www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публична Покана

Е-мейл Печат ПДФ

Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново", по следните обособени позиции: Позиция І – „Доставка на месо и месни хранителни продукти”; Позиция ІІ – „Доставка на пакетирани хранителни продукти”; Позиция ІІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”; Позиция ІV –  „Доставка на хранителни продукти от краве мляко”; Позиция V –   „Доставка на хляб”; Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”; Позиция VІІ – „Доставка на кокоши яйца”; Позиция VІІІ – „Доставка на мляко”.

Документацията може да изтеглите от следните линкове:

1. Публична покана - ТУК.

2. Ценова оферта - ТУК.

3. Проекто договор - ТУК.

4. Техническа спецификация - ТУК.

5. Декларация 47, ал. 1 - ТУК.

5. Декларация 47, ал. 5 - ТУК.

Последно променен на Понеделник, 28 Октомври 2013 22:49

Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет - Кочериново на 01.11.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

            На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.11.2013г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1.Докладни записки, относно:

1.1.  Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.                                                                                                                            Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/

1.2.  Отдаване под наем на обособено помещение /лекарски кабинет и 1/3 идеална част от чакалня/ с обща площ 18.10 кв.м., намиращо се в двуетажна масивна сграда, І етаж на Здравен дом, построена в УПИ ІV – 590, кв.56 по плана на с.Мурсалево.                                  Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/

1.3.  „Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново”, финансиран по Договор BG161PO001/4.1-03/2010/067 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010, „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.                                                                                                                                                         Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/

1.4.  Изменение на Решение №14/01.02.2013г. от Протокол №3 на ОбС – Кочериново, относно предоставяне на земи по §27 от ПЗР на ЗИД към ЗСПЗЗ.                                                 Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/

1.5.  Продажба чрез публичен търг на зем.земя, № 119010 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Каракьор” с площ 1.204 дка /хиляда двеста и четири кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – пета, собственост на община Кочериново съгл. АОС №1442 от 15.07.2013г.                                                                                                                                           Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/

1.6.  Продажба чрез публичен търг на зем.земя, № 104055 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Чуките” с площ 2.558 дка /две хиляди петстотин петдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АОС №1048 от 30.03.2011 г.                                                                                                          Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/

1.7.  Продажба чрез публичен търг на зем.земя, № 052053 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Драките” с площ 0.852 дка /осемстотин петдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АОС №1448 от 09.09.2013г.                                                                                                                                        Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/

1.8.  Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, обл.Кюстендил.                                                                                               Докладва: Общински съветници

1.9.  Даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Общински съвет – Кочериново.                                                                                                                                               Докладва: Председател на ОбС

1.10. Отпускане на еднократна парична помощ за покриване на част от разходите по погребение.                                                                                                                                            Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСП, ООР/

  1. 2.Молби на граждани.                                                                                                                                 Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООР
  2. 3.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

25.10.2013г.                                                              Председател на ОбС:

Румен Симеонов Янакиев
Последно променен на Петък, 25 Октомври 2013 10:22

Инвестиционно Предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Инвестиционното предложение за изграждане на рибовъдно стопанство в имот # 000955 по плана на с. Бараково, местност "До кантона", община Кочериново.

Документа може да бъде изтеглен от ТУК!

Последно променен на Вторник, 29 Октомври 2013 09:09

Уведомление за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Отработване на запасите от баластра /пясък и чакъл/ за обикновен бетон, строителни разтвори и пътни настилки от находище "Крумово", община Кочериново, област Кюстендил.

Файла може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Публично обявяване по заявление от "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД - София

Файла може да бъде изтеглен от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново, взети на редовно заседание на 04.10.2013 г. с Протокол №14

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново, взети на редовно заседание на 04.10.2013 г. с Протокол №14

Последно променен на Четвъртък, 10 Октомври 2013 08:57

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново