www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №101 от Протокол №7 от 04.05.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-271/12.06.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя представляваща, ПИ №080032 по КБС в землище на с.Мурсалево, общ.Кочериново,местност „До гробищата” с площ 6.688дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-пета ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1129/06.03.2012г.

Началната тръжна цена е 5192лв. /пет хиляди сто деветдесет и два лева/.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 550лв. /петстотин и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 18 Юни 2012 06:02

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На вниманието на гражданите на община Кочериново

 

 

    Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви ,че след броени дни ще започне жътвената кампания. Тази година на територията на община Кочериново с житни култури са засети общо 6910 декара, които предстои да бъдат ожънати, ето защо  във връзка с усложнената пожарна обстановка, ръководството на община Кочериново се обръща към председателите на земеделски кооперации, земеделските производители, ръководителите на предприятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата, да спазват следните противопожарни правила:

 

1.                                   Изрично е забранено паленето на стърнища, сервитутни ивици и слогове със суха тревна растителност.Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

 

2.                                   Паленето на отпадъци да става на пожаробезопасни площадки при липса на вятър и при осигурено наблюдение до загасването им. Паленето на огън на открито във ветровито време е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

 

3.                                   Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай житни масиви или през горски участъци. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци.

 

4.                                   В дворовете палете само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък ,тупалки и др.).

 

5.                                   Забранено е използването на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посевите и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата.

 

6.                 Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.

 

 

7.                 Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за това места.

 

8.                 При преминаване покрай неожънати площи да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

 

 

9.                 Да се спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност.

 

10.            От 24.05.2011 година е в сила Наредба № Із – 1053/20.05.2011 година за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.В тази връзка Ви уведомяваме,че съгласно наредбата физическите и юридически лица / земеделски производители, председателите на земеделски кооперации /, осъществяващи дейности в земеделските земи:

 

-                     Уведомяват писмено РСПБЗН – гр.Рила преди започване на жътвата в площи над 20 дек.

 

-                     Парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи,засети с житни култури,съгласно горепосочената наредба.

 

-                     Осигуряват земеделските земи и обекти с пожарогасителни технически средства

 

-                     Организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата, чрез подвижни и неподвижни постове, оборудвани с пожарогасителни технически средства и съобщителни средства.

 

-                     Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън.

 

С прибирането на сламата се увеличава броят на нарушенията при съхраняването и, и то главно от частните стопани. Тук е мястото да напомним, че съгласно изискванията на Наредба Із – 1971/29.10.2009г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, разстоянията от складирания груб фураж до съседни сгради в личните дворове се определя в зависимост от конструкцията на постройките – масивна или дървена и са от 6 до 14 метра.

Гражданите трябва да знаят, че устройването на единични купи с груби фуражи на полето става на 50 метра от горски масиви и на 10 метра от пътищата, а в регулацията на населените места извън личните дворове това е забранено със заповед на Кмета на община Кочериново.

За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви е необходимо да позвъните на тел. 112 или на дежурните по общински съвет за сигурност към община Кочериново на тел.07053/21-14.

Доброволното участие на хора от населението е особено ценно поради крайно ограничения числен състав на щатните служители и големите площи, които по правило се обхващат от такъв вид пожари.

Сигналът за пожар в землището на населеното място е тревожното биене на църковната камбана.Умоляват се гражданите при подаването на такъв сигнал да окажат съдействие на огнеборците за погасяването на пожара с подръчни средства и в подходящо облекло.

Община Кочериново призовава фирмите, стопанските ръководители и гражданите да повишат бдителността си за строго спазване на изискванията за пожарна безопасност и пожелава на земеделските стопани богата реколта и безпроблемното и прибиране.

 

        

14.06.2012г.                                                  Мл.експерт

                                                                                ПБЗН

Гр.Кочериново

Последно променен на Четвъртък, 14 Юни 2012 11:10

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Румен Симеонов Янакиев – Председател на ОбС гр.Кочериново

Относно: Актуализация на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, общ.Кочериново, обл.Кюстендил.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 4 на Конституционни съд от 2011г. е предложена и приета промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация в частта определяща възнаграждението на общинските съветници и председателя на общинския съвет. Техният размер бе описан в чл.26, ал.1 и чл.34, ал.2 от закона, а именно:
- за  председател на общински съвет – не по-голям от възнаграждението на кмета на общината;
- за съветник – до 60 на сто от съответната средна брутна работна заплата в администрацията.
С решение на НС публикуван в ДВ, бр.38 от 2012г., чл.34, ал.2 на ЗМСМА се изменя така:
„(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет - 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.”
Горе цитираното изисква да се измени и актуализира Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, за мандат 2011 – 2015 година.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, във връзка с изменения в ЗМСМА публикувани в Държавен вестник бр.38 на МС, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Кочериново изменя „Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Кочериново за мандат 2011-2015г.” както следва :
Чл.20, ал.1, да се чете „Месечното възнаграждения на общинският съветник е в размер на 30% от средната брутна заплата в Общинска администрация за последния месец от  предходното тримесечие, за участието му в заседанията и постоянните комисии на ОбС.”
       
12.06.2012г.                        Внася:
Гр.Кочериново                                Председател на Обс –
                                                         Румен Янакиев

Последно променен на Четвъртък, 14 Юни 2012 12:22

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №33 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново ОС-06-255/08.06.2012г.Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с № 008009,№ 008008 и №008045, с обща площ 2.61 дка, вид ниви в землището на с.Боровец,местност ”Андако”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години. Началната тръжна цена е 39.25лв. /тридесет и девет лева и 25ст./ годишно. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 10 лв. /десет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 10лв.  /десет лeва /. Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация:

 тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 12 Юни 2012 06:20

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №30 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-254/08.06.2012г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с №:011008,№011109,№011020,№011080 и №011089 с обща площ 6.100 дка, вид ниви в землището на с.Мурсалево,местност ”Ширина”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години.:

І. Началната тръжна цена е 91.50лв. /деветдесет и един лева и 50ст./ годишно.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 15 лв. /петнадесет лева/

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 20лв.  /двадесет лeва /

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация:

 тел: 07053/29-24

 

 

 

Последно променен на Вторник, 12 Юни 2012 06:18

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №29 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-253/08.06.2012г.Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти №014021,№ 014022,№ 014035,№ 014036,№ 014038,№ 014039,№ 014040,№ 014041,№ 014042,№ 014044,№ 014045,№ 014046 и № 014047,с обща площ 5.180 дка, вид ниви в землището на с. Драгодан,местност ”Воложето”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години. Началната тръжна цена е 78.00лв. /седемдесет и осем лева/ годишно.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 10лв. /десет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 20лв.  /двадесет лeва / Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация:

 тел: 07053/29-24

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново