www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява достъп до избирателните списъци за Националния референдум на 27.01.2013 г. за всички български граждани. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

•През Интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Сайтът предоставя възможности на гражданите и общинските администрации да правят справки в избирателните списъци, да подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“. Последните две услуги са достъпни след идентификация с електронен подпис.

•Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

•Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Решения от редовно заседание на ОбС - Кочериново, взети с Протокол № 1 от 04.01.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения от редовно заседание на ОбС - Кочериново, взети с Протокол № 1 от 04.01.2013г.

Последно променен на Четвъртък, 10 Януари 2013 21:24

Съобщение - издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и заявления за вписване по настоящ адрес за гласуване за национален референдум на 27.01.2013г. се подават в стая №14 в общинска администрация Кочериново всеки работен ден, включително и в събота /12.01.2013г./: от 8.30ч.- 12.30ч. и от 13.00ч.- 17.00ч.

Уведомление

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомление от Бойко Вангелов Терзийски!

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 22.01.2013 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №16, взети на извънредно заседание на 27.12.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 декември 2012 година

Относно: Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2012г.

На основание чл. 21, ал.1, т.6, чл.27, ал.2, 4 и 5 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и 4 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2012г., 
Общински съвет град Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 239

Общински съвет – Кочериново актуализира инвестиционна програма на община Кочериново за 2012 година, съгласно Приложение №1.

Секретар ОбС:            Председател на ОбС:
Т. Григорова                            Румен Янакиев

/поименно, със „ЗА” 9 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г. Ванева, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 декември 2012 година

Относно: Ново обсъждане и отмяна на „Продължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот – помещение”, прието с Решение №225 от 07.12.2012г. в Протокол №15 на ОбС   

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.45, ал.4  и ал.6 от ЗМСМА, съгласно чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 240

Общински съвет – Кочериново отменя свое Решение №225/07.12.2012г. като незаконосъобразно, поради противоречието му с императивната разпоредба на §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Секретар ОбС:            Председател на ОбС:
Т. Григорова                            Румен Янакиев

/поименно,  със „ЗА” 9 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г. Ванева, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново