www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение № 16 от Протокол № 3 от 05 април 2022 г на Общински съвет Кочериново и Заповед на кмета на общината № ОС-06-2 от 26.01.2023 г. обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение, съгласно приложена схема с обща площ 12,42 м², намиращо се на втория етаж в сградата на  кметство с. Бураново, община Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АПОС №123/08.10.2001 г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на  предназначението на имота а именно: за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Началната конкурсна цена е в размер на 8,69 лв. (Осем лева и шестдесет и девет стотинки), без ДДС месечен наем. Помещението се използва от наемателя само за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Използването му  за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на  50 лв. (Двеста лева). Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода, застраховка и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 (петдесет) лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО)  находящ се на партера на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия  ден от датата на публикацията. За повече информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.1,ал.2 от ЗОС,  Решение №104 от Протокол №13 от 06 декември 2022 и Заповед №ОС-06-1/26.01.2023 г. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 21.50 м², намиращо се в „Посетителски и информационен център” на с. Стоб, община Кочериново, УПИ II – имот №507, кв.1 по плана на с.Стоб, община Кочериново, представляващо частна общинска собственост съгласно АЧОС №2436/06.11.2018г.  за срок от 5 /пет/ години за „ Търговска дейност”. Началната тръжна цена е в размер на Деветдесет и два лева и четиринадесет стотинки месечен наем с включен ДДС. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в  публичния търг е в размер на 150 лв. (Сто и петдесет лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. (Петдесет лева). Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) Партер на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „Трети март” №1 до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 31 Януари 2023 09:45

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5, ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1, ал.2 от НПУРОИ, Решение № 105 от Протокол № 13 от 06 декември 2022 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-3/26.01.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години /2022-2032 – от 01.10.2022 г. до 30.09.2032 г./ общо на имоти в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново с обща площ 1713 кв. м.

Началната тръжна цена е 85,65 лв. наем за една стопанска година, Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Община Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО на община Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

ОБЯВА

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 80 от Протокол № 10 от 07 септември 2022 година на Общински съвет и Заповед № РД-01-05-405/04.11.2022 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно: УПИ II-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново с площ 12306 м² (Дванадесет хиляди триста и шест кв. м.) с отреждане „За комплексно обществено обслужване”, ведно с построените в него триетажна масивна сграда със застроена площ 295 м², година на построяване 1937г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 17 м², година на построяване 1937г., собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 2356 от 27.07.2018 година. Началната тръжна цена е 459600 лв. (Четиристотин петдесет и девет хиляди и шестстотин лева) без ДДС. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 46000 лв. (Четиридесет и шест хиляди лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 46 от Протокол № 7 от 07 юли  2022 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-38/04.11.2022 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно: УПИ IV-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново с площ 1556 м² (Хиляда петстотин петдесет и шест кв. м.) с отреждане по регулация за „За индивидуално жилищно” ведно с построените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 97 м², година на построяване 1941г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 407 м², година на построяване 1941г., собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 2357 от 27.07.2018 година. Началната тръжна цена е 144500 лв. (Сто четиридесет и четири хиляди и петстотин лева) без ДДС. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 15000 лв. (Петнадесет хиляди лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново