www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Община Кочериново започва дезакаризация на тревните площи.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил издаде разрешение на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИЛСКИ МАНАСТИР за извършване на въздушно третиране на горски масиви с черен бор в землищата на с. Бураново 316 дка, с. Бараково 55 дка, с. Мурсалево 170 дка и гр. Кочериново 147 дка, общ. Кочериново.Третирането с хеликоптер ще се проведе на 9 май от 07:00 до 10:00 часа с инсектицида Синеис 480 СК. Продуктът за растителна защита е регистриран за борба срещуръждива борова листна оса.
В деня на пръскането да се ограничи достъпа на хора и животни до гореописаните землища и да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне според изискванията на Наредба № 13 от 26 август 2016 г.за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /посл.изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.
Последно променен на Четвъртък, 05 Май 2022 07:49

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Май 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Май - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново

Последно променен на Вторник, 03 Май 2022 11:28

Тримесечни касови отчети на община Кочериново към 31.03.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ
1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
7. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022 МАРТ 6004 КОЧЕРИНОВО - ТУК!
8. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - ТУК!
Последно променен на Петък, 29 Април 2022 09:23

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново