www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ОТГЛЕЖДАЩИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Във връзка със Заповед № РД-01-05-420/18.11.2022 г. г. на Кмета на Община Кочериново относно превантивните мерки, който трябва да се спазват, с цел предотвратяване на Пътнотранспортни произшествия, Ви информираме следното:
1. При преминаване на пътищата от републиканската пътна мрежа, животните задължително да бъдат придружавани от пастир;
2. Придружаващите пастири да носят светлоотразителни жилетки;
3. При преминаване на пътищата от републиканската пътна мрежа, местата на преминаване да бъдат обозначени със запалени фенери.
4. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в имоти граничещи с представителни обществени места и сгради, съоръжения и магистрали.
5. Забранява се оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване /без придружител/ .
6. Забранява се собствениците да възлагат пашуването на селскостопански стада и животни на малолетни и непълнолетни пастири /лица, ненавършили 18 годишна възраст/.
7. Забранява се свободното пускане, без пастир или инсталиран електропастир, на всякакъв вид добитък в полските райони и в урбанизираните територии.
8. Забранява се придвижването на селскостопанските животни по улиците на населените места, освен ако няма друга възможност.
На нарушителите на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново, съгласно чл. 42 се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а при установено повторно нарушение (Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид) – глоба в размер на 1000 лева.

От общинска администрация:

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 24.11.2022г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с Писмо с вх. № РД-01-28-22/10.11.2022 г. от Регионална дирекция по горите – Кюстендил, Общинска администрация Кочериново

У В Е Д О М Я В А:

всички жители, че са зачестели сигналите за измама с покупко-продажба на дърва за огрев на територията на област Кюстендил, извършвани от физически лица, представящи сe за доставчици на дърва.
Дървата се предлагат предимно на възрастни хора като от страна на продавачите се извършват следните злоупотреби:
1. На купувачите не се предоставят Превозен билет, удостоверяващ количеството и произходът на дървесината, а в редки случаи, когато такъв е представен е с реквизити не отговарящи на реалния купувач;
2. Спекулира се с обема на продадената дървесина като купувача заплаща значително по-голям обем дървесина от реално доставената;
3. Продавачите се представят от името на кметове, кметски наместници, юридически лица и близки на възрастните хора;
4. Чрез изнудване принуждават възрастните хора да закупуват дърва за огрев, които реално не са поръчани. От страна на продавачите се използват следните практики: Дървата се разтоварват пред дома на потенциален купувач, като след това от него се изисква да се заплати или натовари обратно на превозното средство, като в не редки случаи потенциалните купувачи са подложени на вербална агресия от страна на продавачите.
При съмнение за подобна злоупотреба препоръчваме да се обърнете за съдействие на тел. 112.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Последно променен на Петък, 18 Ноември 2022 07:16

Касовите отчети на община Кочериново към 31.10.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Последно променен на Вторник, 15 Ноември 2022 08:50

Регистър разрешение за строеж 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на Регистъра може да изтеглите от - ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 01.11.2022 г с Протокол № 12

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 01.11.2022 г с Протокол № 12

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново