www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А - Относно Приемане на структура и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

До Общински съвет
Гр. Кочериново
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А
от Иван Минков – кмет на община Кочериново

Относно:  Приемане на структура и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Кочериново.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Община Кочериново притежава собственост върху горски територии на площ от 520 хектара, възстановена с Решение № 2 СР/06.08.2008г. на Общинска служба „Земеделие”.
Съобразявайки се с изискванията на чл.13 (1) от Закона за горите, през настоящата година бе изготвен горско-стопански план на общинските гори на общината, утвърден със Заповед № РД-05-528/12.11.2012г. на Директора на РДГ Кюстендил.
Имайки в предвид, че община Кочериново разполага с гори, които трябва да се управляват, съгласно действащият Закон за горите, с цел по-добро организиране на дейностите в тези територии и на основание чл.181, ал. 1, т.1 „а” и ал. 6 от Закона за горите, общината трябва да организира управлението на същата.
В предвид цитираното по-горе и на основание изискванията на действащият закон за горите, предлагам общински съвет Кочериново да вземе следните Решения:
Р Е Ш Е Н И Я
1.    Общински съвет Кочериново на основание чл.181, ал.1, т. 1 „а” от Закона за горите – приема управлението на горски територии, общинска собственост да се осъществява от структурно звено  в администрацията на общината.Звеното да се състои от специалист-инженер по горско стопанство.
2.    Общински съвет Кочериново на основание чл.181, ал. 6 от Закона за горите  - приема Наредба за управление   на горските територии на община Кочериново.

Приложение: Наредба за управление   на горските територии на община Кочериново.

С уважение:
                       /Иван Минков/
Кмет на община Кочериново

Препис – извлечения от Заповеи на Кмета на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – извлечения от Заповеи на Кмета на Община Кочериново!

1. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-684/28.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!

2. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-672/26.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!

3. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-683/28.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!

4. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-682/28.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!

5. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-685/28.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!


Последно променен на Четвъртък, 29 Ноември 2012 07:53

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №200 от Протокол №12 от 10.09.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-672/26.11.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №027014 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Калугерка” с площ 0,409 дка. /четиристотин и девет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл. АОС  №1307/02.07.2012 година.

І.  Началната тръжна цена е 547.00 лв. /петстотин четиридесет и седем лева/.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 9.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 60 лв. / шестдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

   За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,8 от ЗОС, Решение № 218 от Протокол №14 от 02.11.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-682/28.11.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години  на имоти с обща площ 17.265 дка./седемнадесет декара и двеста шестдесет и пет квадратни метра/ в землището на с.Стоб, общ.Кочериново.

І. Началната тръжна цена е 248.99 лв./двеста четиридесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/, годишен наем.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 250 лв. / двеста и петдесет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв.  /тридесет и пет лева /.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Четвъртък, 29 Ноември 2012 07:27

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,т.8 от ЗОС, Решение № 219 от Протокол №14 от 02.11.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-685/28.11.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години  общо на имоти с обща площ 35,867 дка. ниви  в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново.

І. Началната тръжна цена е 329.67 лв. ./триста двадесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки/, годишен наем.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 100 лв. / сто лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв.  /тридесет и пет лева /.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,8 от ЗОС , чл.18, т.1 от Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново, Решение № 221 от Протокол №14 от 02.11.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-683/28.11.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем общо за срок от пет години  на имоти; пасища – мери /пасища с храсти / находящи се в землището на с. Цървище и с. Фролош, общ. Кочериново с обща площ 156.255 дка.

І. Началната тръжна цена е 781,28 лв. /седемстотин осемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/, годишен наем.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 09.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 400лв. / четиристотин лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново