www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                                                                         До
                                                                                                                                         Общински съвет
                                                                                                                                        гр. Кочериново

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От
Иван Минков – кмет на община Кочериново

Уважаеми г-да съветници,

Във връзка с последните промени в Закона за пчеларството /изм. ДВ бр. 19 от 08 март 2011г./, Ви уведомявам, че на основание чл. 8. ал.1 и ал.4 от посочения закон, а именно:

(1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.

(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса,

е необходимо да бъде отменена т. 40 към чл.46 от Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, за регистрация на собственици на  пчели и пчелни семейства. Тази точка предвижда такса в размер на 5 /пет/ лева за регистрация на пчелни семейства.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.2,3 от ЗМСМА, и чл. 79 от АПК ,Моля общински съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ

Изменя Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, както следва:
1. Отменя т. 40 към чл.46 от Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, за регистрация на собственици на  пчели и пчелни семейства. Тази точка предвижда такса в размер на 5 /пет/ лева за регистрация на пчелни семейства.

                                                      С уважение: …………………
                                                                           / Иван Минков/
                                                                          Кмет на общ. Кочериново

Приемане Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                                                               До 
                                                                                                                               Общински съвет
                                                                                                                               гр. Кочериново


Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от
Иван Минков – кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Приемане Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново.

Уважаеми дами и господа съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и при спазване разпоредбите на чл.25, ал 1, чл. 37о, чл. 37п от ЗПСЗЗ е необходимо да бъде приета Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново, каквато до момента  няма.
Във връзка с гореизложеното предлагам, Общински съвет -  Кочериново да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Кочериново, приема Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново.

Приложение: Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново.

                                                 С уважение: …………………
                                                                      / Иван Минков/
                                                                      Кмет на общ. Кочериново


ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Гр. Кочериново 2640, пл.”Трети март” , тел.: 07053/ 21-50, факс:07053/ 23-30;

е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проект:

НАРЕДБА
за стопанисване,управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Кочериново

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба определя начина на стопанисване, управление и реда за предоставяне за ползване на общинските мери и пасища в Община Кочериново.
Чл.2. Предмет на тази Наредба са общинските имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери”, както и тези пасища и мери по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на територията на Общината, наричани по-надолу за краткост-пасища и мери.
Чл.3. Наредбата определя конкретните правомощия на Общински съвет-Кочериново,Кмета на Община Кочериново, кметовете и кметските наместници на населените места в Общината.

II.СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

Чл.4. Стопанисването и управлението на пасищата и мерите обхваща:

•    1.Поддържане на съществуващите пасища и мери в съответствие с условията  за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и прилагане на националните стандарти
•    2.Създаване на нови пасища и мери ,вследствие прилагане на мерки за почистване
•    3.Рекултивация на пасища и мери
•    4.Извършване на агротехнически и растителнозащитни мероприятия
•    5.Предоставянето им за ползване
Чл.5. Предоставянето за ползване на общинските пасища и мери се извършва с решение на Общинския съвет.
Чл.6. Общинският съвет приема:

•    правила за ползване на общинските пасища и мери;
•    съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения;
•    годишен наем за ползване на декар общински пасища и мери;

Чл.7. Забранява се строителството в общинските пасища и мери, определени за поддържане и паша, съгласно условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние, освен в случаите регламентирани в чл.25 от ЗСПЗЗ.
Чл.8. Кметът на Общината предприема процедура по промяна предназначението на пасищата и мерите,без посочените в чл.7 след решение на Общинския съвет.
Чл.9. Забранява се превръщането на пасища и мери в обработваема земя-„нива”.
Чл.10.(1) Кметовете на населените места и специализираните органи осъществяват контрол за провеждане на мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища.

(2)Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища,се извършва от и за сметка на ползвателите-сключили договор за ползването им.

(3)Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища,които не са предоставени за ползване,се извършва от кметовете и кметските наместници за сметка на общинския бюджет.

Чл.11.(1) Ползването на общинските мери и пасища, включва следните начини за въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността , качеството и   ботаническият състав на тревостоя:

•    почистване;
•    борба с плевелите;
•    засяване на тревни смески;
•    торене;
•    регулиране на водния режим;
•    режим на ползване;

(2)При ползване на пасищата и мерите трябва да се прилагат минималните национални стандарти за прилагане на добри агроекологични условия както следва:

1.    За опазване  на почвата от ерозия-национален стандарт 1.2-задължително е запазването и поддържането на съществуващите
   трайни тераси в масивите;

2. За запазване на структурата на почвата-национален стандарт 3.1-     забранява се използване на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва;

3. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

1.    национален стандарт 4.1-при пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на едър рогат добитък /ЕРД/,дребен рогат добитък/ДРД/ и  еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи(пасища и мери) в съотношение минимум:
 
0,5ха-за възрастно животно от рода на ЕРД (над 24 месеца);

0,2ха-за подрастващо животно от рода на ЕРД (8-24месеца);

0,1ха-за младо животно от рода на  ЕРД (2-8 месеца);

0,05ха-за животно от рода на ДРД ;

0,5ха-за животно от рода на еднокопитните;

- национален стандарт 4.2-задължително е постоянните пасища да се почистват от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивните и устойчиви растителни видове;

- национален стандарт 4.3-задължително е да се запазват съществуващите граници(синори) на масива/земеделския парцел;

- национален стандарт 4.4- -задължително е опазването на земеделските площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях;

Чл.12. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета в общинските пасища и мери,се извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество/ чл.32,ал.2 и  ал.3 /.

III. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ МЕРИ И ПАСИЩА

Чл.13.  Организацията по предоставяне за ползване на общинските пасища и мери се осъществява от Кмета на Общината.
Чл.14(1) Общински пасища и мери,предвидени за предоставяне за ползване,се обявяват публично от  общинската администрация чрез писмени обявления,поставени на подходящите за целта места в Общината и съответните населени места.

(2) Обявлението по ал.1 съдържа информация за имотите относно местоположение,номер и площ на физически блок по БЗС на съответното землище.

Чл.15(1) Общински пасища и мери в землището на дадено населено място в Общината се предоставят за ползване на физически и юридически лица,отглеждащи пасищни животни.

(2) След удовлетворяване на нуждите от общински пасища и мери,съгласно определения в чл.11,ал.2,т.3 минимум площи и при наличие на излишък,същите могат да се преразпределят.

Чл.16.  Кандидати за ползване на общински пасища и мери могат да бъдат:

1.    1.Земеделски стопани,отглеждащи пасищни животни на територията на Общината;

2.    2. Юридически лица с нестопанска цел,осъществяващи дейност в областта на животновъдството или са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние;

Чл.17(1) Общински пасища и мери се предоставят за ползване след сключване на договор с ползвателите.

(2)Ползвателите, на които е определено индивидуално ползване на  определени физически блокове и имоти,сключват договор за наем с Кмета на Общината за срок 5 години. По искане на наемателя и за по-кратък срок, съгласно чл. 37п, ал. 1 от ЗПСЗЗ.

Чл.18(1) C решение на Общинския съвет за ползване могат да бъдат предоставени общински пасища и мери само на земеделски стопани,отглеждащи пасищни животни или на лица,които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

(2) При условията на ал.1 могат да се отдават под наем и пасища и мери по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ.

(3) Кандидатите по ал.1 подават молба до Кмета на Общината,в която се посочват:

1.Наименование и данни за статута на лицето;

2.Актуален списък с данни за отглежданите животни,както и други данни,изискващи се за кандидатстване за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ;

3.Местонахождение,площ и номер на имота,който се иска за ползване;

4.Мотиви за ползване и предложение за развитие и инвестиции в имота;

(4) Кметът на Общината внася докладна записка в Общинския съвет за разглеждане на подадените молби по ал.2.

(5) След решение на Общински съвет за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата  Кметът на Общината сключва договор с ползвателите при условия и ред , определени в решението на Общинския съвет

Чл.19(1) Създава се регистър на лицата, ползващи общински пасища и мери на територията на Общината.

(2)Регистърът по ал.1 съдържа:

1.Лицата,ползващи общинските пасища и мери;

2.Данни за ползваните имоти;

3.Вписвания на промяна в обстоятелствата, касаещи ползвателите;

(3)Регистърът по ал.1 се води в отдел стопански дейности в Общинска администрация Кочериново.

IV.НАЕМИ И ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Чл.20(1) Ползвателите са длъжни да заплатят наем за ползване на общинските пасища и мери .
(2) Наема за ползването на общинските пасища и мери се приема с Решение № 12 от Протокол № 2 от заседание на Общински съвет град Кочериново на 28.02.2006г., допълнено с Решение № 42/29.03.2010г., Протокол № 5 и с Решение № 54/26.04.2010г., Протокол № 7 за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ на община Кочериново.
(3) Наема за ползване на общински пасища и мери се заплаща на касата  в сградата на общинска администрация  гр. Кочериново.

Чл.21. Кметът на Общината може да прекрати договора, когато ползвателят:
(1) не отговаря на условията за отдаване на земеделски земи под наем;
(2) не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние,определени по реда на чл.42 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

Чл.22(1) Ползвателите на общински пасища и мери, определени след решение на Общинския съвет и сключили договор с Кмета на Общината са длъжни:

-    1.Да заплатят наем за ползване  при подписване на Договора за ползване на пасища и мери;
-    2.Да спазват приетите от Общинския съвет правила за ползване на пасищата и мерите;
-    3.Да използват предоставените им пасища и мери,съгласно предназначението им;
-    4.Да спазват общоприетите ветеринарно-санитарни,хигиенни,както и екологични норми и противопожарни правила;
-    5.Да поддържат съществуващите пасища и мери в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и прилагане на националните стандарти;
-    6.Да не допускат обрастването с храсти,бурени и плевели,да запазят биоразнообразието и да подобрят условията за паша на животните;
-    7.Да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови,строителни,производствени и други отпадъци;
-    8.Да опазват електропреносните мрежи,водоемите,както и други съоръжения и инсталации;
-    9.Да не изсичат единични и групи дървета,предназначени за пладнуване на животните;
-    10.Да осигурят свободен достъп до общинските пасища и мери на всички животни,отглеждани в съответното населено място;
-    11.Да не допускат превръщането на пасищата и мерите в обработваема земя-нива
-    12.Да не допускат палене на растителността в мерите и пасищата ;

(2)Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица.

Чл.23.(1) Приходите от внесените наеми за ползване на общинските пасища и мери се  използват за поддържането им.

(2)Цената за индивидуално ползване на пасищата и мерите не може да бъде по-ниска от пазарната цена.

(3)В договорите за наем да се предвиди увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

V.АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24(1) Наказват се с глоба в размер от 100 до 500 лева лица които:

•    1.Ползват общински пасища и мери, извън установените в тази Наредба правила и норми;
•    2.Създават пчелин в общински пасища и мери;
•    3.Преотстъпват предоставените им за ползване общински пасища и мери на трети лица;

(2)Наказват се с глоба от 100 до 500 лева физически лица и от 500 до 2000 лева еднолични търговци или юридически лица, които са променили начина на трайно ползване на пасищата и мерите.

(3)Лица, които са унищожили, повредили, извадили или преместили траен знак за обозначаване на границите на общинските пасища и мери, се наказват с глоба от 250 до 500 лева.

(4)Наказват се с глоба от 10 до 200 лева лица,които не изпълнят разпорежданията на служител на Общинската администрация,дадени му в кръга на служебните му правомощия.

(5)Нарушенията по тази Наредба се установяват с актове на служители на Общинската администрация, определени от Кмета на Общината.

(6)Административно-наказателното производство по тази Наредба се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Договорът за ползване на общински пасища и мери,влиза в сила от деня на подписването му.

§2. Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Общината.

§3. Ежегодно Кметът на Общината изготвя отчет пред Общинския съвет за състоянието на общинските пасища и мери и за резултатите от тяхното управление през годината.

§4. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 25,ал.1 чл.37о, чл.37п от ЗПСЗЗ, чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с Решение №………..... от …………….. на Общински съвет-Кочериново.

Последно променен на Понеделник, 05 Март 2012 19:13

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Н   А   Р   Е   Д   Б   А


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Последно променен на Сряда, 29 Февруари 2012 22:49

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Е-мейл Печат ПДФ

НАРЕДБА


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ,

КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ
ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

(по чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделската земя – ЗОЗЗ)

Дневен Ред на заседание на Общински Съвет Кочериново за 06.03.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.03.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Полагане на клетва от новоизбран общински съветник и актуализиране състава на постоянните комисии към ОбС-Кочериново.
Докладва: Председател на ОИК
2.    Докладни записки, относно:
2.1.    Приемане на „Информация за дейността на РСПБЗН гр.Рила през 2011г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на общ.Кочериново”.
Докладва: Кмет на общината
2.2.    Актуализиране на състава на „Обществен съвет при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване”.
Докладва: Кмет на общината
2.3.    Определяне на представител и заместник-представител на общ.Кочериново в „Асоциация общински гори.
Докладва: Кмет на общината
2.4.    Обявяване за частна общински собственост на недвижим имот, част от улица, придаваем съгласно влязла в сила заповед за изменение на ПУП към урегулирани поземлени имоти, находящи се в Стопански двор, гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново
2.5.    Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново
2.6.    Освобождаване на СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново от такса смет.
Докладва: Председател на ОбС
2.7.    Създаване на постоянна „Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” към ОбС-Кочериново.
Докладва: Председател на ОбС
2.8.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 5,180 дка в землището на с.Драгодан, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.9.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 6,100 дка в землището на с.Мурсалево, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.10.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 18,297 дка в землището на с.Бараково, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.11.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 23,494 дка в землището на с.Цървище, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.12.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 2,610 дка в землището на с.Боровец, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.13.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 63,653 дка в землището на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.14.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 151,385 дка в землището на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.15.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 118029 по КВС на землище гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Каракьор” с площ от 0,380 дка /триста и осемдесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1045 / 02.02.2011г.
Докладва: Кмет на общината
2.16.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 080002 по КВС на землище с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Лилячето” с площ от 7,987 дка /седем хиляди деветстотин осемдесет и седем кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория на земята при не поливни условия – седма, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС № 491 / 20.10.2005г.
Докладва: Кмет на общината
2.17.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №081016 по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Прокаро” с площ от 2,917 дка /две хиляди деветстотин и седемнадесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1013 / 30.04.2010г.
Докладва: Кмет на общината   
2.18.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 115048 по КВС на землище с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чалтиците” с площ от 0,124 дка /две хиляди деветстотин и седемнадесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №145 / 30.03.2006г.
Докладва: Кмет на общината   
2.19.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 074006 по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто” с площ от 0,030 дка /тридесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС № 1115 / 13.05.2011г.
Докладва: Кмет на общината   
2.20.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 074003 по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто” с площ от 0,609 дка /шестотин и девет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС № 1114 / 13.05.2011г.
Докладва: Кмет на общината   
2.21.    Продажба чрез публичен търг на част от сграда (ІІІ ет.), пл. № 1299 парцел І кв.7а гр.Кочериново, общ.Кочериново, с обща площ на имота  1014 кв.м. /хиляда и четиринадесет кв.м./, собственост на общ.Кочериново съгл. АЧОС № 1119 / 16.02.2012г.
Докладва: Кмет на общината
2.22.    Продажба чрез публичен търг на част от сграда (ІV ет.), пл. № 1299 парцел І кв.7а гр.Кочериново, общ.Кочериново, с обща площ на имота  1014 кв.м. /хиляда и четиринадесет кв.м./, собственост на общ.Кочериново съгл. АЧОС № 1119 / 16.02.2012г.
Докладва: Кмет на общината

3.    Молби от граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП

4.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

28.02.2012г.            Председател на ОбС:
                                                                      Румен Симеонов Янакиев


Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 22.02.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 22.02.2012г.

Последно променен на Сряда, 29 Февруари 2012 22:02

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново