www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Кочериново уведомява жителите и гостите на община Кочериново, че във връзка с извършването на гаранционен ремонт на язовирна стена на язовир „Калин” от 10.00 часа на 02.09.2013 година до 10.00 часа на 10.09.2013 година водоснабдяването в общината ще се извършва от язовир „Карагьол” който е с ограничен капацитет.

С оглед на гореизложеното и с цел недопускане на режим на водоснабдяването Ви молим за максимално ограничаване на потреблението на вода на територията на Община Кочериново в периода 10.00 часа на 02.09.2013 година до 10.00 часа на 10.09.2013 година.

Уведомяваме Ви, че независимо от предприетите действия е възможно нарушаване на водоснабдяването в района.

От общинска администрация

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 95 от Протокол № 12 от 02.08.2013г на ОбС Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-403/27.08.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на долуописаният имот с площ 30.048 дка а именно:

- Имот № 030002, АЧОС №830/26.03.2009г. – по КВС на землището на с.Бураново, общ. Кочериново, местност „Лозята” с площ 30.048 дка. / тридесет декара и четиридесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване – лозе, категория на земята при неполивни условия – четвърта. Началната тръжна цена е 901.44 лв./ деветстотин и един лева и четиридесет и четири стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 900 лв. / деветстотин лева /.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв. /тридесет и пет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за подаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:30

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС, Решение №96 от Протокол №12 от 02.08/.2013г. на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-398/27.08.2013г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, ПИ №113007 в землището на с. Бараково, общ.Кочериново, местност „До кантона” с площ 0,261 дка. /двеста шестдесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване- ливада, категория на земята при неполивни условия - четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.АЧОС №129/631 от 09.02.2006 година. Началната тръжна цена е 4310.00 лв. /четири хиляди триста и десет лева /.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 500 лв. / петстотин лева /.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /.

Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:30

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС, Решение №101 от Протокол №12 от 02.08/.2013г. на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-400/27.08.2013г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, ПИ №026046 в землището на с. Пороминово, общ.Кочериново, местност „Лаго” с площ 3,123 дка. /три декара сто двадесет и три квадратни метра/, начин на трайно ползване- нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.АЧОС №1134 от 06.03.2013 година. Началната тръжна цена е 10540.00 лв. /десет хиляди петстотин и четиридесет лева /.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 1100 лв. / хиляда и сто лева /.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /.

Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:30

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС, Решение №97 от Протокол №12 от 02.08.2013г. на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-402/27.08.2013г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, ПИ № 025001 в землището на с. Бараково, общ.Кочериново, местност „Воденицата” с площ 6.710 дек. / шест декара и седемстотин и десет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС №143/645 от 20.03.2006 година. Началната тръжна цена е 12078.00 лв. /дванадесет хиляди седемдесет и осем лева /. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 1300лв. / хиляда и триста лева /.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /.

Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:30

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС, Решение № 99 от Протокол №12 от 02.08.2013г. на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-404/27.08.2013г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, ПИ №016062 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чапрашлъко” с площ 0.604 дка. /шестстотин и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия - пета ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС 123/625 от 09.02.2006 година. Началната тръжна цена е 834.00 лв. /осемстотин тридесет и четири лева /. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 100лв. / сто лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /.

Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:30

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново