www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.06.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.06.2023 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.2. Допускане на процедура по изработване на ПУП изменение на ПУР за образуване на нови улици с о.т. 247г до о.т. 247п, Образуване на нови квартали 94 А, 94 Б, 94 В и 94 Г, изменение на нов УПИ XXVI-1386 с предназначение „За детска площадка”, изменение на ПР с придаваеми части към имоти в кв. 94 гр. Кочериново, община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.3. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица „Гоце Делчев” от о.т. 59 до 71, по съществуващите на място сгради и имотни граници на имот № 893 отреден за УПИ I-893 и УПИ XVI-893, кв. 49 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.4. Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.5. Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново
1.6. Допускане на процедура по изработване на ПУП за изменение на ПУП за изменение на уличната регулация на с. Боровец, общ. Кочериново, като се премахне улица с о.т. 71 – о.т. 72 – о.т. 73 от плана на с. Боровец, община Кочериново и ПУП-ПР за образуване на нов УПИ XIX – общ, кв. 22, по плана на с. Боровец, община Кочериново, с предназначение „за търговски обект”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.7. Продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 55539.151.46 в землището на с. Пастра, общ. Рила с площ от 332 кв. м /триста тридесет и два кв. м./, начин на трайно ползване – Широколистна гора, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 3135 от 14.04.2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.8. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.84.77 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Дъбо”, от „Нива” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
1.9. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с иденификатор 39116.84.76 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Дъбо”, от „Нива” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и  комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

30.05.2023 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Съобщение - от Иван Минков - Кмет на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 18.05.2023

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.05.2023  г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала на община Кочериново.

От общинска администрация

Отчет за дейността на Общински съвет - Кочериново и неговите комисии за периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ВОДОЕМ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 39116.25.693 ПО КККР НА ГР. КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Разяснения по документацията за участие, след постъпили запитвания

1. Разяснение концесия - ТУК!
2. ДЕКЛАРАЦИЯ За произход на средства - ТУК!
3. Декларации - Приложение 2 и 3 - ТУК!
4. Декларация - Приложение 5 - ТУК!
5. Декларация - Приложение 8 - ТУК!
6. Декларация - Приложение 9 - ТУК!

Касовите отчети на община Кочериново към 30.04.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново