www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 20.12.2022 г с Протокол № 14

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 20.12.2022 г с Протокол № 14

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от ИВАН МИНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на докумена може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 22 Декември 2022 08:15

Касовите отчети на община Кочериново към 30.11.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 20.12.2022 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 20.12.2022 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Кандидатстване, чрез подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 ., с конкретно проектно предложение.
Докладва: Кмет на община Кочериново
1.2. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.84.76 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Дъбо”, от „Нива” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново
1.3. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.84.77 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Дъбо”, от „Нива” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново
1.4. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.147.90 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Дъбо”, от „Нива” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново
1.5. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


16.12.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска
Последно променен на Понеделник, 19 Декември 2022 07:28

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново