www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №32 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №157/25.04.2012г. Обявява публичен търг на имот №023019 в землището на с.Цървище, представляващ земеделска земя с обща площ 23,494 дка, местност „Черешите”, Овощна градина,категория VІІІ, не поливна, частна общинска собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 984/ 06.04.2010г. за срок от 5 /пет/ години.
I.    Началната тръжна цена е 469.90лв. /четиристотин шестдесет и девет лв. и 90ст./ годишно.
II.    Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
III.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 46.99лв. /Четиридесет и шест лева и 99 ст./
IV.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 /Тридесет и петдесет/ лева.
V.    Имота следва да се използва само по предназначение /черешова градина/ с грижата на добър стопанин.
VI.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Четвъртък, 26 Април 2012 19:48

Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №6 от редовно заседание на 11.04.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №6 от редовно заседание на 11.04.2012г.

Последно променен на Неделя, 22 Април 2012 20:34

Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №5 от редовно заседание на 06.04.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №5 от редовно заседание на 06.04.2012г.

Последно променен на Неделя, 22 Април 2012 20:26

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                                                       ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                                                                       ГРАД КОЧЕРИНОВО

Проект за изменение

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Иван Симеонов Минков
Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Актуализиране на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уважаеми господа общински съветници.

В Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново Глава втора, раздел пети, са определени таксите, които се заплащат при извършване на технически услуги.
Е единични изключения този раздел не е актуализиран от няколко години. В същото време поради промени в нормативната база се налагат изменения - едни услуги отпадат, въвеждат се нови, други променят името си. Освен това за определени услуги се изисква публикуването на обявления в Държавен вестник, което налага промяна на цената, за да може общината да покрива напълно разходите си по извършване на услугата. Необходимо е и да се извърши цифровизиране на картния материал /планове, скици и др./, който е изключително амортизиран. В същото време измененията не променят съществсно размера на съществуващите доссга услуги, като при част от тях има незначително завишение, при други облекчение, а при трети съобразяване с административните разходи за услугата. Размерът на таксите и сроковете за изпълнение са съгласувани с главен архитект на община Кочериново и специалисти ТСУ.
С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал. 1, т.7 и чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, чл.27,ал.2,4 и 5 от ЗМСМА и във връзка с чл.76,ал.З и чл.79 от АПК, предлагам общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет - гр. Кочериново актуализира Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново както следва:
1. Чл.ЗЗ се изменя както следва:
1.1. Отменят се точки 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 и 12.
1.2. Чл.ЗЗ да се чете : " Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно Приложение № 1 - " Такси за технически услуги'"
2. Чл.34 се изменя както следва:
2.1. Отменят се алинея 1,2,3 и 4
2.2. Чл.34 да се чете: "Срокът за извършване на техническите услуги е съобразно ЗУТ и е указан в Приложение № 1 - " Такси за технически услуги"
3. Отменя се точка 53 и точка 54 от чл.46 от Глава III, поради включването им в раздел V от глава Втора.

Приложено към докладната записка: Приложение № 1 - " Такси за технически услуги"

Приложение №1 може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Неделя, 22 Април 2012 20:04

Проект за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                                                 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                                                                 ГРАД КОЧЕРИНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Иван Симеонов Минков
Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Актуализиране на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Уважаеми господа общински съветници.

Съгласно Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново, такива се поставят след разрешение от г лавния архитект на общината. Върху общински терени преместваеми обекти се подставят след предоставяне на документ за сключен договор за наем с общината, предхождан от провеждането на публичен търг.
В част от случаите законни собственици на помещения или наематели на помещения /частна или общинска собственост/ желаят да разположат пред тях сезонно или за определен брой дни временни преместваеми обекти по по чл.10, ал.1, т. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 от горецитираната наредба, а именно - маса; сергия; количка; машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и др.; слънцезащитни устройства - сенници, чадъри, тенти и др.; метални стълби,маси и бар-плотове пред заведения.
С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и 2 от ЗУТ и във връзка с чл.76,ал.З и чл.79 от АПК, както и чл. 18 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, предлагам общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет - гр. Кочериново актуализира Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново както следва:

Към чл.31 се добавя алинея 6 със следния текст:
(6) Извън реда на чл.31,ал.1, правото за поставяне на временни преместваеми обекти, обслужващи търговията по чл.10,ал.1, т. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 върху тротоари, площади и улични платна общинска собственост, се разрешава при следните условия и ред:
1. Разполагането на преместваемия обект се разрешава на законния собственик или наемател на сградата или помещението с подаване на заявление до кмета на общината, което е придружено с:
1.1. скица (виза) - извлечение от действащия ПРЗ с точно указани от главния архитект на Общината местоположение и размери на съоръжението.
1.2. Заверено копие от документ за собственост, документ за право на ползване и/или договор за наем на помещението или сградата, пред която ще се поставя обекта.
1.3. Удостоверение за актуално състояние, когато искането се прави от юридическо лице или удостоверение за липса на публични задължения за физическо лице.
1.4. Копие от данъчна регистрация за юридическо лице или копие от лична карта за физическо лице.
1.5. Копие от документ за внесена такса за издаване разрешение за поставяне;
1.6. Писмено съгласие на останалите собственици на етажи или помещения в сградата /ако има такива/.
2. Поставянето е само за временно или сезонно ползване за максимален срок до една година.
3. Преместваемият обект трябва да с разположен непосредствено пред лицето на сградата / помещението или заведението/ и да е свързан инфраструктурно и архитектурно с него.
4. Преместваемият обект да е разположен така, че да осигури нормална пропускливост на пешеходния поток, като за целта се осигури изискуемото съгласно ЗУТ свободно пространство - 1.50 м. Обектът не трябва да пречи за нормалното движение на превозни средства и пешеходци, както и да създава пречки пред нормалната видимост. Различните видове тенти, конзоли, навеси и др. слънцезащитни устройства трябва да са на такава височина, че да не затрудняват пешеходния поток -минимумД^м. и да не създават пречки пред движението на превозните средства.
5. Преместваемият обект трябва да отговаря на всички други изисквания по настоящата Наредба. Прилежащия терен трябва да се поддържа в чист и естетичен вид.
6. Ако собствениците на сградата са няколко, то законния притежател или наемател на помещение в сградата, който поставя преместваемия обект по ал.6, изисква писменото съгласие на останалите собственици.
7. За разглеждане на постъпилите заявления за поставяне на преместваеми обекти по ал.6 се създава комисия в състав:
а/ Главен архитект на община Кочериново
б/ Експерт общинска собственост и незаконно строителство
в/ Председателя на Комисията по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет - Кочериново. Комисията се назначава със Заповед на кмета на общината, в която се определя персоналния и състав.
8. След постъпване на заявленията комисията се събира, разглежда заявленията за всеки конкретен случай, извършва проверка за реалната инфраструктурна обстановка.Комисията изготвя протокол, в който се отразяват направените констатации и се съдържа мотивирано становище до кмета на общината за издаване на Заповед.
9. Въз основа на протокола от заседанието на комисията кметът на общината издава заповед за всеки утвърден кандидат, в която се посочва цената съгласно т.10, площта и срокът за заемане на терена.
10. За поставяне на преместваемия обект по ал. 6 собственикът заплаща такса съгласно чл.18 от Раздел II / Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение/ от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
11. Разрешението за поставяне по ал.6 се издава от Главния архитект на Общината, по образец . Разрешението се издава след проверка окомплектоването на заявлението с всички необходими документи, издадена Заповед на кмета на общината и документ за платена такса.
12. В разрешението за поставяне се вписват всички основания за издаването, предназначението на обекта, площта за поставяне, цената, срока за поставяне на обекта и всички условия свързани с поставянето, експлоатацията и премахването на обекта.
13. Отказът за издаване на разрешение за поставяне се мотивира писмено до подалия заявлението.
14. При промяна на собственика или наемателя на съответното помещение или заведение, се издава разрешение на новият собственик /наемател/ по същия ред.

Последно променен на Неделя, 22 Април 2012 19:51

Решение на ОбС-Кочериново от проведено извънредно заседание на 27.03.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 27 март 2012 година

Последно променен на Петък, 13 Април 2012 13:23

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново