www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Симеонов Минков - кмет на Община Кочериново

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново,област Кюстендилска

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

През последните месеци зачестяват случай, когато след употреба на алкохол граждани предизвикват сбивания или извършват неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улиците, площадите и други обществени места, както и имат оскърбителното отношение и държане към граждани и органи на властта. С това се нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите.

В Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново,област Кюстендилска е предвидена подобна забрана – чл.38,ал.5- “ Забранява се извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улиците, площадите и други обществени места, както и оскърбителното отношение и държане към граждани и органи на властта с което се нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите. “. В административно наказателните разпоредби обаче точно за нарушаването на този разпоредба не е предвидено наказание. Освен това в  разпоредбата на чл.38,ал.5 не е упоменато изрично “сбиване".

В същото време в чл. 46,ал.1,т.7 от Административно-наказателните разпоредби е предвидено, че ” наказва се този, който предизвика сбиване и други подобни действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите, но не е посочен члена, по който да се състави акт и съответно наказателно постановление.Поради това явно разминаване в нормативните текстове се затруднява работата на органите на полицията при упражняване на охрана по обществения ред и спокойствието на гражданите. Налице са и технически грешки в административно –наказателните разпоредби, което също затруднява  работата по  съставяне на актове за административни нарушения и наказателни постановления – например чл.46,ал.1,т.9 и чл.47,ал.1,т.8  вместо чл. 45 е записано чл. 39. Необходимо е тези текстове да се прецизират.

С оглед на факта, че подобни прояви на противообществено поведение не кореспондират с разбиранията на обществото за ред, морално поведение и обществено спокойствие, както и с установените ценности на европейските държави, целесъобразно е да се засили превантивната дейност чрез завишаване горната граница на глобите, като глобата бъде от 50 до 150 лв. /сегашната разпоредба е от 50 до 100 лв./ , а при повторно нарушение да е от 100 до 200 лв. /сегашната разпоредба е от 50 до 150 лв./

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет – Кочериново да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет- Кочериново извършва изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново,област Кюстендилска както следва:

  1. Член 38, ал.5 следва да се чете

“ Забранява се извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улиците, площадите и други обществени места,  оскърбителното отношение и държане към граждани и органи на властта, както и предизвикването и участването в сбивания, с което се нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите.

2. Чл. 46,ал.1,т.7 от Административно-наказателните разпоредби се допълва и следва да се чете:

“Наказва се този, който предизвика сбиване или участва в такова и който предизвиква други подобни действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите, като нарушава чл. 38, ал.5.

3. Чл. 46,ал.1,т.9 от Административно-наказателните разпоредби следва да се чете:

“ Който нарушава обществения ред от  общ характер, определени в чл.45, от алинея 1 до алинея 6 включително.

4. Чл. 47,ал.1,т.8 от Административно-наказателните разпоредби следва да се чете:

“ Който допусне нарушенията, определен в чл.45, от алинея 1 до алинея 6 включително.

5. Изменя се чл. 46, ал. (1) , като изречение първо следва да се чете:

“Наказва се с глоба от 50 до 150 лева:”  

6. Изменя се чл. 46, ал. (2) , като следва да се чете:

“При повторно нарушение по точки 1-13 на предходната алинея, наказанието е глоба от 100 до 200 лв.”  

7. Изменя се чл. 47, ал. (1) , като изречение първо следва да се чете:

“Наказва се с глоба от 50 до 150 лева:”  

8. Изменя се чл. 47, ал. (2) , като следва да се чете:

“За повторно нарушение по всички точки на предходната алинея, наказанието е глоба от 100 до 200 лв.”  

 

 

 

 

 

                                 Кмет на   община     Кочериново:……/П/…

                                                                          /Иван Минков/

Последно променен на Вторник, 21 Август 2012 09:19

Решения на Общински съвет-Кочериново от Протокол №10 от проведено редовно заседание на 03.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет-Кочериново от Протокол №10 от проведено редовно заседание на 03.08.2012г.


Последно променен на Неделя, 12 Август 2012 18:19

Уведомление за инвестиционно намерение.

Е-мейл Печат ПДФ

ДО ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От Регионално сдружение за управление на отпадъците - Благоевград
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

гр.Благоевград, пл. “Георги Измирлиев - Македончето” №1, ЕИК: 000024695
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: гр.Благоевград, пл. “Георги Измирлиев - Македончето” №1

Телефон, факс и е-mail: 073/884416, факс: 073/884451, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Атанас Камбитов – Кмет на Община Благоевград

Лице за контакти: Калинка Спасова, гр.Благоевград, пл. “Георги Измирлиев - Македончето” №1, Телефон: 073/884416, факс: 073/884451 е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Уважаемa г-жо Министър,

Уведомяваме Ви, че Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград има следното инвестиционно предложение: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.    Резюме на предложението
Предложението за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград е в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013г. и програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци.
В националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013г. е заложен регион Кочериново за Общини Кочериново, Благоевград, Симитли, Кюстендил, Дупница, Бобошево, Рила, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно за изграждане на общо Регионално депо. В последствие е взето решение за бъде обособен регион Благоевград, който да включва следните общини: Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Общините Благоевград и Симитли принадлежат към област Благоевград, а общини: Рила, Кочериново и Бобошево – към област Кюстендил.
На 15.11.2011г. е проведено първото общо събрание за създаване на Регионално сдружение по чл.19б от Закона за управление на отпадъците от общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево (Приложение).
Инвестиционното предложение е за “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини: Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” на площадката на съществуващото сметище в с.Бучино и с.Българчево. Т.е. инвестиционното предложение е ново, а ще се реализира на урбанизиран терен, ползван и досега за тази дейност.
    Настоящото уведомление за инвестиционно предложение се подава в Министерството на околната среда и водите на основание чл. 94 (1), т.2 от Закона за опазване на околната среда, т.к. общините, участващи в регионалната система за управление на отпадъците, регион Благоевград попадат на територията на повече от една Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), а именно: В РИОСВ-Благоевград подадат общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, а в РИОСВ-Перник попада Община Бобошево.
Община Благоевград заявява писмено пред МОСВ намерението си към Доклада за ОВОС да приложи оценката по чл.99а, ал.1 от ЗООС – оценка за прилагането на най-добри налични техники (НДНТ). Оценката ще бъде представена като отделно приложение към ДОВОС.

2.    Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.
- описание на основните процеси:
С Проекта за управление на отпадъците в регион Благоевград се предлага изграждане на модерно, отговарящо на съвременните изисквания съоръжение за третиране на неопасни отпадъци. Проектът за “Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево”, включва следните елементи:
    Изграждане на Клетки за неопасни отпадъци – 2 бр.;
    Ситуране на Инсталация за сепариране;
    Изграждане на Инсталация за компостиране и
    Рекултивация на съществуващото сметище.
Целта на проекта е цялостното изпълнение на Регионална система за управление на отпадъците да гарантира, че всички постъпващи в него отпадъци ще могат да бъдат третирани по безопасен за околната среда начин. Проектирането на процесите на обработка ще следват най-добрата практиката, която се прилага в световен мащаб с използване на съвременно оборудване, осигуряващо безопасност на работата за обслужващия персонал и близкия район.
    Със Заповед №881/19.07.2011г., Община Благоевград Допуска изработване на ПУП-ПЗ за имоти с №000733 /общински/, местност “Текето”, землище на с.Бучино, №053020 /общински/, местност “Цалините”, землище на с.Българчево и №000272 /общински/, землище на с.Бучино, Община Благоевград – за реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци в територия с обхват на съществуваща площадка от 106 дка. (Приложение).

- капацитет: Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, включва следните елементи, с капацитет както следва:
•    изграждане на Клетки 1 и 2 за депониране на неопасни отпадъци с общ период на експлоатация 20.22 години (5.42 години за Клетка 1 и 14.8 години за Клетка 2) и с капацитет 26 500 м3/год.;
•    инсталация за предварително сепариране на отпадъците с капацитет на вход 16 000 т/год.;
•    съоръжение за компостиране на зелени отпадъци – входящи около 4 500т/год. и
•    рекултивация на съществуващото сметище.

- обща използвана площ:
Регионалната система се предвижда да се реализира на територията на съществуващото сметище в землищата на с.Бучино и с.Българчево. Площадката е съставена от следните имоти, представени в Таблица 1-01:
Таблица 1-01.

Имот

Землище

Площ, дка

Начин на трайно ползване

Скица

Акт за собственост

053020

с.Българчево

49.121

Др. вид отпадъци

№К01020/13.06.2012г., М 1:4000

№2205/08.06.2011г.

000272

с.Бучино

6.638

Сметище

№К01042/13.06.2012г., М 1:1000

№2204/08.06.2011г.

000733

с.Бучино

49.682

Др. вид отпадъци

№К01041/13.06.2012г., М 1:3000

№2203/08.06.2011г.

Обща площ

105.441

Клетките за неопасни отпадъци ще бъдат изградени по класически метод чрез изкопно-насипни работи:
    Профилиране на трасета на пътищата и канавките по целия периметър;
    Профилиране дъното;
    Надграждане на разделителни диги.

Изграждането на клетките за депониране е свързано с изграждане и на:
-    колекторна система за дъждовните води;
-    подготовка на основата на депото;
-    запечатване на основата (долен изолиращ екран);
-    система за пречистване и отвеждане на инфилтрат;
-    диги около клетките за депониране;
-    зелен пояс;
-    експлоатационен път;
-    сгради и съоръжения около входа и изхода;

Съществуващото сметище, на чиято площадка се предвижда изграждане на регионално депо заема естествена зигзагообразно развита долина, по дъното на която протича дере. Дерето е вкарано в циментово корито и отклонено към р.Струма. При проектирането на новите съоръжения преминаващият през площта поток ще бъде затворен в изолирано закрито корито, така че да няма пряк достъп до отпадъците и оттичащите се от тях води.

Инсталацията за сепариране ще се разположи на бетонирана площадка с площ от 2000м2. Инсталацията за сортиране ще се състои от:
•    Приемно хале;
•    Хале за предварителна обработка с необходимите технически съоръжения;
•    Склад за бали от материали за рецилкиране.

Инсталация за компостиране ще се разположи на бетонирана площадка с площ от 2250м2. В инсталацията ще се обработват биологично само разделно събрани зелени отпадъци, а не хранителни остатъци. Във връзка с факта, че ще се компостират единствено и само зелени отпадъци, биологичното третиране на разделно събраните градински и паркови отпадъци, с цел производство на компост, класически ще става под формата на открито компостиране на купове. Предвижда се готовият компост да се съхранява под покрита площ (навес).
С реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна в земеползването на засегнатите имоти. Съгласно представените в Приложение скици, имоти №№053020, землище с.Българчево;000272 и 000733, землище с.Бучино са с начин на трайно ползване “Сметище” и “Др. вид отпадъци”. С проекта не се предвижда засягане на нова, неурбанизирана площ. Тъй като разглежданите имоти са урабанизирани, няма да се извършва промяна на предназначението на земята.
Като алтернативна площадка е разгледан имот №000010, местност “Емешен”, землище с.Церово, собственост също на Община Благоевград. Имотът е с площ от 20.545 дка, но същият се оказва недостатъчен за изграждане на предвижданите съоръжения. Наложително е закупуване на съседни терени, което допълнително ще оскъпи проекта и ще увеличи продължителността на процедурата като цяло.
Скици и актове за собственост на посочените по-горе имоти са представени в Приложение.
Както вече беше споменато по-горе, Регионалната система за управление на отпадъците ще се изгради в територията на съществуващото сметище на Община Благоевград и може да се счита, че изграждането на системата е неразривно свързано с извеждането от експлоатация и последващата рекултивация на старото сметище.
Съществуващото сметище се експлоатира от 1977 година. То е без изолиращи екрани и газоотвеждаща система. Теренът е ограден, но без кантар за измерване на входящите отпадъци. През територията преминава дере, което е вкарано в циментово корито и отклонено към река Струма. За съществуващото сметище е необходимо разработване на проект за закриване и рекултивация в съответствие с изисквания на Наредба №8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и на указанията на МОСВ и Приложение №2 «Минимални изисквания за рекултивация на съществуващи общински депа за неопасни (битови) отпадъци» към “Правила за подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, финансирани по реда на ПМС №209 от 20 август 2009г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци»,

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.):
пътища/улици: Община Благоевград има намерение да изгради обходен довеждащ път до предвидената площадка, за да се избегне преминаването на транспортните средства през населени места. Съществува възможност за изграждане на нов път директно от път Е79 до регионалното депо. На самата площадка на регионалното депо ще бъдат изградени обслужващи пътища.
    газопровод: Не се предвижда изграждане на газопровод.
    електропровод: Ел. захранването ще се осъществява от съществуващ мачтов трафопост 20/04 KV, намиращ се на около 450м. На имотната граница е предвидено ел.табло “МЕРЕНЕ”, в което ще се въведе захранващия кабел Н.Н. – 380/220 V от МТП.
    водопровод: Водоснабдяването на площадката ще се осъществи от собствен водоизточник (сондаж). По първоначална информация от проектантите на част “ВиК” към ПУП, сондажът ще бъде изграден в съседен имот, също общинска собственост. Изчислени са следните оразмерителни водни количества:
-    за питейно –битово водоснабдяване – до 1 л/сек
-    за противопожарни нужди - не по-малко от 2,71 л/сек;
-    за технически (технологични нужди) – 1,5 л/сек.
    Проектирането, изграждането, приемането и регистрирането на съоръженията за подземни води ще се осъществи в съответствие с изискванията на глава Пета от Наредба №1/2007 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Съгласно чл.46 ал.1, з) от Закона за водите, ползването от подземен водоизточник следва да бъде уредено с процедура по издаване на разрешително за водоползване (водовземане). Подробна информация за местоположението на сондажа ще бъде представена на следващ етап от процедурата по ОВОС.
    канализация: предвижда се изграждане на канализационна мрежа на площадката, отвеждаща отпадъчните води за пречистване в новопроектирана ПСОВ за обекта.

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, използване на взрив:
При строителство се предвиждат следните видове изкопно-насипни работи:
    Профилиране на трасета на пътищата и канавките по целия периметър;
    Профилиране дъното;
    Изграждане на разделителни диги;
На този етап не може да се посочи предполагаемата дълбочина на изкопите. Това ще стане на по-късен етап от процедурата по ОВОС. Не се предвижда използване на взрив.
Предвижда се строителството на регионалната система за управление на отпадъците да се извърши на два етапа:
І етап включва изграждането на:
o    клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци;
o    инсталация за предварително сепариране на отпадъците;
o    съоръжение за компостиране на зелени отпадъци;
o    цялата им съпътстваща инфраструктура.
ІІ етап включва изграждането на Клетка 2 и Рекултивацията на съществуващото сметище. Строителството на Клетка 2 трябва да започне, когато Клетка 1 е изчерпала вместимостта си на около 70%.
Предвижда се Оперативна програма околна среда 2007-2013г. да финансира етап І от цялостния проект.
След изтичане срока на експлоатация на депото се предвижда неговото закриване. То включва полагане на горен изолиращ екран, демонтаж на сгради и съоръжения, които не са свързани с опазването на околната среда. След приключване на експлоатацията остава да действа ПСОВ, трафопост, КПП, контролни кладенци, охранителна сграда. Тези съоръжения ще се обслужват от специално обучен персонал, който ще извършва наблюдателна и контролна дейност на подземните води. Тези наблюдения продължават до момента, в който качествата на инфилтрата отговарят на приемник ІІ-ра категория. От този момент нататък се преустановява работата на ПСОВ и Помпена станция за инфилтрата, прекъсва се електрозахранването, премахва се оградата и КПП-то, демонтират се тръбопроводите на тласкателите. Ревизионните шахти трябва да бъдат обезопасени, като бъдат запечатани отгоре с бетонова плоча или се запълват с баластра.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Както беше посочено, съоръженията от регионалната система се предвижда да се изградят на територията на съществуващото сметище, което е в експлоатация от 1977г. За действащато сметище има издадени следните документи:
    Решение по оценка на въздействието върху околната среда №50/1994г. за реализация на проект за обект “Укрепване и реставриране на сметище – Благоевград”;
    Решение №184-Н0-И0-А0/2007 за неиздаване на Комплексно разрешително на “Депо за неопасни отпадъци на Община Благоевград”.

Местоположение на площадката:
- населено място: землище с.Бучино и с.Българчево. На Панорамна скица, М 1:5000, представена в Приложение е представено местоположението на разглежданата територия.
- община: Благоевград;
- квартал: няма;
- номер на поземлен имот/и: 053020, 000272 и 000733;
- географски координати (по възможност във WGS 1984): в Приложение са представени координати на гранични точки за имоти 053020, 000272 и 000733, както и координатен регистър на чупките по съществуващата ограда на терена;
- собственост: публична и частна общинска собственост;
- близост до или засягане на защитени територии: Разглежданата територия е с начин на трайно ползване сметище и не е район с консервационно значими местообитания. Няма местообитания на видове растения и животни на територията или в близост до нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/. Най-близко разположените до площадката, но извън 10 км обхват защитени обекти са:
•    на 10 км на югозападно – ПЗ Пещера в м.Бойчова скала;
•    на 18 км на запад – ПР Габра;
•    на 17 км на север – ПЗ Находище на турска леска;
•    на 11 км на североизток – ПЗ Стобски пирамиди;
•    на 24 км на юг – ПЗ Момина сълза;
•    на 16 км. на изток – Национален парк Рила и
•    на 22 км на изток – Резерват Парангалица.
В Приложение е представена извадка от картата на защитените територии в България, М 1:600000.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ “Бобошево” с код BG 0002107, обявена със Заповед №РД-781/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.104/2008г./, съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. Защитената зона отстои на около 700м в северна посока от разглежданата територия. Имайки предвид досегашния начин на ползване на терена (съществуващо сметище) и видовете, предмет на опазване в защитената зона, а именно Осояд (Pernis apivorus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Сокол скитник (Falco peregrinus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Планински кеклик (Alectoris graeca) не се очаква реализацията на новото инвестиционно предложение да окаже отрицателно въздействие върху посочените видове, т.к. същите не се срещат на терена и защитената зона е отдалечена от терена на инвестиционното предложение. В Приложение е представена карта на ЗЗ “Бобошево” с код BG 0002107, М 1:100000.
- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство:
В района на разглежданата площадка няма паметници на културата и строителството не засяга такива паметници.
- очаквано трансгранично въздействие: С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Към момента транспортният подход до имота е осигурен от съществуващата пътна инфраструктура – съществуващ път с.Българчево-с.Бучино. Община Благоевград има намерение да изгради обходен довеждащ път до регионалното депо, за да се избегне преминаването на транспортните средства през населените места. Съществува възможност за изграждане на нов път директно от път Е 79 до регионалното депо.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди: За водоснабдяване на битовите сгради и обезпечаване на противопожарно водоснабдяване ще бъде изграден собствен водоизточник (сондажен кладенец).
- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа): Не се предвижда водоснабдяване от съществуваща мрежа.
- и/или от повърхностни води, необходими количества м3/год. (наименование на воден обект): не се предвижда водоснабдяване от повърхностни води.
- и/или подземни води, необходими количества м3/год., съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: Както беше споменато, за захранване на обекта с вода за битови и противопожарни нужди ще се изгради ново водовземно съоръжение. Проектирането, изграждането, приемането и регистрирането на съоръженията за подземни води следва да се осъществи в съответствие с изискванията на глава пета от Наредба №1/2007 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Съгласно чл.46 ал.1, з) от Закона за водите, изграждането на нови съоръжения за водовземане от подземни води следва да бъде уредено с процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:
Очаква се по време на строителството и експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците, регион Благоевград, да се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци:
Смесени битови отпадъци – код 20 03 01 от дейността на работниците.
Строителни отпадъци – код 17 09 04 (смесени отпадъци от строителството и събарянето, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03) – отпадъци от строителството на сградите и съоръженията.
Излишни земни маси – код 17 05 04 (почви и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03) и 17 05 06 (изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05). Излишните земни маси ще се получават при направа на вертикалната планировка както около сградите и съоръженията, така и на дъното на отделните етапи на депото.
Производствени отпадъци: Потенциал за генериране на такива от ремонта на техниката. На този етап е решено да не се изгражда работилница на площадката на депото. Сервизирането на обслужващата техника ще се извършва в специализирани сервизи.
Опасни отпадъци: Генериране на опасни отпадъци е възможно от сервизирането на обслужващата транспортна техника. На този етап е решено сервизирането на обслужващата техника да се извършва в специализирани сервизи.
От подмяната на осветлението в обслужващите сгради е възможно генериране на флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20 01 21*.
От дейността на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/: Отпадъци от решетки и сита с код 19 08 01; Отпадъци от пясъкоуловители с код 19 08 02 и Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13, с код 19 08 14.
От дейността на инсталацията за сепариране на рециклируеми отпадъци ще се образуват следните отпадъци: Хартия и картон с код 19 12 01, Черни метали с код 19 12 02, Цветни метали с код 19 12 03, Пластмаса и каучук с код 19 12 04, Стъкло с код 19 12 05, Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 с код 19 12 07, Текстилни материали с код 19 12 08 и Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 с код 19 12 12.

- предвиждания за тяхното третиране:
Смесени битови отпадъци с код 20 03 01: Количеството БО, генерирани от персонала на депото ежедневно ще се депонира.
Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство, ще се извозват съгласно чл.40 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.), на депото за строителни отпадъци на Община Благоевград.
Производствени отпадъци: Тъй като не се предвижда сервизирането на обслужващата и строителна техника на място, не се очаква генериране на производствени отпадъци.
Отпадъци от ПСОВ: Поради малките количества на отпадъчните води, тези отпадъци ще са в незначително количество. Предвижда се обезводняване на утайките, след което те ще се съхраняват на обособено място в ПСОВ. Ще се проведе изпитване и при доказване на неопасния им характер, същите ще се третират съвместно с БО.
Отпадъци от сепариращата инсталация: Сепарираните оползотворими компоненти ще се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издаден по реда на чл.35 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.), за съответната дейност, със съответния код, съгласно наредбата за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.
Опасни отпадъци: Тези отпадъци ще бъдат събирани разделно в подходящи съдове в закрит склад (склад за опасни отпадъци) и след натрупване на определено количество да се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издаден по реда на чл.35 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.), за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, само въз основа на писмен договор. При предаване на опасните отпадъци ще се попълва транспортна карта и ще се води отчетна книга за отпадъците съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004 г.).
При събирането и съхраняването на производствените и опасни отпадъци ще се спазват изискванията, посочени в чл.8, чл.14 и т. 2.1.12 от Приложение №2 към чл.12 от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци ПМС №53/19.03.1999 г. (ДВ, бр.29/1999 г.).
Отделеният хумусен пласт, ще се складира в обособена част на планираната територия и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС. Земните маси ще се съхраняват временно на площадката на регионалното депо и ще се използват по-късно за запръстяване.

Отпадъчни води:
Експлоатацията на бъдещата регионална система е свързано с генерирането на следните потоци отпадъчни води:
- отпадъчни води от клетките за депониране: инфилтрат от отпадъците и дренирани води по време на дъжд – предвижда се е част от инфилтрираните отпадъчни води да се връщат обратно в тялото на депото - за оросяване, а друга част да се заустят в съществуващото дере на терена след пречистване в пречиствателна станция. Съществуващото дере на разглежданата територия е вкарано в циментово корито и отклонено към река Струма. Вида и начина на заустване, както и параметрите на заустваните води ще се осъществи в съответствие с разрешително от компетентния орган – Басейнова дирекция западнобеломорски район с център Благоевград;
- отпадъчни битово-фекални води – този поток ще постъпва на вход на пречиствателното съоръжение и ще се подлага на пречистване;
- отпадъчни води от измиване на транспортните средства и контейнери, както и от предвидения за изграждане дезинфекциозен басейн. Този поток води ще се подлага на пречистване в пречиствателното съоръжение;
- отпадъчни води от допълнителните съоръжения за третиране на отпадъци – тези площадки са:
- - инсталация за сепариране – очакванията са този поток отпадъчни води да е замърсен с вредни вещества, поради което ще се включи в канализацията, отвеждаща отпадъчните води за пречистване в пречиствателно съоръжение;
- - площадка за компостиране – този поток води следва да постъпва на вход на пречиствателното съоръжение и да се подлага на пречистване

Очаква се генериране на около 140 м3/ден отпадъчна вода.

Прилагам:
1.    Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2011 г./. Едновременно с уведомяването на МОСВ, сме уведомили писмено Кметство с.Бучино, Кметство с.Българчево и Кметсво с.Церово. Всяка община участваща в сдружението, а именно: Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево са качили на официалния си сайт и са поставили на таблото в общината настоящето уведомление за инвестиционно предложение за информиране на засегнатото население. Доказателства за извършеното информиране на засегнатото население ще бъдат представени към Заданието за обхват и съдържание на ОВОС.
2.    Други документи, по преценка на уведомителя:
    Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение: Скица №К01041/13.06.2012г. на имот с номер 000733, местност “Текето”, землище с.Бучино; Скица №К01042/13.06.2012г. на имот с номер 000272, землище с.Бучино; Скица №К01020/13.06.2012г. на имот с номер 053020, местност “Цалините”, землище с.Българчево; Скица на алтернативната площадка №К00273/01.08.2012г. на имот с номер 000010, местност “Емешен”, землище с.Церово.
    Панорамна скица на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, М 1:5000.
    Документи за собственост на имотите: Акт №2203 за публична общинска собственост на имот №000733; Акт №2204 за публична общинска собственост на имот №000272; Акт №2205 за публична общинска собственост на имот №053020 и Акт №1270 за общинска собственост на имот №000010 за алтернативната площадка.
    Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти 000733 и 000272 м.”Текето” земл. с.Бучино и имот 053020 м.”Цалините” земл. с.Българчево, Община Благоевград, част Архитектура, М 1:1000;
    Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти 000733 и 000272 м.”Текето” земл. с.Бучино и имот 053020 м.”Цалините” земл. с.Българчево, Община Благоевград, част ВиК, М 1:1000;
    Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти 000733 и 000272 м.”Текето” земл. с.Бучино и имот 053020 м.”Цалините” земл. с.Българчево, Община Благоевград, част Ел.схема, М 1:1000;
    Геодезическо заснемане, М 1:500.
    Партида на имот №000733; Партида на имот №000272 и Партида на имот №053020;
    Координатен регистър на чупките по оградата на “Сметище с.Бучино”, Община Благоевград;
    Протокол от първото общо събрание за създаване на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ по чл.19б и сл. от Закона за управление на отпадъците от общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево;
    Заповед №881/19.07.2011г. на Кмета на Община Благоевград;
    Решение по оценка на въздействието върху околната среда №50/1994г. за реализация на проект за обект “Укрепване и реставриране на сметище - Благоевград”;
    Решение №184-Н0-И0-А0/2007 за неиздаване на Комплексно разрешително на “Депо за неопасни отпадъци на Община Благоевград”;
    Част от Карта на Защитените територии в България, М 1:600 000;
    Карта на Защитена зона “Бобошево” с код BG 0002107;
    Извадка от Google Earth с местоположение на разглежданата територия;
3.    Електронен носител – 2 бр.

Останалите приложения може да изтеглите от ТУК.

Последно променен на Вторник, 07 Август 2012 06:49

Дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Кочериново, което ще се проведе на 03.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 03.08.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Отчет за изпълнение на решенията на ОбС през първо полугодие на 2012г..
Докладва: Кмет на общината
1.2.    Приемане на Програма на община Кочериново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ООС/
1.3.    Приемане изменение на обща структура и численост на общинска администрация-Кочериново, за делегирани от държавата дейности.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.4.    Намаляване с 1/2 на такса битови отпадъци на „Ламкор – 2” ООД гр.Благоевград.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.5.    Даване съгласие за изработване на ПУП – ПП на общински съсобствен урбанизиран имот №000181 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, за обособяване на два урегулирани поземлени имоти и улица за достъп.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.6.    Даване съгласие и одобряване на ПУП – ПР за трасе на ел.провод до имот 49360.56.7 до „Цех за производство на фурнири и ламели” в имот 49360.0.291 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.7.    Даване съгласие за изменение на ПУП – ПР на УПИ І, кв.88 по плана на кв.Завода, гр.Кочериново, общ. Кочериново, за прокарване на нова улица до имот пл.№1158.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.8.    Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІІІ-644, кв.31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново и образуване на ново УПИ ІV-644 с отреждане за МВЕЦ.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ
1.9.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.10.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.11.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 044004 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Ридо”, с площ 11.870дка /единадесет хиляди осемстотин и седемдесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – десета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1291 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.12.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028004 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.612 дка /шестстотин и дванадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1295 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.13.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028005 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.520дка /хиляда петстотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1296 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.14.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028006 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.194 дка /две хил. сто деветдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1297 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.15.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028003 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.481 дка /четиристотин осемдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1294 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.16.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028016 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 4.137 дка /четири хил. сто тридесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1253 от 15.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.17.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028015 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.286 дка /хиляда двеста осемдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1254 от 15.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.18.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028014 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.349 дка /хиляда триста четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1305 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028013 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.454 дка /четиристотин петдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1304 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028012 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.838 дка /две хиляди осемстотин тридесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1303 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028011 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.249 дка /хиляда двеста четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1302 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028010 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.480 дка /хиляда четиристотин и осемдесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1301 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.23.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028009 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.892 дка /осемстотин деветдесет и  два кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1300 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.24.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028008 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.651 дка /шестстотин петдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1299 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.25.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028007 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.949 дка /деветстотин четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1298 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.26.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028002 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.500 дка /петстотин кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1293 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.27.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028001 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.957 дка /деветстотин петдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1292 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.28.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 024154 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 0.709 дка /седемстотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1309 от 09.07.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

27.07.2012г.                        Председател на ОбС:
                                                                                   Румен Симеонов Янакиев

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №146 т.2 от Протокол №9 от 06.07.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-377/25.07.2012г.Обявява публичен търг за отдаване под наем общо на земеделска земя, представляваща имот №032005 по КВС на землище с.Бураново, местност „Калев рид” с площ 41.410 дка, начин на трайно ползване- нива, категория на земята при неполивни условия-шеста и земеделска земя, представляваща имот №000067 по КВС на землище с.Бураново, местност „Пенчовица” с площ 16.961дка начин на трайно ползване- нива, категория на земята при неполивни условия-шеста за срок от 5/Пет/ години.

 Началната тръжна цена е 467.00лв. /четиристотин шестдесет и седем лeва / годишно.

Търгът ще се проведе на 30-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 50лв. /петдесет лева/.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /петдесет лева /.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на двадесет и деветия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 28.08.2012г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала

(стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново