www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.05.2013 г. (петък) от 11.00 часа в СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново ще се състои официално откриване на спортна площадка.

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 07.05.2013г. с Протокол №8.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 07.05.2013г. с Протокол №8.

Последно променен на Понеделник, 13 Май 2013 19:21

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация гр.Кочериново уведомява местните ръководства на парламентарно представените политически сили и местното ръководство на НДСВ, че на 11 май 2013 година / събота/ от 16.30 часа в заседателна зала на община Кочериново в присъствието на представител на РИК Кюстендил ще се осъществи предаването на изборните книжа, материали и бюлетини на петнадесетте СИК на територията на община Кочериново. Присъствието на председателите на СИК е задължително! При желание може да осигурите и втори член с оглед на обема на изборните книжа, материали, бюлетини и копирна техника!

В 18.00 часа на 11 май 2013 година / събота/ ще започне предаването под охрана на помещенията на СИК за целта на което е необходимо да осигурите минимум 4 члена за секциите от по 7 члена и минимум 5 члена за секциите от по 9 члена за да могат да се запечатат помещенията.

За неделя 12 май 2013 година ще бъде осигурено извозване на членове на СИК на община Кочериново. Желаещите да се явят в 06.00 пред сградата на община Кочериново /пл. Трети март №1/

За повече информация:

Тел: 0879 130 315

Секретар на община Кочериново

Ивайло Велков

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 28.05.2013 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Дневен ред на предстоящо редовно заседание на ОбС - Кочериново, които ще се проведе на 07.05.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.05.2013г. от 17.30 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Изразяване на принципно съгласие за промяна предназначението на общински земи, засегнати от ПУП – ПП за обект АМ „Струма” Лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483,52.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.2.    Изменение на Решение №11 / 03.02.2012г., т.14 на Общински съвет гр.Кочериново, във връзка с предоставяне на земи по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.3.    Издаване на Запис на Заповед от общ.Кочериново в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаваща авансово плащане по договор №10/226/00291 от 15.04.2013г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за проект: „Противопожарна кула с.Пастра, общ.Рила, поземлен имот с идентификатор №55539.151.41”, сключен между общ.Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.4.    Издаване на Запис на Заповед от общ.Кочериново в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаваща плащане на ДДС след извършено авансово плащане по договор №10/226/00291 от 15.04.2013г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за проект: „Противопожарна кула с.Пастра, общ.Рила, поземлен имот с идентификатор №55539.151.41”, сключен между общ.Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.5.    Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на общ.Кочериново за периода на 2014 година.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСП,ООР/
2.    Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООР
3.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

24.04.2013г.                Председател на ОбС:
                                                               Румен Симеонов Янакиев

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място и заявления за вписване по настоящ адрес за гласуване за изборите за народни представители на 12.05.2013 г. се подават в стая № 14 в общинска администрация Кочериново всеки работен ден, включително и в събота /27.04.2013 г./: от 8.30ч. – 12.30 ч. и от 13.00 ч. – 17.00 ч.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново