www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,8 от ЗОС, Решение № 218 от Протокол №14 от 02.11.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-682/28.11.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години  на имоти с обща площ 17.265 дка./седемнадесет декара и двеста шестдесет и пет квадратни метра/ в землището на с.Стоб, общ.Кочериново.

І. Началната тръжна цена е 248.99 лв./двеста четиридесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/, годишен наем.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 250 лв. / двеста и петдесет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв.  /тридесет и пет лева /.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Четвъртък, 29 Ноември 2012 07:27

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,т.8 от ЗОС, Решение № 219 от Протокол №14 от 02.11.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-685/28.11.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години  общо на имоти с обща площ 35,867 дка. ниви  в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново.

І. Началната тръжна цена е 329.67 лв. ./триста двадесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки/, годишен наем.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 100 лв. / сто лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв.  /тридесет и пет лева /.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,8 от ЗОС , чл.18, т.1 от Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново, Решение № 221 от Протокол №14 от 02.11.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-683/28.11.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем общо за срок от пет години  на имоти; пасища – мери /пасища с храсти / находящи се в землището на с. Цървище и с. Фролош, общ. Кочериново с обща площ 156.255 дка.

І. Началната тръжна цена е 781,28 лв. /седемстотин осемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/, годишен наем.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 09.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 400лв. / четиристотин лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,т.8 от ЗОС, Решение № 220 от Протокол №14 от 02.11.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-684/28.11.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот :ПИ № 001001,собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1330/10.10.2012г. – нива, в землището на с.Цървище, общ.Кочериново, м-т „Чурана”, с площ 18.081 дка.

І. Началната тръжна цена е 54.24 лв./петдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/, годишен наем.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 50 лв. / петдесет лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв.  /тридесет и пет лева /.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Заповед за определяне на петнадесет избирателни секции на територията на Община Кочериново за произвеждане на национален референдум

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Гр.Кочериново 2640, пл.” Трети март “, тел.: 07053 / 21-50,факс: 07053 / 20-11, 20-40:

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

З А П О В Е Д

На основание  на чл.44, ал.1  от ЗМСМА , чл.7 , ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.71 , ал.2 и ал.3 от Изборен кодекси във връзка с Решение № 11-НР / 19.11.2012г. на  ЦИК и Указ № 385 / 31.10.2012г. на Президента на Република България за определяне на 27.01.2013г. за дата на произвеждане на национален  референдум  / Обн. ДВ Бр.87/09.11.2012г. /

О Б Р А З У В А М :

ПЕТНАДЕСЕТ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ  на територията на Община Кочериново за произвеждане на национален  референдум , насрочен на 27 януали 2013г.
УТВЪРЖДАВАМ  тяхната номерация и адреси , както следва :

Последно променен на Сряда, 28 Ноември 2012 10:52

Заповед за определяне местонахождението на избирателните секции на територията на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Гр.Кочериново 2640, пл.” Трети март “, тел.: 07053 / 21-50,факс: 07053 / 20-11, 20-40:

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

З А П О В Е Д

№ РД-01-05-678/ 27.11.2012г.

На основание  на чл.44, ал.1  от ЗМСМА , чл.7 , ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.71 , ал.2 и ал.3 от Изборен кодекси във връзка с Решение № 11-НР / 19.11.2012г. на  ЦИК и Указ № 385 / 31.10.2012г. на Президента на Република България за определяне на 27.01.2013г. за дата на произвеждане на национален  референдум  / Обн. ДВ Бр.87/09.11.2012г. /

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местонахождението на избирателните секции на територията на Община Кочериново, както следва :

І секция – град Кочериново – СОУ “ Христо Ботев “
ІІ секция – град Кочериново – СОУ “ Христо Ботев “
ІІІ секция – град Кочериново – СОУ “ Христо Ботев “
ІV секция – град Кочериново – кв.Завода – магазина на  ул.” Жельо Демиревски”№ 17
V секция – село Бараково  – Клуб на Инвалида - Кметството
VІ секция – село Стоб  – Ресторонт - център
VІІ секция – село Стоб  – ДГ “ Васил Демиревски “
VІІІ секция – село Пороминово  – Читалището – Клюб на инвалида
ІХ секция – село Мурсалево  – Читалището
Х секция – село Крумово – Кметството
ХІ секция – село Бураново  – Кметството
ХІІ секция – село Боровец  – Кметството
ХІІІ секция – село Драгодан – Читалището
ХІV секция – село Цървище  – Кметството
ХV секция – село Фролош  – Кметството – І-ви етаж

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на ГД “ ГРАО “ – в МРРБ и всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

НИ / 5 екз.                                      КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
                                                                                                  / ИВАН  МИНКОВ /

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново