www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 176 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-495/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028007 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.949 дка. /деветстотин четиридесет и девет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1298/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 700.00 лв. /седемстотин лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 70 лв. / седемдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ,  чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 165 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-496/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028006 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 2.194 дка. /два декара сто деветдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1297/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 1611.00 лв. /хиляда шестстотин и единадесет лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 170 лв. / сто и седемдесет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 164 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-497/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, ПИ №028005 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 1.520 дка. /един декар петстотин и двадесет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС №1296/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 1121.00 лв. /хиляда сто двадесет е един лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 120 лв. / сто и двадесет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв. /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 03 Август 2016 10:40

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 163 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-498/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028004 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.612 дка. /шестстотин и дванадесет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1295/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 449.00 лв. /четиристотин четиридесет и девет лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лв. / петдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 166 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-499/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028003 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.481 дка. /четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1294/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 351.00 лв. /триста петдесет и един лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 16.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 40 лв. / четиридесет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение №177 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-500/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028002 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.500 дка. /петстотин квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1293/13.06.2012 година .

І. Началната тръжна цена е 367.00 лв. /триста шестдесет и седем лева/.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 40 лв. / четиридесет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново