www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДНЕВЕН РЕД: редовно заседание, което ще се проведе на 06.04.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.04.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане на нова структура и численост на общинска администрация-Кочериново, за делегирани от държавата дейности.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.2.    Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.3.    Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.4.    Приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.5.    Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ООС/
1.6.    Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места на общ.Кочериново, обл.Кюстендил.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСП/
1.7.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012г. на осн. чл.3, ал.1 от Правилник за прилагане на ЗЗД.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.8.    Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.9.    Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, придаваем съгласно влязла в сила заповед за изменение на ПУП към урегулирани поземлени имоти, находящи се в Стопански двор, гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.10.    Продължаване на срока на договор за наем на открита площ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.11.    Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Кочериново за 2011г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.12.    Приемане на отчета по бюджета за края на 2011г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2011г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.13.    Освобождаване от такса битови отпадъци на ЕТ „Милена Ризова”.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.14.    Предложения за отпускане на финансова помощ на ученици от ХІІ клас.
Докладва: Председател на ПК по ЗОКВ
1.15.    Определяне на пазарна цена въз основа на пазарна оценка от лицензиран оценител за ІІІ и ІV етаж от бивша сграда на АПК, намираща се в имот пл.№1299, парцел І, кв.7а по плана на гр.Кочериново, с площ от 884/1014 ид.части във връзка с взето решение за продажба №129 от Протокол №12/22.10.2009г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.16.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №015028 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 5.321 дкр /пет хил.триста двадесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1117 от 04.08.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.17.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011012 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.802 дкр /осемстотин и два кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №962 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.18.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011032 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.635 дкр /шестотин тридесет и пет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №964 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011011 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.141 дкр /сто четиридесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №965 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011029 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 1.059 дка /хиляди петдесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №963 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №024134 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 1.465 дка /хиляда четиристотин шестдесет и пет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №86/588 от 02.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №024135 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 2.036 дка /две хиляди тридесет и шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №87/589 от 02.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.23.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №002185 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.112 дка /две хиляди сто и дванадесет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1055 от 30.03.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.24.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №026005 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Кисела круша”, с площ 2.133 дка /две хиляди сто тридесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1054 от 30.03.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.25.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003127 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 1.599 дка /хиляда петстотин деветдесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1027 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.26.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003131 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.684 дка /две хиляди шестстотин осемдесет и четири кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1029 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.27.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003126 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 4.056 дка /четири хил.петдесет и шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1026 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.28.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003129 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.393 дкр /две хиляди триста деветдесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1028 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
2.    Молби от граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

30.03.2012г.                        Председател на ОбС:
                                                                                    Румен Симеонов Янакиев

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От протокол от 28.03.2012 г., на комисия, назначена със Заповед № 58/13.02.20102 г. и Заповед № 92/15.03.2012 г. на кмета на община Кочериново за оценяване на представените от допуснатите кандидати за длъжността „Секретар на община" към общинска администрация гр. Кочериново концепции на тема: „Организация и контрол върху административните дейности на община Кочериново. Ефективност на връзките и взаимодействията между отделните структурни звена на общинската администрация".

В срока, определен от комисията в деловодството на община Кочериново са постъпили 3 бр. концепции, както следва:
1. вх. № 94-Л-6/22.03.2012 г. - концепция, изготвена от Любен Илиев Милев;
2. вх. № 94-И-15/26.03.2012 г. - концепция, изготвена от Ивайло Велков;
3. вх. № 94-В-21/26.03.2012 г. - концепция, изготвена от Владислав Евгениев Терзийски;

На основание чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от НПКДС комисията допуска до защита на представените концепции:
1. Ивайло Велков - с оценка 4,20
2. Любен Милев - с оценка 4,00
и не допуска до защита на представената концепция:
1. Владислав Терзийски - поради получена оценка по-ниска от 4, а именно - 3,20.

Председател на комисията:
                                                  Марияна Узунова

Последно променен на Четвъртък, 29 Март 2012 20:39

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 26.04.2012г. от 10.00ч. в стая № 6 в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Списък на недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Секретар на община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ
Моля изтеглете списъка от тук!
Последно променен на Неделя, 18 Март 2012 23:27

Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Секретар на община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

Моля изтеглете списъка от тук!

Последно променен на Неделя, 18 Март 2012 23:28

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация – град Кочериново Ви уведомява, че на 23.03.2012 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Кочериново ще се проведе обсъждане на “Отчета на бюджет 2011 г.”
Желаещите да участват в обсъждането на “Отчета на бюджет 2011 г.” да заповядат в заседателната зала.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново