www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ГРАФИК - За сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО/твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново Месец Декември 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.12.2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.12.2023 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Смяна предназначението на общински земеделски земи, представляващи гора по смисъла на чл. 2 от Закона на горите;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.2. Освобождаване частично или изцяло от такси битови отпадъци на СУ „Христо Ботев“ гр. Кочериново;
Докладва: Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново;
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание;
1.4. Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Кочериново;
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по труд и политика, опазване на обществения ред и човешки права, спорт, отдих и туризъм;
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

29.11.2023 г.                            Председател на ОбС  ………………
гр.Кочериново                                /Райчо Калайджийски/

СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с Писмо с вх. № РД-01-33-173/27.11.2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.


Последно променен на Понеделник, 08 Януари 2024 17:35

Обява прием на заявления за набиране и подбор на потребители за изпълнение на дейностите по проект "Грижа в дома в община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново