 април 2023 г. за дата за провеждане на избори за народни представители за 49-то Народно събрание на Република България

I. ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Ивайло Георгиев Велков – секретар на община Кочериново
  2. Стоян Георгиев Банчев – директор Дирекция „Специализирана администрация”
  3. Наталия Благоева Чамишка – технически сътрудник

, която на 24.02.2023 г. (петък) от 10.00 часа да проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за избори за народни представители за 49-то Народно събрание на Република България, насрочени за 02 април 2023 година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919” в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1,

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

II. НАСРОЧВАМ:

 

На 24.02.2023 г. (петък) от 10.00 часа консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за народни представители за 49-то Народно събрание на Република България, определени на 02 април 2023 година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919” в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1

В консултациите могат да участват и партии и коалиции, който не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции да представят на хартиен и електронен носител:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

III. НАРЕЖДАМ:

  1. За резултатите от проведените консултации да се състави  Протокол, съгласно разпоредбите на  чл.91, ал.6 от ИК, който да се подпише от участниците в тях .
  2. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  3. Препис от настоящата Заповед да бъде поставена на информационното табло на община Кочериново.
  4. Препис от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на община Кочериново.
  5. Препис от настоящата Заповед да се изпрати на  e-mail адресите на партиите и коалициите, които имат право да участват в консултациите  и които ЦИК е публикувал:

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар на община Кочериново.

 

 

Кмет на община

Кочериново:… …/П/……….

/Иван Минков/

Изготвил:……/П/………

/Ивайло Велков – секретар/

 

3 екз.

Последно променен на Понеделник, 20 Февруари 2023 11:04

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново