www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Програма на традиционен събор 2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОГРАМА НА

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР ГРАД КОЧЕРИНОВО

22 септември 2012г.

НАЧАЛО 19.00 ЧАСА

вас ще  Ви забавляват:

ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ ПРИ Н.Ч. " ПРОБУДА-1919 " гр.КОЧЕРИНОВО

ОРКЕСТЪР " БАЛКАН "

ПОЛИ ГЕНОВА

ГРУПА " МИСТИК "

ФОЛК ЗВЕЗДАТА НА  "ПАЙНЕР"

КАМЕЛИЯ

Решения на Общински съвет - Кочериново, взети на редовно заседание на 10.09.2012г

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново, взети на редовно заседание на 10.09.2012г.

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 167 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-482/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028016 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 4.137 дка. /четири декара сто тридесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  1253/15.05.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 3055.00 лв. /три хиляди и петдесет и пет лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 08.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 310лв. / триста и десет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

 

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 168 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-483/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028015 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 1.286 дка. /един декар и двеста осемдесет и шест квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  1254/15.05.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 951.00 лв. /деветстотин петдесет и един лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 9.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 100лв. / сто  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 169 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-484/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028014 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 1.349 дка. /един декар и триста четиридесет и девет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1305/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 991.00 лв. /деветстотин деветдесет и един лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 9.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 100лв. / сто  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 170 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-485/13.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028013 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.454 дка. /четиристотин петдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1304/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 333.00 лв. /триста тридесет и три лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 40 лв. / четиридесет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 01 Октомври 2012 06:06

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново