www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.7,ал.8 от ЗОС, Решение № 59 от Протокол №8 от 05 юли 2022 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-23/04.08.2022 г. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение с обща площ 112,30 м² /Сто и дванадесет цяло и тридесет кв. метра /, намиращо се в двуетажна масивна сграда / кметство/ в село Бураново, община Кочериново, парцел II, кв.14 по плана на с. Бураново, представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС №123/08.10.2001 г. Началната тръжна цена е 153лева  (Сто петдесет и три лева) без ДДС месечно.

Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 600 лв. (Шестстотин лева). Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. (Петдесет лева). Предложения за участие в търга се подават в Информационен център (Партер) на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „Трети март” №1 до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията. За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Четвъртък, 11 Август 2022 05:57

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.7,ал.8 от ЗОС, Решение № 63 от Протокол №8 от 05 юли 2022 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-21/04.08.2022 г. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение с обща площ 80,70 м² /осемдесет цяло и седемдесет кв. метра /, намиращо се в двуетажна монолитна сграда / кметство/ в село Боровец, община Кочериново, парцел I, кв.11 по плана на с. Боровец, представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС №11/05.11.1997 г. Началната тръжна цена е 110,84 лева  (Сто и десет лева и осемдесет и четири стотинки) без ДДС месечно. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 500 лв. (Петстотин лева). Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. ,(Петдесет лева). Предложения за участие в търга се подават в Информационен център (Партер) на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „Трети март” №1 до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията. За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5, ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1, ал.2 от НПУРОИ, Решение № 62 от Протокол № 8 от 05 юли 2022 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-22/04.08.2022 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години /2022-2032 – от 01.10.2022 г. до 30.09.2032 г./ общо на имоти в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново с обща площ  3669 кв.м. Началната тръжна цена е 178,78 лв. наем за една стопанска година, Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Община Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО на община Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия от датата на публикацията. За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5, ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1, ал.2 от НПУРОИ, Решение № 33 от Протокол № 4 от 03 май 2022 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-20/04.08.2022 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под за срок от десет стопански години /2022/2032 – от 01.10.2022 г. до 30.09.2032 г./ общо на имоти в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново с обща площ  25481 кв.м. Началната тръжна цена е 1274,05. наем за една стопанска година, Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Община Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 150 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО на община Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия от датата на публикацията. За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  §12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълване на Закона за водите, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.18, ал.1, ал.2 и 3 от НПУРОИ, чл.20, чл.21 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и Решение № 37 от Протокол № 4 от 03 май 2022 година на Общински съвет Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на Поземлен имот с идентификатор № 02748.1.684 по КККР на с. Бараково, „Водоем с обем 16000 куб. м. (язовир), ведно с прилежаща земя 7852 кв. м.  с местонахождение с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, извън регулация, собственост на община Кочериново съгласно АОС2368/07.08.2018 г. В търга могат да участват само лица отговарящи на изискванията  за „оператор на язовирна стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване дейностите за стопанисване, поддръжка и експлоатация на водоема и съоръженията към него, ако има такива. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние “Хидроспециалист“ е лице, което притежава образователно – квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план са изучавани предмети и са придобити умения свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръжения към тях. Началната тръжна цена е 395 лв. (Триста деветдесет и пет лева) без ДДС, наем за една година. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 250 лева (Двеста лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО)  находящ се на партера на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия  ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново