www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №198 от Протокол №12 от 10.09.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-630/13.11.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №009098 в землището на с.Боровец, общ.Кочериново, местност „Боровечка гладница” с площ 2,486 дка. /два декара, четиристотин осемдесет и шест квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл. АОС  №1274/22.05.2012 година.

І.  Началната тръжна цена е 3080.00 лв. /три хиляди   и осемдесет лева /.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 350 лв. / триста и петдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №203 от Протокол №12 от 10.09.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №РД-01-05-622/07.11.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №114016 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Цръквището” с площ 1,005 дка. /един декар и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл. АОС  №959/22.03.2010 година.

І.  Началната тръжна цена е 4534.00 лв. /четири хиляди   петстотин тридесет и четири лева/.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 500 лв. / петстотин  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

   За повече информация тел: 07053/29-24

 

 

 

Последно променен на Понеделник, 12 Ноември 2012 06:56

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №202 от Протокол №12 от 10.09.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №РД-01-05-623/07.11.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №017012 в землището на с.Пороминово, общ. Кочериново, местност „Кадънката” с площ 0,354 дка. /триста петдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ. Кочериново съгл. АОС  №1020/15.06.2010 година.

І.  Началната тръжна цена е 434.00 лв. /четиристотин тридесет и четири лева /.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лв. / петдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

 

Последно променен на Понеделник, 12 Ноември 2012 06:58

Решения на Общински съвет - Кочериново от Протокол № 14, взети на заседание на 02.11.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от Протокол № 14, взети на заседание на 02.11.2012г.

Последно променен на Петък, 09 Ноември 2012 15:00

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 22.11.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Последно променен на Сряда, 03 Август 2016 10:41

Дневен ред на ОбС-Кочериново за редовно заседание на 02.11.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.11.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Закриване на ЦДГ „Митко Палаузов” с.Мурсалево.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/
1.2.    Промяна състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.3.    Кандидатстване на община Кочериново по ОП „Административен капацитет 2007-2013г.”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „компететна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.4.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново, с.Стоб.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.5.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново, с.Пороминово.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.6.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново, с.Цървище.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.7.    Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи пасище мера/пасище с храсти с обща площ 156.255 дка, в землището на с.Цървище и с.Фролош, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

26.10.2012г.                        Председател на ОбС:
                                                                  Румен Симеонов Янакиев

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново