www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Кочериново в състояние за нормално движение на всички ППС през експлоатационен сезон 2013-2014 г.

Списъка с документи може да изтеглите от връзките по - долу!

1. Публична покана - изтеглете от ТУК!

2. Ценова оферта - изтеглете от ТУК!

3. Окончателен договор - изтеглете от ТУК!

4. Техническо задание - изтеглете от ТУК!

5. Декларация чл. 47 ал. 1 - изтеглете от ТУК!

6. Декларация чл. 47 ал. 5 - изтеглете от ТУК!


Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 29.10.2013г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет - Кочериново на 04.10.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.10.2013г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
Докладва: Председател на ОИК
2.    Докладни записки, относно:
2.1.    Изменение на Решение № 111 на ОбС – Кочериново от Протокол № 13 /05.09.2013г. за обявяване на частна общинска собственост на недвижим имот,  част от улица, придаваем, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на Кадастрален и Регулационен план на село Стоб, община Кочериново.                            Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
2.2.    Допълване и изменение на Решение №109 / 05.09.2013г. на ОбС – Кочериново, взето с Протокол №13.                                                Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ЗОКВ/
2.3.    Отдаване под наем на обособено помещение /лекарски кабинет и 1/3 идеална част от чакалня/ с обща площ 18.10 кв.м., намиращо се в двуетажна масивна сграда, Іетаж на Здравен дом, построена в УПИ ІV – 590, кв.56 по плана на с.Мурсалево.             Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/       
3.    Молби на граждани.                                                Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООР
4.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

27.09.2013г.            Председател на ОбС:
                                Румен Симеонов Янакиев

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 17.09.2013 г. стартира раздаването на ваучерите и предоставянето на декларации за получаване на декодиращи устройства за приемане на цифрова телевизия. Право на тях имат лицата и семействата, които са получили целеви помощи за отопление през изминалия отоплителен сезон (2012-2013 г.).

Раздаването на ваучерите ще се извършва в Пощенска станция гр. Кочериново (за цялата община) всеки ден от 10 до 12 часа. Правоимащите следва да се явят лично и да носят личните си карти, а тези които нямат възможност трябва да представят пълномощно, което не се изисква да бъде нотариално заверено.

Във връзка с писмо на АСП №9100-210/13.09.2013 г. Ви уведомявам, че на територията на област Кюстендил търговска верига „Техномаркет” има магазин единствено в гр. Дупница, ул. „Христо Грънчаров” №1, тел. 0701/55200. Търговската верига има магазин и в гр. Благоевград, ж.к. „Струмско”, бул. „Яне Сандански”, тел. 073/829444; 829451.

ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СПОРТ И ОТДИХ” в поземлен имот № 054021, местност „Драките”

Файла може да бъде изтеглен от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново, взети на редовно заседание на 05.09.2013 г. с Протокол №13.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново, взети на редовно заседание на 05.09.2013 г. с Протокол №13.

Последно променен на Понеделник, 09 Септември 2013 09:50

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново