www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ГРАФИК - За сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО/твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново Месец Юли 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБУЧАВАХА В ЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ПО КЛИМАТА

Е-мейл Печат ПДФ

29 общински служители от общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево преминаха обучение за ефективно планиране и прилагане на местни политики по климата. В 3-дневния форум се включиха експерти от различни секторни звена в администрациите - екология, води, отпадъци,  земеделие и гори, транспорт, превенция и защита при бедствия и аварии, градско планиране, инвестиционни дейности, стратегическо планиране и работа по проекти с европейско и друго финансиране и др.

Дневен ренд на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.07.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.07.2023 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г. относно промени в обект Поземлен имот с идентификатор 39116.39.61 по КККР на гр. Кочериново – извън регулация. Данни по АОС – площ от 14113 кв. м.; трайно предназначение на територията – Територия, заета от води и водни обекти,; начин на трайно ползване – Водоем, номер по предходен план – 000061;
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.2. Отдаване под наем на открита площ от 10 кв. м. за разполагане на преместваеми обекти – „Вендинг машини и други преместваеми обекти за търговия и услуги” върху открита площ, находяща се в поземлен имот № 1436 по кадастралния и регулационен план на гр. Кочериново, община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.3. Продажба на недвижим имот УПИ ХI-47, кв. 8 по плана на с. Фролош, общ. Кочериново с площ от 865 кв. м. /осемстотин шестдесет и пет кв. м./, с отреждане „За жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 3137 от 02.05.2023 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.4. Продажба на недвижим имот УПИ IV-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 1556 кв. м. /хиляда петстотин петдесет и шест кв. м./, с отреждане по регулация „За индивидуално жилищно”, ведно с построените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 97 кв. м., година на построяване 1941 г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 407 кв. м., година на построяване 1941 г., който имот е актуван съгласно Акт № 2357 от 27.07.2018 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.5.Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

27.06.2023 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

ОБЯВА ЗА РАЗДАВАНЕ НА КОМПОСТЕРИ НА ДОМАКИНСТВА ОТ ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми жители на община Кочериново,

Заповядайте на 30.06.2023 г. между 09.00 и 11.00 часа в гаража на общината (полигона на бивше училище Професионална гимназия по селско стопанство) за получаване на компостер по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ №BGENVIRONMENT-4.003-0017, финансиран по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021, по който Община Кочериново е партньор.

СЪОБЩЕНИЕ - 28.06.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с Писмо с вх. № РД-01-33-94/27.06.2023 г. и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация Кочериново

УВЕДОМЯВА:

всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция с автомобилна газоснабдителна станция, обслужваща сграда със заведение за обществено хранене, автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребни ями, противопожарни резервоари и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 39116.11.199 по КККР на гр. Кочериново, община Кочериново” с възложител „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Подробна информация за Приложение № 2 за горецитираното инвестиционно предложение може да получите в стая № 1 на Общинска администрация гр. Кочериново  всеки работен ден от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2023 г.
Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Община Кочериново.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пълният текст на документа може да се изтегли от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 21.06.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 29.06.2023 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала на община Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново