www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Община Кочериново започва дезакаризация на тревните площи.

Е-мейл Печат ПДФ
На 10.09.2022 г. ще се извърши дезакаризация на тревните площи против кърлежи. Целта на третирането на тревните площи на територията на община Кочериново е да бъде ограничено разпространението на инфекциозни заболявания. То ще се извършва в малките и ранните часове на денонощието, като карантинният срок е 24 часа. С цел информираност на гражданите, във всеки обработен терен или обект ще бъдат поставени указателни табели, потвърждаващи третирането, с точно фиксирана дата, час на извършване и карантинен период.
В случай на неблагоприятни атмосферни условия дезакаризацията на тревните площи ще бъде променяна.
Община Кочериново призовава жителите да бъдат отговорни към опазване на околната среда и своето здраве.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Информация за предстояща пресконференция и официална церемания „Първа копка„ по проект № BG16M1OP002-2.010-0047 „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“.

Е-мейл Печат ПДФ

Проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо занеопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“

Финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

ПОКАНА

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА”

Кметът на Община Кочериново господин Иван Минков и неговият екип, има удоволствието да Ви покани на  събитията, за започване на строителството по проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за не опасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0047-C01.
Събитията ще се проведат на 08.09.2022 г.

Началната пресконференция ще се проведе от  10:00. часа, в залата на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново.

Официалната церемонията ще се състои на 11:00 часа, местността „Махалата“, землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.

Кмет на община Кочериново – Иван Минков
Екип за управление на проекта

www.eufunds.bg

ДНЕВЕН РЕД
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА”

проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010 -0047-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Дата и час на провеждане на началната пресконференция

08.09.2022 г., 10:00 ч.

Място провеждане на началната пресконференция

зала на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново

Посрещане и регистрация на участниците в пресконференцията

 

09:45 - 10:00

Водещият приветства аудиторията, представя официалните гости и обявява началото на събитието

 

10:00- 10:05

Приветствия

          10:05 – 10:10

Презентация на дейностите по проекта

 

10:10 – 10:30

Кафе пауза

10:30 – 10:45

Закриване на пресконференцията от водещия

 

10:45

Дата и час на провеждане на официалната церемония „Първа копка”

08.09.2022 г., 11:00 ч.

Място на провеждане:

Местността „Махалата“, землището на с. Бараково, община Кочериново

Водещият приветства присъстващите и обявява началото на церемонията

11:00 – 11:05

Първа копка

11:05- 11:15

Закриване на официалната церемония „Първа копка”

11:15 - 11:20

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И  ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ ПЪРВА КОПКА”

Община Кочериново  ще проведе начална  пресконференция и официална церемания „Първа копка„ по проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“
Събитията се организират и реализират по проект  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“ финансиран, чрез АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0047-C01 по Оперативна програма „Околна среда”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Дата, час и място на провеждане на събитията:
 
Провеждане на начална пресконференция на 08.09.2022г от 10:00 часа в залата на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново

Провеждане на официалната церемония „Първа копка“ на 08.09.2022 г. от 11:00 часа -  местността „Махалата“, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.

1. Информация

2. Дневен ред

3. Покана

Последно променен на Сряда, 07 Септември 2022 13:27

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от "А и С Енерджи" ЕООД

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!
Последно променен на Сряда, 07 Септември 2022 07:15

Заповед РД-01-05-308/01.09.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание, което ще се проведе на 07.09.2022г

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.09.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Отмяна на Решение № 55 от Протокол № 8 от заседание на ОбС – община Кочериново от 05 юли 2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Отмяна на Решение № 76 от Протокол № 9 от 02.08.2022 г. на ОбС Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.3. Продажба на недвижим имот УПИ II-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 12306 кв.м., с отреждане „За комплексно обществено обслужване”, ведно с построените в него триетажна масивна сграда със застроена площ 295 кв.м., година на построяване 1937 г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 17 кв.м., година на построяване 1937 г., който имот е актуван съгласно Акт № 2356 от 27.07.2018 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Допускане на процедура по изработване на ПУП- изменение на ПРЗ на УПИ VI-301 кв. 31 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново, обл. Кюстендил за разделянето му на три нови: УПИ VI-301 с предназначение „За комплексно обществено обслужване”, УПИ XVIII-301,1434 и УПИ XIX-301 с предназначение „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Приемане отчета за изпълнението на бюджета към полугодието на 2022 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.6. Продажба на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 6403 кв. м. /шест хиляди четиристотин и три кв. м/, с отреждане „За битови услуги” ведно с двуетажна масивна сграда – сграда на бивша детска градина с отпаднало предназначение и застроена площ 230 кв. м.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 8,00 кв. м., придаваем към УПИ VIII-111, кв. 12 представляващ 8/664 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Отдаване под наем на обособено помещение за /поставяне на апаратура за интернет услуги/, находящо се на партера на Административната сграда на община Кочериново с площ от 15.00 кв. м., намиращо се се в парцел УПИ I -1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Регистриране на Булстат с разширение на Направление „Образование”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.10. Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в паралелка в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


31.08.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново