www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Октомври 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Октомври - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново

Справка за постъпили предложения

Е-мейл Печат ПДФ
Заедно с обосновка за неприетите предложения относно допълване на правилника за устройсвото и дейността на общинско предприятие „ Чистота „ към община Кочериново .
На основание чл.26 , ал.5 от ЗНА Общинската администрация при Община Кочериново , публикува настоящата справка .

Общинска администрация обяви , че от 29.08.2022г. до 29.09.2022г. включително и на проведените ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА не са постъпили други предложения за допълване на правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „ Чистота „ публикуван на Интернет страницата на общината.
Няма неприети предложения.

28.09.2022 г. Изготвил справката :
Моника Ванева – Директор но ОП „ Чистота

ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание, което ще се проведе на 04.10.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.10.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Поемане на краткосрочен безлихвен заем от Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси с цел рефинансиране на безлихвен заем в размер на 500 000 лв..
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица „Методи Попгеоргиев” с о.т. 267-268-269 по плана на с. Бараково, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Предоставяне за безвъзмездно право на управление на помещение /кабинет/, находящо се на втори етаж на Административната сграда на община Кочериново с площ от 14.25 кв.м., намиращо се в парцел УПИ I - 1272, 599 кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващо частна общинска собственост съгласно Акт № 244/01.07.2003 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Приемане на проектобюджета за 2023 година в частта му за местни дейноси и на актуализираната бюджетна прогноза за 2024-2025 година на община Кочериново, област Кюстендил, II-ри етап.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.6. Кандидатстване на община Кочериново с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд”, операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд”, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми
1.7. Одобряване на изменение в структурата на общинската администрация.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми
1.8. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми
1.9. Допълване на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Чистота” към община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

27.09.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

Обявление за подбор на потребители

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново