www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №36 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №178/03.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №118029 ПО КВС на землище гр.Кочериново,общ.Кочериново,местност „Каракьор” с площ 0.380дка./Триста и осемдесет кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия V ,собственост на общ.Кочериново съгл.АЧОС  №1045/02.02.2011
І. Началната тръжна цена е 1764.00лв. /Хиляда седемстотин шестдесет и четири лв./  
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 176.40лв. /Сто седемдесет и шест лв. и 40 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №35 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №173/02.05.2012г. Обявява публичен търг на имот №000030 в землището на гр.Кочериново, местност „Точилото” представляващ нива с обща площ 151.385 дка. ,категория VІ, не поливна, частна общинска собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 253/ 01.03.2004г. за срок от 1 /една/ година
І. Началната тръжна цена е 1514.00лв. /Хиляда петстотин и четиринадесет лв./   годишно.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 151.40лв. /Сто петдесет и един лв. и 40 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /Петдесет лева/.
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №34 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №167/27.04.2012г. Обявява публичен търг на имот №000016 в землището на гр.Кочериново, местност „Точилото” представляващ земеделски земи с обща площ 63,653 дка. ,категория V, не поливна, частна общинска собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 412/ 10.03.2005г. за срок от 1 /една/ година.
І.Началната тръжна цена е 954.80лв. /Деветстотин петдесет и четири лв. и 80ст./  годишно.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 95.48лв. /Деветдесет и пет лв. и 48 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /Петдесет лева/.
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 29.05.2012г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Последно променен на Сряда, 02 Май 2012 07:18

ЗАПОВЕД 176/02.05

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД 176/02.05.2012г.

Последно променен на Понеделник, 07 Май 2012 06:56

ДНЕВЕН РЕД редовно заседание, което ще се проведе на 04.05.2012г. от 13.00 часа

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.05.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново и актуализиране на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2012-2015г. и Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.2.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.3.    Одобряване на: 1. ПУП – План застрояване за промяна нпредназначението на ПИ №115046 по КВС на с.Бараково, общ.Кочериново, м.”Чалтиците” от зем.земя – „ливада”, за нискоетажно жилищно строителство; 2. План схема на електрозахранване; 3. План схеми за водоснабдяване и канализация.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.4.    Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на община Кочериново за периода на 2013г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСП/
1.5.    Отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите по погребение.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСП/
1.6.    Актуализиране на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.7.    Актуализиране на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.8.    Отдаване под наем на недвижим имот, Спортен комплекс – Стадион, с площ 14 000 кв.м., част от имот находящ се в парцел ІХ, кв.38 по плана на гр.Кочериново, общ.Кочериново, съгласно АПОС № 8 от 20.10.1997г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.9.    Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в с.Пороминово и с.Бараково, общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ЗОКВ/
1.10.    Определяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците, съгл. Параграф 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.11.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №015028 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 5.321 дкр /пет хил.триста двадесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1117 от 04.08.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.12.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №002185 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.112 дка /две хиляди сто и дванадесет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1055 от 30.03.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.13.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №026005 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Кисела круша”, с площ 2.133 дка /две хиляди сто тридесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1054 от 30.03.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.14.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003127 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 1.599 дка /хиляда петстотин деветдесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1027 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.15.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003131 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.684 дка /две хиляди шестстотин осемдесет и четири кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1029 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.16.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003126 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 4.056 дка /четири хил.петдесет и шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1026 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.17.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003129 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.393 дка /две хиляди триста деветдесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1028 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.18.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №105019 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 0.792 дка /седемстотин деветдесет и два кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1008 от 30.04.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №105003 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 1.965 дка /хиляда деветстотин шестдесет и пет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1010 от 30.04.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 009026 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Чучолиновци”, с площ 1.204 дка /хиляда двеста и четири кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1159 от 12.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 026006 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Кисела круша”, с площ 0.943 дка /деветстотин четиридесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1162 от 12.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 103011 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Мазганица”, с площ 0.063 дка /шестдесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1123 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.23.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 103017 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Мазганица”, с площ 0.314 дка /триста и четиринадесет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1127 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.24.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 103014 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Мазганица”, с площ 0.122 дка /сто двадесет и два кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1126 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.25.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 080032 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „До гробищата”, с площ 6.688 дка /шест хиляди шестстотин осемдесет и осем кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1129 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.26.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 103018 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Мазганица”, с площ 0.117 дка /сто и седемнадесет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1128 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.27.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 103012 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Мазганица”, с площ 0.597 дка /петстотин деветдесет и седем кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1124 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.28.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 103005 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Мазганица”, с площ 0.229 дка /двеста двадесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1121 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.29.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 103013 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Мазганица”, с площ 0.981 дка /деветстотин осемдесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1125 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.30.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 103001 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Мазганица”, с площ 0.126 дка /сто двадесет и шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1120 от 06.03.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/

2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по     ТСП

3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

26.04.2012г.                        Председател на ОбС:
                                                                                   Румен Симеонов Янакиев

Последно променен на Сряда, 02 Май 2012 07:14

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново