www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ

Е-мейл Печат ПДФ
1.Информация за Деня на Земята - ТУК
2.Съвети за Деня на Земята - ТУК
Последно променен на Петък, 08 Април 2022 06:23

Протокол №1 за проверка на договори ПМЛ към 01.02.2022 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Април 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Април 2022г.

Последно променен на Петък, 01 Април 2022 10:19

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.04.2022 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.04.2022 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Пиемане на Бюджета на община Кочериново за 2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Отдаване под наем на обособено помещение – недвижим имот – 1 брой, представляващо публична общинска собственост за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност, с площ от 12.42 кв.м., намиращо се на втори етаж на Кметството на с. Бураново, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет и ½ идеална част от чакалня/ с обща площ 25.70 кв.м., намиращо се в двуетажна масивна сграда, II етаж на „Здравен дом”, построена в УПИ I – 544, кв. 11 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота” към Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.6. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ - гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ - гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Приемане на Отчет за състоянието на общинската солбственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ - гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Приемане на Програма за закрила на детето за 2022 година на Община Кочериново
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.11. Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.12. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Пробуда-1919” град Кочериново през 2020 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.13. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб през 2020година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.14. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово през 2020 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.15. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Възраждане-2001 г.” с. Бараково през 2020 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
1.16. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Подем – 1928 г.” с. Бураново през 2020 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


29.03.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

ПОКАНА - От Кмета на Община Кочериново за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2022 година на Община Кочериново, област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 24 Март 2022 11:45

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 31.03.2022г. (четвъртък) от 10.30ч. в Стая № 6 в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново