www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА МАНДАТ 2011-2015 г.” ЗА 2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми общински съветници, дами и господа.

През 2012 г. стартира изпълнението на амбициозна програма за развитие на селищата от територията на нашата община в периода 2011-2015г. с основна цел “Повишаване качеството на живот в община Кочериново и достигане на средно европейско ниво по залегналите в програмата дейности чрез последователна и градивна политика в интерес на гражданите”.
Всички дейности по програмата се изпълняват , а по всички  начертани в нея приоритети се работи и е налице резултат.
Основните трудности, които екипът на община Кочериново среща при изпълнение на програмата, са свързани с наследени финансови задължения в големи размери, с липсата на достатъчно атрактивна и привлекателна общинска собственост, която да генерира големи собствени приходи, с общите последици от финансова криза в еврозоната, водеща до насочване на държавни и европейски средства към по-значимите инфраструктурни проекти от национален мащаб за сметка редуциране на приходите за по-малките населени места.

Основните дейности по програмата за 2012 г. са следните:

І. Подобряване на инфраструктурата и благоустрояването в населените места
І.1. Изграждане на канализационни мрежи:
А. Канализационните мрежи в с. Мурсалево и с. Стоб по спечелени проекти и осигурено финансиране по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" от ПРСР предстои да бъдат реализирани.
Б. За реализация на канализационна мрежа в гр. Кочериново по  изработен проект на т.н. Воден цикъл - гр. Кочериново към настоящия момент не е осигурено финансиране.
В. По  отношение на канализационна мрежа в с. Пороминово проектът е изготвен и с него ще бъде кандидатствано след реализиране на проектите в с. Стоб и с. Мурсалево. 
І.2. Подобряване на инфраструктурата :
Подобряване на инфраструктурата в с. Стоб и с. Мурсалево чрез спечелени проекти и осигурено финансиране – “ Рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с. Стоб и с. Мурсалево, общ. Кочериново” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"  се изпълнява в момента, като се извършват съответните строителни работи.
І.3. Благоустрояване на инфраструктурата по отношение на хора в неравностойно положение.
А. По спечелен проект и осигурено финансиране “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение” - мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. строителните дейностите са извършени и предстои въвеждане на строежа в експлоатация.
І.4. Подобряване на водоснабдителната инфраструктура
А. По спечелен проект и осигурено финансиране – “Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново” по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" от ПРСР ще се реализира подобряване на водоснабдителната инфраструктура в селата Бараково, Мурсалево- Боровец, Крумово, Драгодан, Бураново.Предстои подписване на договор с изпълнител.
Б. По изграждане и реконструкция на водоснабдителна инфраструктура в гр. Кочериново по  проект на т.н. Воден цикъл - гр. Кочериново към момента не е осигурено финансиране.
І.5. Подобряване третирането на битови отпадъци
А. Предстои изграждането на Регионално депо за отпадъци с център Благоевград, което ще обслужва общините Благоевград, Кочериново, Рила, Бобошево и Симитли. Към момента се работи по изготвянето на проекта.
І.6. Подобряване състоянието на отпадните води
А. За изграждане на пречиствателна станция по  проект на т.н. Воден цикъл - гр. Кочериново към момента не е осигурено финансиране.
І.7. Други дейности по подобряване на инфраструктурата и благоустрояването в населените места
Заложените дейности в програмата се изпълняват. Осигуряват се средства за хигиенизиране на населените места и целогодишно се извозват битовите отпадъци. Общинската пътна инфраструктура се поддържа в добро състояние, включително и чрез асфалтиране на определени участъци. Сключен е договор с фирма за зимно поддържане на пътищата на територията на общината. Въпреки значителните средства за бюджета се осигурява улично осветление съобразно сезонен режим. Отделени са средства и се осигурява обновление и поддържане на центъра на град Кочериново чрез озеленяване и поставяне на допълнителни декоративни елементи.
І.8. Работа по други проекти и дейности:
А. Реализацията на мерки за енергийна ефективност в СОУ “Хр. Ботев” – гр. Кочериново чрез спечелен проект по ОПРР – “ Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново” – мярка “Покрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини” е на етап избор на изпълнител. По отношение реализацията на проекта община Кочериново е поела ангажимент за съфинансиране.
Б. По поречието на река Рилска се реализира обект “ Неотложни укрепителни мероприятия – стоманобетонни подпорни стени за укрепване на южния скат на р. Рилска – с. Бараково. Обектът е финансиран с решение на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
В. По програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. по мярка 226 “ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” община Кочериново е изработила проект “ Противопожарна кула, с. Пастра, общ. Рила, поземлен имот с идентификатор № 55539.151.41”. Проектът е свързан с навременно оповестяване и превантивна дейност от пожари в горски територии общинска собственост и е във фаза одобрение от ДФЗ.
Г. Община Кочериново е партньор на община Симитли в проект “Ефективна структура на държавната администрация” по ОП “ Административен капацитет”. Проектът е спечелен и на етап реализация.
Д. Община Кочериново и община Симитли са партньори на община Благоевград в спечелен проект “Долината на Струма” по оперативна програма “Регионално развитие”, който предвижда подобряване и повишаване на регионалния туристически продукт.
Е. Във връзка с трудното разрешаване на проблемите, свързани с овладяване на популацията от бездомни кучета, се предвижда бъдещо партньорство с община Благоевград за изграждане на приют за безстопанствени животни съгласно изискванията на нормативната уредба.
Ж. Във връзка с по-доброто стопанисване на горските територии на община Кочериново и възможността за получаване на реални приходи от тях, през 2012 г. е изготвен “ Горскостопански план на горските територии собственост на община Кочериново в землището на с. Пастра, община Рила.”

ІІ. Стабилност на местните финанси
Поддържането на стабилност на местните финанси към момента се реализира с цената на поддържане на балансиран бюджет, разумно планиране и изразходване по приоритети на бюджетните средства, генериране на допълнителни приходи, търсене на пътища и методи за по-добро и ефективно използване на общинската собственост. Стабилността на финансовата ситуация в общината е в зависимост от наличните приходи, извършените разходи и натрупаните задължения.Нейното поддържане се затруднява изключително от неизвършени плащания и натрупани задължения през предишни години към различни физически и юридически лица   на различна стойност.В настоящия момент редовно се изплащат трудовите възнаграждения и свързаните с тях плащания във всички сфери и области, свързани с общинския бюджет. Налице е стремеж към навременно разплащане с доставчиците на различни стоки и услуги.

ІІІ. Осигуряване на условия за ефективно развитие на образованието, читалищната дейност, културата, спорта и туризма.
Независимо от промените в нормативната база, съгласно които СОУ “Хр. Ботев” гр. Кочериново премина на делегиран бюджет, общината се ангажира допълнително с дейности, подпомагащи учебното заведение – транспорт, хранене, условия за спорт. Въпреки че тези дейности са второстепенни по отношение на учебно-възпитателния процес, те представляват сериозен финансов ресурс. Чрез неговото осигуряване се създават предпоставки за поддържане и запазване на единственото на територията на общината училище /с изключение на ПУ – с. Стоб, което е държавно училище/. За сметка на общинския бюджет са извършени и някои облекчения относно дължимите такси на училището към общината.В настоящия момент в СОУ “Хр. Ботев” се изгражда спортна площадка с изкуствено покритие със средства от местни приходи.
Намаляването на броя деца, които съгласно нормативните изисквания формират брой групи в детските заведения, доведе до редуциране на техния брой. Поддържането на групи, неотговарящи на стандартите за численост създаваше и големи финансови затруднения. В останалите да функционират детски градини на територията на общината се поддържа нормален процес чрез навременно осигуряване на средства за отопление, за хранителни продукти, за текущи ремонти  и др.
Читалищата като самостоятелни юридически субекти получават издръжка от държавния бюджет, но общината се ангажира с финансиране на различни съвместно провеждани културно-развлекателни мероприятия, свързани с традиционни събори, християнски празници, честване на исторически дати, на национални и международни събития и годишнини.
Финансовата подкрепа за общински спортни мероприятия е факт, като средствата, предвиждани по бюджета на община Кочериново за целта, са осигурени.

ІV. Подобряване качеството на предлаганите социални услуги
През 2012 г. община Кочериново продължи да предлага социални услуги в общността чрез Дом за стари хора “Св. Иван Рилски”.
Въпреки липсата на достатъчно средства с оглед нуждаещите се, чрез решения на Общинския съвет и съгласно предвидените в бюджета средства продължи практиката на подпомагане чрез еднократна помощ на социално слаби лица, лица в затруднено материално положение, нуждаещите се от средства за скъпо струващо лечение лица, пострадали от бедствия и аварии и инвалиди.
Продължи подкрепата за действащите в общината клубове на пенсионера и инвалида. 
Общината се включва активно във всички действащи Национални програми, насочени към осигуряване на заетост на социално слаби, безработни, лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания, млади хора с висше образование. По спечелени програми през 2012 година са назначени:
- ОП “ Развитие на човешките ресурси” – 61 бр.
- “ Ново начало” към ОПРЧР – 1 бр.
- Програма “ От социални помощи към осигуряване на заетост” – 5 бр.
- Осигуряване на заетост за хора с трайни увреждание – 2 бр.
- Проект “ Подкрепа за достоен живот” – 12 бр.
Продължава се практиката за съдействие на личните лекари и стоматолози, обслужващи населението на община Кочериново в тяхната дейност чрез осигуряване на подходящи помещения на достъпни и преференциални цени съгласно действащата нормативна уредба в общината. По този начин се осигурява необходимата лекарска и стоматологична помощ, която често в малките населени места е труднодостъпна, особено за по-възрастните хора или други категории население, отличаващи се с малка възможност за мобилност.
С оглед социалната ангажираност на управлението и отчитайки социалната поносимост, през 2012 г. бяха запазени нивата на местните данъци и такси.

V. Подпомагане ефективното опазване на обществения ред
По отношение на дейността е налице ефективно сътрудничество с органите на МВР, в рамките на дадените законови правомощия, с цел повишаване на сигурността и намаляване на проявите на агресия и престъпност.
През 2012 г. бе реализирано видеонаблюдение в част от сградата на общината и в част от централната градска част с цел намаляване на различни противообществени прояви и подпомагане органите на МВР при разкриване на такива.
Чрез своята работа междуведомствената комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни се стреми да ограничи разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви и детска престъпност сред младежите и рисковите групи.
Бяха сформирани  и действат местни комисии по Безопасност на движе-нието и Обществен ред и сигурност. Създадени са и други комисии, имащи за цел бърза реакция и подпомагане на деца в риск, граждани без адресна регистрация или други рискови групи население.
Поддържа се добра координация с органите на Пожарна безопасност и защита на населението с цел предотвратяване на пожари и бързото ликвидиране на последствията от тях, както и предпазване от наводнения и други бедствия.

VІ. Подобряване на административния капацитет, междуинституционалната комуникация и връзките с гражданското общество.
В съответствие с изискванията на европейското и българско законодателс-тво през 2012 г. се реализираха мероприятия, водещи до подобряване  инфор-мираността на гражданите относно действията на администрацията.
След като през 2011 г. бе създадена Интернет страница на общината, през 2012 г. тя се превърна в място, от където гражданите могат да получават детайлна информация относно публични търгове и публично оповестени конкурси,  обяви за обществени поръчки, провеждане на различни срещи, консултации и обсъждания, приемни дни на различни институции в общината. От страницата гражданите могат да получат информация и относно дейността на Общинския съвет – дневен ред на заседанията, взети решения, нормативна уредба. Гражданите се информират относно проектите за нормативни актове / наредби и правилници /, които предстоят да се изменят или приемат. От страницата обществото може да се запознае и със съответните отчети и програми.
Всичко това подобри средата на прозрачност и публичност по отношение дейността на органите на местната власт.През 2013 г. информацията в Интернет ще се разшири, защото все още са налице свободни сектори, особено що се отнася до административните услуги.С бъдещото въвеждане в експлоатация на Центъра за услуги на гражданите тази информация ще трябва да бъде налична и актуална.
Общината организира предоставянето на достъп до информация съгласно изискванията на Закона за достъп до информация, включително и по електронен път.Заявлението може да се свали от Интернет страницата.
Действията на администрацията се подчиняват на принципите на нетърпимост към явления, уронващи престижа на местната власт като корупция, самоуправство, административен произвол, неизпълнение на служебните задължения. Налице са единични сигнали от страна на граждани или длъжностни лица за неизпълнение на задълженията от определени служители. Преките им ръководители са взели мерки във връзка със сигналите, а при някой от случаите са наложени наказания.
Кметът на общината и служителите в администрацията извършват всичко необходимо за запазване на добрите взаимоотношения между общинската администрация и общинския съвет чрез практиките на зачитане самостоятелността на властите и техния суверенитет, екипния принцип, взаимно обсъждане на проблемите, надпартийност и професионализъм.
Дейностите от програмата за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015 г. за 2012 г. бяха успешно реализирани със съвместните действия на кмета на общината и неговия екип, служителите от общинската администрация, общинските съветници.
Използвам случая да благодаря на всички служители, различни институции, общински съветници и граждани, които през 2012 година бяха съпричастни към проблемите на община Кочериново и разрешаването им и които проявиха критичност, градивност и търпение в името на реализиране на общите цели.

Кмет на община Кочериново
/ Иван Минков/
23.01.2013 г.

Последно променен на Вторник, 12 Февруари 2013 14:51

Уведомление за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомление за инвестиционно предложение!

Последно променен на Вторник, 12 Февруари 2013 14:43

Решения на Общински съвет - Кочериново от проведено редовно заседание на 01.02.2013 г., взети с Протокол №3.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от проведено редовно заседание на 01.02.2013 г., взети с Протокол №3. 

Последно променен на Четвъртък, 07 Февруари 2013 18:29

Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2013 год.

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРИНОВО


П О К А Н А

Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2013 год.

на     Община Кочериново

 

На основание чл. 11, ал.6 от ЗОБ и чл. 15, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на община Кочериново Иван Минков кани жителите на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОДИНА.

 

Уважаеми съграждани,

 

Предстои приемането на бюджета на община Кочериново за 2013 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова Ви каним да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета на община Кочериново за 2013 година.

Обсъждането ще се проведе на 08.02.2013 година от 16.00 часа в заседателната зала на община Кочериново

Последно променен на Вторник, 05 Февруари 2013 12:14

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №231 от Протокол №15 от 07.12.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-56/30.01.2013г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №016047 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чапрашлъко” с площ 12.965 дка. /дванадесет декара и деветстотин шестдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-пета, собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  121/623 от 09.02.2006 година

І.  Началната тръжна цена е 15936.00 лв. /петнадесет хиляди деветстотин тридесет и шест лева /.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 1600лв. / хиляда и шестстотин  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Четвъртък, 31 Януари 2013 06:46

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 26.02.2013 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново