www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 18.12.2012г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

Проект:                                                                                        ДО

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

       ОТНОСНО: Изменение в Наредба за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ/.

 

       ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Причините за промяната в Наредба за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са обнародваните промени в Държавен вестник бр.45 от 15 Юни 2012г., засягащи стопанската дейност на общината. Промените влизат в сила от 01.01.2013

Целите, които се поставят с промяната, са нормативният акт на Общински съвет Кочериново / в случая НПУРОИ/ да съответства на Закона за общинската собственост.

Предлаганата промяна съответства на общоприетите административни и юридически практики за съответствие между закон и поднормативен акт, уреждащ неговото прилагане.

 

 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , предлагам общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

 

І. Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ/ както следва:

 

1. Чл.78,ал.2 се изменя както следва:

(2) Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите. Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.

 

2. Към чл. 78 се създава се нова алинея (4а) със следния текст:

(4а) За общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала важат следните правила:

т.1 Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство. За устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство.

т.2 Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да участват в граждански дружества или да сключват договори за съвместна дейност само с лица, определени по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство.

т.3 Точки 1 и 2 не се прилагат:

1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна организация;

2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;

3. за публичните акционерни дружества;

Последно променен на Петък, 16 Ноември 2012 11:50

Предложение за промяна на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД КОЧЕРИНОВО

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А
От Даниела Календерска – Председател на временна комисия
към Общински съвет – Кочериново

ОТНОСНО: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Причините, които налагат промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново са следните:
В горецитираната наредба e постановено, че:
Чл. 7  /2/  Освобождаването или не освобождаването от такси за услуги, свързани с  такса битови отпадъци за физически или юридически лица става с решение на Общинския съвет.
Размерът на таксата за битови отпадъци  се състои от няколко компонента и се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Освобождаването  по чл.7, ал.2 е свързано с неползването на услугата от физически или юридически лица за даден имот през съответната календарна година, но в текста на Наредбата не е конкретизирано освобождаването за кой компонент се отнася. На практика не се ползва сметосъбиране и сметоизвозване, като другите два компонента имат отношение към събираната такса, независимо от ползването на имота.
В същото време не са очертани ясни критерии,  които Общинският съвет да ползва при вземане на решението.
Практиката в другите общини показва, че е налице определен минимум от изисквания, с които да се докаже неползването на имота.
Целите, които се поставят с промяната са: да се конкретизира нормативния акт с оглед на неговото по-точно прилагане и спазване на нормативното изискване – не ползващите дадена услуга да не заплащат за нея.
Предлаганата промяна съответства на общоприетите нормативни изисквания да се заплаща за услуга, която се ползва.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и  чл. 79 от АПК  , предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново както следва:
І. Към чл.7 се добавя нова алинея “3” със следния текст:
Физическите и юридически лица предявяващи искане за освобождаване от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване,  като компонент от таксата за битови отпадъци, за имоти, които няма да ползват през цялата следваща календарна година, подават следните документи:
1.    Декларация, че имотът няма да се ползва през цялата година, за която е подадена. В нея се попълва и номер на партида за електрозахранване и В и К услуги. Декларацията се подава до тридесети ноември на предходната година, а за 2013 г. – до 30.12.2012 г.
2.    Служебна бележка от кмета / кметския наместник на населеното място, че имотът не се ползва или не е застроен.
3.    Удостоверение от “Местни данъци  и такси” – гр. Кочериново, че лицето не дължи данъци и такси към община Кочериново.

ІІ. Към чл.7 се добавя нова алинея „4” със следния текст:
Общински съвет – Кочериново с решение може да освободи лицата по ал.3 от заплащане на такса битови отпадъци, в размер намален с 50 %.

ІІІ. Към чл.7 се добавя нова алинея  „5” със следния текст:
Не се освобождават от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване лица, които имат задължения към община Кочериново от такси, данъци, наеми, глоби и други парични задължения към общината. 

ІV. Към чл.7 се добавя нова алинея  „6” със следния текст:
Служители от общинската администрация и от “Местни данъци и такси” към община Кочериново имат право през съответната година, за която физическото или юридическо лице е освободено от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, да правят проверки относно ползването или не на имота, включително чрез справки за движение по партиди за електроенергия и вода за съответния имот, проверки на място, становище от кмета/кметския наместник на населеното място и др. Проверката се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. При констатиране от страна на комисията на подадена декларация с невярно съдържание и изготвен протокол за това:
1.    Лицето заплаща таксата, от която е освободено, заедно със законно дължимите лихви.
2.    Лицето дължи глоба в размер трикратния размер на неплатената такса.
3.    Община Кочериново уведомява компетентните държавни органи, включително прокуратурата за подадена декларация с невярно съдържание за търсене на наказателна отговорност.

ВНАСЯ:                            /п/
Даниела Календерска
Председател на временна комисия
Общински съвет – Кочериново

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №198 от Протокол №12 от 10.09.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-630/13.11.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №009098 в землището на с.Боровец, общ.Кочериново, местност „Боровечка гладница” с площ 2,486 дка. /два декара, четиристотин осемдесет и шест квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл. АОС  №1274/22.05.2012 година.

І.  Началната тръжна цена е 3080.00 лв. /три хиляди   и осемдесет лева /.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 350 лв. / триста и петдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №203 от Протокол №12 от 10.09.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №РД-01-05-622/07.11.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №114016 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Цръквището” с площ 1,005 дка. /един декар и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл. АОС  №959/22.03.2010 година.

І.  Началната тръжна цена е 4534.00 лв. /четири хиляди   петстотин тридесет и четири лева/.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 500 лв. / петстотин  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

   За повече информация тел: 07053/29-24

 

 

 

Последно променен на Понеделник, 12 Ноември 2012 06:56

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №202 от Протокол №12 от 10.09.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №РД-01-05-623/07.11.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №017012 в землището на с.Пороминово, общ. Кочериново, местност „Кадънката” с площ 0,354 дка. /триста петдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ. Кочериново съгл. АОС  №1020/15.06.2010 година.

І.  Началната тръжна цена е 434.00 лв. /четиристотин тридесет и четири лева /.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лв. / петдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

 

Последно променен на Понеделник, 12 Ноември 2012 06:58

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново