www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Секретар на община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

Моля изтеглете списъка от тук!

Последно променен на Неделя, 18 Март 2012 23:28

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация – град Кочериново Ви уведомява, че на 23.03.2012 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Кочериново ще се проведе обсъждане на “Отчета на бюджет 2011 г.”
Желаещите да участват в обсъждането на “Отчета на бюджет 2011 г.” да заповядат в заседателната зала.

Решения на ОбС-Кочериново от Протокол №3 от 06.03.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС-Кочериново от Протокол №3 от 06.03.2012г.

Последно променен на Сряда, 14 Март 2012 23:06

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО.

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОЕКТ:


НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ  НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тази Наредба регламентира реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Кочериново, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им.         
(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.

Последно променен на Сряда, 14 Март 2012 21:57

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                                                        ДО
                                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От  Иван Симеонов  Минков
Кмет на община Кочериново

Относно:  Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Ежедневно в общинска администрация гр.Кочериново постъпват жалби и молби от граждани, относно регламента,  реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Кочериново, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им. Поради факта, че до момента  не е бил изготвян такъв нормативен документ се затруднява дейността на общинската администрация. Наредбата урежда и изисквания поставени от  Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за животните и  Закона за пчеларството.
С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.76,ал.3 от АПК,
Моля Общински съвет - град Кочериново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет- град Кочериново приема Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.

Приложение: Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.

                                                                                                          В Н А С Я:       
                                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
                                                                                                                                               /ИВАН МИНКОВ/

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВА
   


1. Община Кочериново на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4, ал.7 и чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС; чл. 35,ал.1,2 от НПУРОИ и Решение № 9 от Протокол № 1 от 03.02.2012 г. на Общински съвет - Кочериново и Заповед на кмета на Общината № 82/12.03.2012г. обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 0.840дка. земеделска земя ПИ №039048, м.“Герено“ , по КВС на с.Стоб, начин на трайно ползване – ливада , категория на земята при неполивни условия – пета, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1031 от 02.12.2010г., при условие: Заповед № 268/13.12.2010 г. за право на преминаване през поземлен имот с кадастрален № 039048, собственост на община Кочериново, съгласно акт за частна общинска собственост, до поземлени имоти № 039050 и № 039047, находящи се в местността “ Кумитска нива”, землище на с. Стоб, общ. Кочериново.
2.  Началната тръжна цена е в размер на 4384,00 лв./четири хиляди триста осемдесет и четири лева/.
3. Търгът ще се проведе на 15-я ден от датата на публикуване на обявата от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Кочериново
4. Депозит за участие е търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена 438,40 лв./четиристотин тридесет и осем лева и 40 стотинки/.
5. Тръжна документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100,00 лева.
6. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, до крайния срок за подаване на предложенията в Община Кочериново.
7. Предложенията за участие в търга се подават в стая № 6 на общинска администрация до 15:00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.
8. Ако не постъпи предложение в срок, обявен в т.7, повторен търг ще се проведе седмия ден от датата за първоначален търг.

                                                                        За повече информация: тел. 07053/ 29 – 24.

Последно променен на Сряда, 14 Март 2012 21:29

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново