www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Спазване на законовите разпоредби относно водните площи на територията на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ОБЕКТА

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново ще проведе заключителна пресконференция и официална церемония за закриване на обекта по проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Протокол от Общо събрание на "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево - 22.06.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Уведомление за инвестиционно предложение от КИБОР 2013 ЕООД

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглит от ТУК!

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПОСТЕРИ НА ДОМАКИНСТВА ОТ ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО - 30.06.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново продължава кампанията за прием на заявления за набиране на желаещи граждани да получат безплатно компостери във връзка с изпълнение на Дейност 5„Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени“, Мярка 4 „Пилотно въвеждане на домашно компостиране на биоразградими отпадъци в 600 домакинства от всички населени места в община Кочериново“ по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ №BGENVIRONMENT-4.003-0017, финансиран по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021, по който Община Кочериново е партньор.
1. Условия за участие
Компостерите се предоставят на лица, живеещи на територията на община Кочериново. За целта е необходимо да бъде подадено Заявление за получаване на компостер (по образец) по време на настоящата кампания.
Заявлението може да бъде получено от деловодството на Община Кочериново или да изтеглите от тук.
2. Основна информация за получаване и ползване на компостера
Компостерът се получава от представител на Община Кочериново с подписване на приемо-предавателен протокол в комплект с ръчен аератор, активатор, ръководство за компостиране и стикер.
Компостери ще се предоставят и ползват единствено и само от домакинства на територията на общината Кочериново като се предоставят на един от членовете на домакинството, подал Заявление за получаване на компостер.
Компостерите следва да се използва единствено и само по предназначение и да се стопанисват с необходимата грижа от домакинствата.
За нуждите на проекта получателите на компостери са длъжнr да оказват съдействие на представители на Община Кочериново и да предоставят информация за резултатите от домашното компостиране, както и при извършване на посещения и проверки, свързани с  изпълнението на дейността по домашно компостиране.
Преди предоставяне на компостера ще бъде организирана и направена демонстрация за начин на използване.
При отказ от участие в проекта полученият компостер и аератор се предават на служители на Община Кочериново с подписване на приемо-предавателен протокол и във вида, в който са получени.
3. Място и срок за подаване на заявленията
Желаещите кандидати подават попълнено Заявление за получаване на компостер в деловодството на Община Кочериново на адрес: град Кочериново, пл. „Трети март” № 1.
Периодът за прием на заявления по настоящата кампания е отворен и ще продължи до раздаване на всички налични компостери.  
4. Разглеждане на постъпилите заявления
Постъпилите заявления в срока на настоящата кампанията ще бъдат разгледани за съответствие с поставените изисквания и ще бъде изготвен списък на лицата, на които да бъдат предоставени компостери по проекта.  Списъкът ще съдържа имената на заявителите, класирани по низходящ ред съгласно датата на постъпване на заявлението в Община Кочериново. След одобрението му от Кмета на Община Кочериново се публикува на уеб сайта на Общината.
При получени повече от 600 заявления в срока на кампанията, отговарящи на изискванията, компостери ще се предоставят до изчерпване на количеството по ред съгласно одобрените списъци.
При получени и одобрени по-малък брой заявления от наличните 600 бр. компостери ще се проведат допълнителни кампании до изчерпване на количествата и обхващане на минимум 600 домакинства на територията на Община Кочериново.
Информация за резултатите от настоящата кампания и списък с лицата, на които ще бъдат предоставени компостери, ще бъде публикуван на сайта на Общината до  14 (четиринадесет)дни след края на кампанията. Тогава ще бъда публикувана и информация за организацията и графика за раздаване на компостерите.

5. За допълнителна информация и запитвания:
Катя Селска – Еколог, тел. 0879 130 349
Радка Георгиева– Координатор по проекта, тел.0897000484

Обявата е публикувана на сайта на Община Кочериново и е поставена на видни и достъпни места във всички населени места в Община Кочериново.

Екип  за управление на проекта
Община Кочериново

Настоящата обява е създадена в рамките на проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, № BGENVIRONMENT-4.003-0017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез ФМ на ЕИП 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

1. Оригиналния текст на документа може да изтеглите от ТУК!
2. Заявление че  желая да ползвам компостер за домашно компостиране на биоразградими отпадъци в изпълнение на Дейност 5 „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени“ - ТУК!

ГРАФИК - За сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО/твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново Месец Юли 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново