www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 01.11.2022 г с Протокол № 12

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 01.11.2022 г с Протокол № 12

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 ноември 2022 година

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново /2022 г. - 2023 г./

На основание  чл.21, ал.1, т.12 и чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.197, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО и в изпълнение на Областната стратегия  за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от област Кюстендил за 2022-2023 година, приета от Областния съвет за развитие – Кюстендил,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 101

1.Общински съвет – Кочериново приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от община Кочериново за периода 2022-2023 година.
 
Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 ноември 2022 година

Относно: Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2022 г.

На основание чл.21, ал.1 т.12 и чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл 197, ал. 3 от ЗПУО и в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от община Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 102

1.    Общински съвет – Кочериново приема Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2022 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 ноември 2022 година

Относно: Кандидатстване на Община Кочериново по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” и подписване на Акт за възлагане за предоставянето на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес за целите на процедурата.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 103

1. Дава съгласие Община Кочериново да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ с проектно предложение „Грижа в дома в Община Кочериново“.
2. Общински съвет – град Кочериново дава съгласие Кмета на Община Кочериново да възложи предоставянето на услугата по проект „Грижа в дома в Община Кочериново“,  като одобри със своя  Заповед „Акт за възлагане за предоставянето на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес“ на  Дом за стари хора „Свети Иван Рилски”– гр. Кочериново за периода на изпълнение на проекта.
3. Упълномощава Кмета на Община Кочериново да предприеме всички необходими действия по организирането и реализирането на проект „Грижа в дома в Община Кочериново“.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново