www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Списък на недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Секретар на община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ
Моля изтеглете списъка от тук!
Последно променен на Неделя, 18 Март 2012 23:27

Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Секретар на община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

Моля изтеглете списъка от тук!

Последно променен на Неделя, 18 Март 2012 23:28

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация – град Кочериново Ви уведомява, че на 23.03.2012 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Кочериново ще се проведе обсъждане на “Отчета на бюджет 2011 г.”
Желаещите да участват в обсъждането на “Отчета на бюджет 2011 г.” да заповядат в заседателната зала.

Решения на ОбС-Кочериново от Протокол №3 от 06.03.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС-Кочериново от Протокол №3 от 06.03.2012г.

Последно променен на Сряда, 14 Март 2012 23:06

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО.

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОЕКТ:


НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ  НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тази Наредба регламентира реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Кочериново, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им.         
(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.

Последно променен на Сряда, 14 Март 2012 21:57

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                                                        ДО
                                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От  Иван Симеонов  Минков
Кмет на община Кочериново

Относно:  Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Ежедневно в общинска администрация гр.Кочериново постъпват жалби и молби от граждани, относно регламента,  реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Кочериново, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им. Поради факта, че до момента  не е бил изготвян такъв нормативен документ се затруднява дейността на общинската администрация. Наредбата урежда и изисквания поставени от  Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за животните и  Закона за пчеларството.
С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.76,ал.3 от АПК,
Моля Общински съвет - град Кочериново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет- град Кочериново приема Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.

Приложение: Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.

                                                                                                          В Н А С Я:       
                                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
                                                                                                                                               /ИВАН МИНКОВ/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново