www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на общински съвет от редовно заседание на 03.10.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на общински съвет от редовно заседание на 03.10.2014 г.

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Документа може да бъде изтеглен от ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:48

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация уведомява членовете на СИК на територията на община Кочериново, че в СЪБОТА /04.10.2014г./ от 15.00 часа в Заседателна зала на община Кочериново в присъствието на представители на РИК Кюстендил ще се раздават материалите за избори за НС на 05.10.2014г. на секционните комисии. Присъствието на Председателите на секциите е задължително. Желателно е да дойдат с още един член на комисията. За извозването да секциите е осигурена охрана и транспорт.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на община Кочериново в състояние за нормално движение на всички ППС през експлоатационен сезон 2014- 2015г.
Нужната документация може да изтеглите от ТУК!


Протокол и решение от публична покана "Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на всички ППС през оперативен сецон 2014-2015"
Протокола може да изтеглите от ТУК!
Решението може да изтеглите от ТУК!


Договора може да бъде изтеглен от ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39

Дневен ред за заседание на Общински съвет - Кочериново на 03.10.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 03.10.2014г. от 10.00 часа в Пленарната зала на читалището в гр. Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Отмяна на Решение № 103/05.09.2014 г. на Общински съвет – Кочериново.
Докладва: Председател на Общински съвет.
1.2. Приключване на процедурата по ликвидация и приемане на краен ликвидационен баланс на „КОЧЕРИНОВОАГРОТЕХ” ЕООД гр. Кочериново в ликвидация с ЕИК 200234247, със седалище и адрес на управление: гр. Кочериново, община Кочериново, пл. „III-ти Март” № 1.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя, имот № 015123 по КВС на землище с. Бараково, от „пасище с храсти” в „археологически парк”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Увеличаване състава на Доброволно формирование „Ястреб” към община Кочериново с пет броя доброволци.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.5. Отчет за дейността на „Спортела” ООД за 2013 г. от Иван Червенков – управител на „Спортела” ООД
Докладва: Председател на  Общински съвет.
2.Молби на граждани.
3.Изказвания, питания и предложения на граждани.
                       
26.09.2014 г.                        Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Райчо Калайджийски

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 28.10.2014г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново