www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Кочериново съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 27/20.07.2022г. от главния архитект на Община Кочериново за
Обект: „Селскостопански сгради за отглеждане на животни – изграждане на обор за юници, сухостойни крави с предродилни боксове и телета”
Местоположение: ПИ с идентификатор 39116.144.445 по КККР на гр.Кочериново, общ. Кочериново.
приложение към което са Решение № БД-54-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ – Благоевград.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на Община Кочериново, пл.”Трети март” № 1, стая 12.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

места за обявяване на избирателни списъци избори НС 02.10.2022

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – извлечение от Заповед

№ РД-01-05-286 от 11.08.2022 г. на Кмета на Община Кочериново

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.41, ал.1, ал.3,чл.42. ал.2 от Изборния Кодекс, Указ № 213 обн. в ДВ бр.61/02.08.2022 г. на Президента на Република България за определяне на 02 октомври 2022 г. за дата за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България

 

I.ОПРЕДЕЛЯМ:

Местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, които ще се проведат на 02 октомври 2022 година, както следва:

-       Секция №1027001 – гр. Кочериново  на   партера на сградата на общинска администрация  - пл. Трети март №1

-       Секция №1027002 – гр. Кочериново на   партера на сградата на общинска администрация - пл. Трети март №1

-       Секция №1027003 – гр. Кочериново на   партера на сградата на общинска администрация - пл. Трети март №1

-       Секция №1027004 – гр. Кочериново  -   кв. Завода, сградата на бившия „Културен дом”

-       Секция №1027005 – с. Бараково  – кметството - първия етаж;

-       Секция №1027006 – с. Стоб   –    ресторант - център;

-       Секция №1027007 – с. Стоб    –  Туристически информационен център

-       Секция №1027008 – с. Пороминово   - читалище - клуб на инвалида

-       Секция №1027009 – с. Мурсалево   - читалище

-       Секция №1027010 – с. Крумово   -  кметството

-       Секция №1027011 – с. Бураново   - кметството

-       Секция №1027012 – с. Боровец   - кметството

-       Секция №1027013 – с. Драгодан   - читалище

-       Секция №1027014 – с. Цървище   - кметството

-       Секция №1027015 – с. Фролош   - кметството - първия етаж

-       Секция №1027016 – гр. Кочериново –  Дом за стари хора

 

II.НАРЕЖДАМ:

 1. Избирателните списъци да се обявят на посочените в настоящата Заповед места най-късно до 22.08.2022 г. от следните длъжностни лица, както следва:                                                                                            

a)    За списъците на секциите на територията на град Кочериново – от старши специалист “ГРАО” на община  Кочериново.

b)   За селата: Бараково, Стоб, Пороминово, Мурсалево, Крумово, Бураново, Боровец, Драгодан, Цървище и Фролош – от кметовете и кметските наместници на съответните населени места.

 1. Избирателните списъци да се публикуват на интернет страницата на община Кочериново най-късно до 22.08.2022 г.
 2. Копие от настоящата Заповед да се връчи на длъжностните лица срещу подпис за сведение и изпълнение.
 3. Копие от настоящата Заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия Кюстендил за сведение.
 4. Препис-извлечение от настоящата Заповед да се постави на таблото за съобщения на партера в сградата на общинската администрация .

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар на община Кочериново.

 

 

Кмет на община

Кочериново:………/П/……….

/ Иван Минков /

Изготвил:……/П/……….

/ Ивайло Велков – секретар /

Съгласувал:……/П/…….

/ Мария Здравкова- юрист /

3 екз.

КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – извлечение от Заповед

№ РД-01-05-293 от 17.08.2022 г. на Кмета на Община Кочериново

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  Решение № 1281-НС от 16 август 2022 година на ЦИК, чл.91 ал.1 и ал.3 от Изборния Кодекс, Указ № 213 обн. в ДВ бр.61 от 02 август 2022 г. на Президента на Република България за определяне на 02 октомври 2022 г. за дата за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България

I. ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

 1. Ивайло *** Велков – секретар на община Кочериново
 2. Стоян *** Банчев – директор Дирекция „Специализирана администрация”
 3. Наталия *** Чамишка – технически сътрудник

, която на 26.08.2022 г. (петък) от 10.00 часа да проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни  Комисии на община Кочериново за избори за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени  на 02 октомври 2022 г. година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919”  в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1, при спазване на всички действащи противоепидемични мерки свързани с Covid19 в Република България (ако има такива) от всички участници в консултациите.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

II. НАСРОЧВАМ:

На 26.08.2022 г. (петък) от 10.00 часа консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, определени на 02 октомври 2022 година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919” в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1

В консултациите могат да участват и партии и коалиции, който не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции да представят на хартиен и електронен носител:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

III. НАРЕЖДАМ:

 1. За резултатите от проведените консултации да се състави  Протокол, съгласно разпоредбите на разпоредбите на чл.91, ал.6 от ИК, който да се подпише от участниците в тях .
 2. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 3. Препис от настоящата Заповед да бъде поставена на информационното табло на община Кочериново.
 4. Препис от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на община Кочериново.
 5. Препис от настоящата Заповед да се изпрати на  e-mail адресите на партиите и коалициите, които имат право да участват в консултациите  и които ЦИК е публикувал:

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар на община Кочериново.

Кмет на община

Кочериново:………/П/……….

/ Иван Минков /

Изготвил:……/П/……….

/ Ивайло Велков – секретар /

Съгласувал:……/П/…….

/ Мария Здравкова- юрист /

3 екз.

Последно променен на Сряда, 17 Август 2022 09:03

Заповед за образуване на шестнадесет избирателни секции на територията на Община Кочериново за произвеждане Народно събрание, насрочен на 02.10.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Касовите отчети на община Кочериново към 31.07.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново