www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение №178 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-501/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028001 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.957 дка. /деветстотин петдесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1292/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 705.00 лв. /седемстотин и пет лева/.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 75 лв. / седемдесет и пет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с появил се недостиг на кръв и кръвни продукти от кръвни групи А и 0, Министерството на здравеопазването и Националният център за трансфузионна хематология и Министерски съвет отравят призив за кръводарители с тези кръвни групи. Кръв и кръвни продукти в момента не достигат в лечебни заведения в гр. София и в Западна България. Причината за намаляване на наличностите от двете кръвни групи е провежданото лечение на пациенти с тежки хематологични заболявания, както и извършването на големи хирургични интервенции в редица здравни заведения.

Всички, които желаят да дарят кръв могат да направят това на следните места:

1.      МБАЛ „Д-р Никола Василиев” град Кюстендил:

·        Всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа.

·        Събота и неделя от 09.00 до 14.00 часа.

2.      МБАЛ „Св. Иван Рилски” – общинска болница град Дупница

·        Всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа

·        Събота и неделя от 09.00 до 14.00 часа

От Националния кръвен център за трансфузионна хематология напомнят на кръводарителите, че минималният срок между две кръводарявания е най-малко 60 дни. Кръводарителите трябва да са здрави, отпочинали. При посещение на кръвните центрове те трябва да представят документ за самоличност.

При желание на кръводарители от населени места от област Кюстендил може да бъде подсигурен изнесен медицински екип при осигурена група от минимум 5 лица и осигурено помещение за кръводаряване.

За контакти МБАЛ „Д-р Никола Василев” град Кюстендил  +359/78550241

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Е-мейл Печат ПДФ
Благодарствено писмо до Община Кочериново!
Последно променен на Понеделник, 17 Септември 2012 06:30

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,8 от ЗОС , чл.18, т.1 от Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново и Решение №147 от Протокол №9 от 06.07.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-444/28.08.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имоти пасище – мера /пасище с храсти / с обща площ 859,236 дка. в землището на с.Пороминово, местност „Чуката” , собственост на община Кочериново.

І. Началната тръжна цена е 4296,18 лв. /четири хиляди двеста деветдесет и шест лева и осемнадесет стотинки/ годишно.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 430лв. / четиристотин и тридесет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв. /Петдесет лева/.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация:

тел: 07053/29-24

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 27.09.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

ПОКАНА

 

 

            Относно: Провеждане на публично обсъждане

 

 

                        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            Съгласно насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, приоритетна ос 3: ,,Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2: ,,Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 ,,Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациитеІІ”, Община Кочериново отправя  покана за обществено обсъждане на „Концепция за устойчиво развитие на регионален туристически продукт Благоевград, Симитли, Кочериново” за определяне обхвата, избора на обекти, както и самите проектни решения, които да залегнат при изработване на техническия/работен проект, с който Община  Кочериново в партньорство с община Симитли и община Благоевград /в качеството си на водещ партньор/ да кандидатстват по гореописаната схема.


               Общественото обсъждане ще се проведе на 10.09.2012 г. (понеделник)         от 9.30 часа в заседателната зала на общинска администрация град Кочериново.


           
Допустими дейности за финансиране по гореописаната схема са:

 

·        Дейност     1:   Разработване на туристически пакети;

·        Дейност 2: Рекламна дейност – подготовка и разпространение на информационни материали за туристическия район и туристически продукт (маркетинг и промотиране на продукта);

·        Дейност   3:  Участие в регионални,национални и международни туристически борси, изложения и панаири;

·        Дейност   4: Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;

·        Дейност 5: Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;

·        Дейност 6: Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги.

                        

                                                                      От Общинска                      

                                                                      администрация Кочериново

                                                                                               

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново